نشرات

انکشاف شهر فصل نامه شماره 57

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۶

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۵

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۴

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۲ سال ۱۴۴۳

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۱ سال ۱۴۴۳

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

ماهنامه – میاشتنۍ – Monthly Magazine

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

ماهنامه – میاشتنۍ – Monthly Magazine

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

Pagination

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new