اسناد حکومتداری

# اسناد حکومتداری   تاریخ نشر در ویب سایت
۱ قانون تنظیم امور زمینداری   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲ تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم امور زمینداری   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳ قانون استملاک   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۴ تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون استملاک   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۵ پالیسی ملی زمین   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۶ پالیسی مسکن   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۷ پالیسی تساوی جندر   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۸ مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۹ مقرره استملاک پروژه های خطی و امتدادی   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۰ مقرره ثبت ملکیت های غیر رسمی شهری   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۱ ستراتیژی تطبیقی پالیسی ملی زمین   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۲ ستراتیژی جلوگیری از غصب بیشتر زمین   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۳ ستراتیژی تطبیقی ارتقای اداره اراضی افغانستان به یک نهاد عصری   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۴ ستراتیژی ارتباطات وزارت   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۵ ستراتیژی عملیاتی اراضی   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۶ طرز العمل اجاره دهی زمین   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۷ طرز العمل انتقال و تبادله زمین   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۸ طرز العمل تصفیه زمین   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۱۹ طرزالعمل بانک زمین های دولتی   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۰ طرزالعمل کمیته تشخیص وانتخاب زمین   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۱ فرمان ۳۰۵ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۲ فرمان ریاست جمهوری در مورد ادغام اداره اراضی افغانستان با وزارت شهرسازی و مسکن   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۳ فرمان رئیس جمهور در مورد تشخیص و توزیع زمین مناسب برای عودت کننده گان، بی جا شده گان داخلی و ورثه شهدای نیرو های دفاعی و امنی   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۴ حکم ریاست جمهوری در مورد انفاذ مقرره تنظیم امور ملکیت های غیر رسمی شهری   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۵ حکم ریاست جمهوری در مورد توظیف سرپرست وزارت شهرسازی و اراضی   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۶ حکم ریاست جمهوری در مورد انفاذ مقرره استملاک پروژه های خطی   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۷ نقشه راه تنظیم امور زمینداری   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۸ تفاهم نامه بند کجکی شماره دوم   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۲۹ تفاهمنامه با شرکت المدینه در مورد انجام مطالعات ابتدایی اجرا و ثبت قباله در کابل و هرات   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۰ تفاهمنامه برنامه قیمت گذاری زمین و ملکیت های افغانستان   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۱ تفاهمنامه تطبیق برنامه کمپلکس اداری دارالامان   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۲ تفاهمنامه تهیه و توزیع سند ملکیت   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۳ تفاهمنامه در مورد ادغام تشکیل و انتقال مدیریت املاک ریاست عمومی املاک دولتی    ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۴ تفاهمنامه در مورد استملاک ملکیت های عقاری تحت پروژه بند شاه وعروس    ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۴ تفاهم نامه ادغام تشکیل و انتقال مدیریت املاک ریاست عمومی املاک دولتی   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۵ تفاهمنامه واگذاری زمین برای استقرار موقت بی جا شده گان   ۵ عقرب سال ۱۳۹۸
۳۶ مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله   ۲۶ حوت سال ۱۳۹۸
۳۷

مصوبه شماره (۵) کابینه ج.ا.ا.– مقرره طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله

  ۲۶ حوت سال ۱۳۹۸
۳۸

طرزالعمل بهسازی ساحات غیر پلانی

  ۳۰ سنبله ۱۳۹۹
۳۹ Environmental and Social Management Plan (ESMP)    ۲۹ حمل سال ۱۴۰۰
۴۰ Grievance Redress Mechanism (GRM) Operations Manual   ۲۹ حمل سال ۱۴۰۰
۴۱ طرزالعمل جندر   ۱۹ ثور سال ۱۴۰۰

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

2 weeks 5 days ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1