برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان

sakina_admin
IDPL

Due

-

برنامه انکشاف نهادی نظام زمینداری افغانستان به اساس هدایت جلالتمآب محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور و سعی خستگی ناپذیر وزارت شهرسازی و اراضی در هماهنگی نزدیک با کشور دوست ترکیه به هدف ایجاد نظام نوین، شفاف و پایدار زمینداری مبتنی بر تکنالوژی معاصر  پایه گذاری گردیده است. این برنامه مشتمل بر سه بخش عمومی در برگیرنده بخش های فرعی است؛

بخش اول شامل ایجاد زیربنای معلومات جغرافیایی در سه بخش زیربنای جیودیتیک، ایجاد نقشه های اساسی و سیستم معلوماتی زمین و تکنالوژی معلوماتی است. تعیین سیستم کوردینات، ایجاد راهکار ها و طرزالعمل های کاری و عملیاتی، ثبت معلومات زمین در یک سیستم جامع و الکترونیک، اتصال دفاتر مرکزی و ولایتی و مصئونیت ارقام ذخیره شده از عمده ترین موارد این بخش است.

بخش دوم شامل سیستم ثبت زمین؛ در برگیرنده سروی کدستر، ثبت زمین، ایجاد سیستم موثر و کارای مدیریت زمین و ملکیت ها و توزیع قباله به ضمانت دولت می باشد.

بخش سوم: شامل پالیسی زمین و ظرفیت سازی در برگیرنده تدوین کود ملی زمین، ایجاد و تجهیز انستیتیوت تخنیکی و تربیوی وزارت شهرسازی و اراضی است.

تطبیق این برنامه از شهر های بزرگ آغاز و با توسعه تدریجی به تمام مناطق کشور طی پنج سال آینده؛ پروسه های کهنه، عنعنوی، چالش زا و زمانگیر امور زمینداری کشور به نظام عصری، شفاف و پایدار مبدل می گردد.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

6 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new