چاپي خپرونې

د کور او ښار جوړولو وزارت انکشاف شهر مجله 57 ګڼه

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۶

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۵

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۴

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۲ سال ۱۴۴۳

انکشاف شهر فصل نامه شماره ۵۱ سال ۱۴۴۳

ماهنامه – میاشتنۍ – Monthly Magazine

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

ماهنامه – میاشتنۍ – Monthly Magazine

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

هفته نامه - اونیزه - Newsletter

Pagination

ښاغلی مولوي حمدالله نعماني

 

5 میاشتې ago

د خپل خدای، مسلمان ملت او هېواد پر وړاندې ځان مسئول ګڼو اوخپله دنده ګڼو چې د ښاري پراختیا، اقتصادي او ټولنیزې ودې او چاپېریال ساتنې ته کار وکړو.
ژمن یوو او هڅې مو پیل کړي چې د ښار جوړولو او ځمکو وزارت په یو خدماتي او ځواب ویونکي وزارت بدل کړو چې تل به د ابادۍ او ټولګټو پروژو د پلې کولو لپاره کار کوي او دغه برخه کې به روڼتیا، هڅونې او کارموندنې ته زمینه برابره کړو.

د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست
wazir-image-new