وظایف اساسی معینیت امور شهری و ریاست های مربوطه

معینیت امور شهری

ریاست‌های تحت چتر معینیت امورشهری دارای وظایف و مسئولیت‌های‌ ذیل می‌باشند:

ریاست عمومی شهرسازی

 1. تدوین برنامه های کاری ریاست های تحت اثر بمنظور تحقق اهداف وزارت شهر سازی و مسکن از حیث ساختار فعالیت های ساختار تشکیلاتی.
 2. سازماندهی امورشهرسازی از حیث کمیت و کیفیت محصول برنامه ها و طراحی.
 3. حمایه و تشویق سکتور شهری و دست اندرکاران شهری درمراحل برنامه ریزی و طراحی شهر.
 4. تشکیل کمیته و یا کمیسیون ویزه نقشه های شهری  به سطوح متفاوت و مشابه.
 5. جلب حمایه ادارات و ارگان جامه بین المللی و ملل متحد در امور کمک و همکاری های شهری.
 6. تحقق اهداف کاری وزارت در امرتطبیق ، نظارت شهرها با مساعی مشترک شاروالی ها و سکتور خصوصی.
 7. دریافت راهکارها علمی و مسلکی برای تحقق ماستر پلان کابل جدید و متروپولیتن کابل.
 8. نظارت و کنترول در خصوص تعیین شبکه های خدماتی زیربنایی و مراکز ارتباطی بخاطر تقویت ارتباطات بین منطقوی و بین المللی برای برنامه ریزی منطقوی و ملی.
 9. نظارت و کنترول از تدوین استراتیژی پلان جامع ملی بمنظور ایجاد نظام روابط متقابل بین شهر ها و دهات جهت انکشاف یکپارچه و متوازن.
 10.  بهبود بخشیدن وضعیت حمل و نقل کشور از طریق ارائه استراتیژی و برنامه های معین برای شاهراه ها، راه ها آهن و دهلیز های هوایی.
 11.  نظارت و کنترول در خصوص سروی و مطالعه تخنیکی در امورات زیربنایی در مطابقت به شرایط اجتماعی و اقتصادی، هایدرولوژیکیو مورفولوژیکی ساحه تحت ماسترپلان و پلان تفصیلی و پلان های منطقوی .
 12.  نظارت و کنترول از تطبیق نورم های و استندرد های ملی وبین المللی در ماستر پلان و پلان های تفصیلی در روشنی تحلیل اقتصادی ، تخنیکی و حفاظت محیط زیست.
 13.  نظارت از ترتیب ماستر پلان ها وپلان های تفصیلی شهری درمطابقت با نورم ها و طرز المعل ها به منظور جلوگیری از غصب زمین های دولتی و ساخت و ساز های خود سر.
 14.  نظارت و کنترول از حفظ و نگهداری پلان های شهری و نقشه های تعمیراتی (تفصیلی، استراتیژیک، ماسترپلان ها، نقشه های انجینیری و مهندسی تعمیرات) ویزه شده.

 ریاست پلان جامع ملی

 1. تهیه استراتیژی و پلان جامع ملی جهت توسعه اجتماعی، اقتصادی کشور براساس رشد جمعیت پیش‌بینی شده، مکان‌یابی کاربری‌های زمین، تعیین مراکز عمده توسعه و شناخت محورهای رشد در سطح ملی، حفاظت از محیط زیست، استفاده پایدار از منابع طبیعی غرض انکشاف متوازن و رشد ظرفیت‌های انسانی در سطح منطقه، ولایات و کشور، در نهایت تدوین یک چارچوب مشخص برای پلان‌گذاری منطقوی و ملی.
 2. تهیه و ترتیب پالیسی‌ و طرز العمل های کاری بخش ‌های مربوطه جهت طرح، تدوین، بازنگری و تطبیق استراتیژی و پلان جامع ملی.
 3. تحکیم و جابه‌جا نمودن استراتیژی های اساسی در هماهنگی با ادارات ذیربط در استراتیژی و پلان جامع ملی جهت توسعه اجتماعی اقتصادی و فرهنگی از طریق برنامه ریزی سکتوری و جامع.
 4. ایجاد چارچوب برای برنامه ریزی منطقوی، بررسی و شناسایی نکات اساسی به خاطر تقویت ارتباط منطقه ای- بین المللی.
 5. مدیریت از پروسه طرح و تدوین پلان جامع ملی به منظور تقویت ارتباط بین شهر ها و دهات جهت انکشاف یک‌پارچه و متوازن.
 6. برنامه ریزی های جامع جهت بهبود بخشیدن وضعیت انکشاف و توسعه سکتور زراعت و دیگر بخش های اقتصادی بخاطر ارتقاء سطح GDP( عاید سرانه) کشور.
 7. تدوین استراتیژی و پلان جامع ملی در بهبود سیستم های آبیاری و سیستم مدیریت منابع آب در حوزه های آبی کشور.
 8. مدیریت و بهبود بخشیدن وضعیت حمل و نقل کشور از طریق ارائه استراتیژی و برنامه های معین برای شاه‌راه ها، راه های آهن و دهلیز های هوایی.
 9. در نظر گرفتن استراتیژی های مناسب و مطلوب مبارزه با حوادث طبیعی در پلان و استراتیژی جامع ملی جهت وقایه، کاهش و جلوگیری از خسارات طبیعی در هماهنگی با ادارات و نهاد های ذیربط.
 10. هم‌آهنگ سازی ارگان های ذیربط در جهت تدوین استراتیژی های جامع که تقویت کننده سکتور انرژی و بهبود مدیریت منابع انرژی و بهبود بخشیدن سیستم های اکولوژیکی و محافظت مناطق طبیعی.
 11. نظارت و تدوین استراتیژی و پلان جامع ملی در همکاری با متخصصین و افراد ذیدخل در پلان گذاری شهری، و پلان جامع.
 12. ایجاد میکانیزم هم‌آهنگ‌ سازی و انسجام امور پلان‌گذاری جامع در خصوص استفاده مؤثر از تحقیقات، مطالعات و پلان‌ها و استراتیژی های طرح شده در این ریاست و تمام سکتورهای مربوطه به منظور کاربردی ساختن پلان‌های مطروحه.
 13. نظارت از پروسه طرح پلان های (چارچوب انکشاف استراتیژیک) شهری نظر به مقیاس‌ها، و معیارها با موازین و مقررات شهرسازی و مسکن، غرض ایجاد یک شهر پایدار.
 14. تحکیم روابط ارگانیک با ادارات دولتی و غیر دولتی ذیربط، مؤسسات و ارگان های ذیربط و دست‌اندرکاران امور شهری جهت پیشبرد بهتر امور مربوطه.

ریاست ماستر و پلان های تفصیلی

 1. مدیریت تحلیل و ارزیابی سروی مطالعات به اساس اولویت های کاری که قبل توسط بخش سروی و مطالعات انجام یافته.
 2. مدیریت سروی و مطالعه تخنیکی در امورات زیر بنایی در مطابقت به شرایط اجتماعی و اقتصادی، هایدرولوژیکی و مورفولوژیکی ساحه تحت ماسترپلان و پلان تفصیلی در هم‌آهنگی با پلان های منطقوی.
 3. تطبیق نورم و استندرد های دست داشته ماسترپلان ها و پلان تفصیلی در روشنی تحلیل اقتصادی، تخنیکی و حفاظت از محیط زیست حین طرح پلان های شهری.
 4. تهیه و ترتیب ماستر پلان ها و پلان های تفصیلی شهری در مطابقت با نورم ها و طرزالعمل ها به منظور جلوگیری از انکشاف خودسر و غیرپلانی.
 5. ترتیب پالیسی، رهنمود ها و پروسیجر ها جهت تطبیق موثر و مثمر ماسترپلان ها و پلان های تفصیلی.
 6. هم‌آهنگی لازم و حصول اطمینان از تطبیق پلان های تفصیلی شهری در مطابقت با پلان های بالا دست نظیر ماستر پلان ها، چهارچوپ های انکشاف استراتیژیک (SDF) و پلان های استراتژیک.
 7. بررسی پلان های تفصیلی شهری مطروحه توسط ارگان های دیگر و سکتور خصوصی جهت ویزه آن ها با در نظر داشت معیار ها و استندرد های تعین شده.
 8. ترتیب پلان های اصلاحی، در هم‌آهنگی با تحولات شرایط ساحه و الزام آوردن تغییرات در ماسترپلان ها و پلان تفصیلی شهری.
 9. مدیریت و تنظیم تیم تخنیکی جهت تکمیل نمودن پروسه ترتیب ماسترپلان ها و پلان های تفصیلی شهری و ارایه نظریات تخنیکی بر اساس معیار های شهر سازی.
 10.  تهیه اسکیج بر اساس پلان های تفصیلی شهری و ترتیب سکیج های اصلاحی و تعدیلی.
 11.  ارایه نظریات تخنیکی بر اساس پلان های شهری به منظور حل معصلات شهری.

 ریاست برنامه بهسازی ساحات غیر پلانی

 1. طرح و ترتیب پلان های بهسازی ساحات غیر پلانی به منظور ایجاد سهولت در دسترسی شهروندان مطابق معیار های شهری به کاربری های متخلف شهری جهت ارتقای سطوح رفاه، مطلوبیت و رشد متوازن اجتماعی .
 2. طرح و ترتیب پلان کاری سروی ساحات غیرپلانی مطابق به اولویت های ساحوی که با در نظر داشت پلان های بالا دست نظیر ماستر پلان های استراتژیک تعیین می گردد.
 3. کنترول و بررسی پلان های تهیه شده بهسازی در روشنی پالیسی بهسازی و طرزالعمل های بخش های این پلان ها که در تعارض با اهداف کلی اداره نبوده و در راستای تأمین راهبرد های علیای وزارت باشد.
 4. نظارت از تطبیق پلان های بهسازی در ساحات مورد نظر و جلوگیری از تخلفات احتمالی در این زمینه.
 5. بررسی و کنترول هر گونه پلان بهسازی تهیه شده توسط ارگان های خارج از ولایت، نظیر شاروالی های و لایات و یا ارگان های بین المللی به منظور کمک به یک بخش یا ارگان اجرایی و آماده سازی آن ها جهت منظوری مقام وزارت شهر سازی و مسکن.
 6. ابراز نظر تخنیکی درزمینه بهبود کاری هر چه بیشتر پروژه های طرح پلان های بهسازی برای تطبیق اهداف پروگرام های اداره به منظور اجراآت بهتر امور.
 7. ارایه راه حل برای چالش های ساحوی در امرسروی و جمع آوری اطلاعات از طریق پرسش‌نامه های تحلیل اجتماعی و اقتصادی به کارمندان ریاست و هم‌آهنگی با متنفذین و باشندگان محلی.
 8. اتخاذ تصامیم در بخش های مختلف کاری طرح و ترتیب پلان های بهسازی ساحات غیر پلانی نظیر، پلان تخریب، محدوده توسعه، حدود توسعه، حفاظت محیط زیست، پلان های زیربنایی و تحلیل های جامع اجتماعی و اقتصادی جهت امکان سنجی.
 9. آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست های شاروالی ها و ریاست های ولایتی به اقتصادی شرایط جهت افزایش کارایی و اثر بخشی در امر تهیه پلان های بهسازی و تسریع امر بهسازی ساحات غیر پلانی در کشور.
 10. تلاش در جهت برقراری ارتباط پویا با نهاد های بین المللی فعال در امر بهسازی ساحات غیر پلانی جهت مدرن شده روش های کاری ریاست.
 11. هماهنگی با شاروالی های ولایات به منظور یافتن راه های اجرایی در تطبیق پلان های بهسازی و ایجاد عواید برای وزارت از این طریق.
 12. شناسایی و ارزیابی مناطق زمین های Iand readjustment ( زمین های متروکه) در ساحات غیر پلانی.
 13. تدوین سیاست ها و آیین نامه های مربوط به تنظیم مجدد زمین های Iand readjustment با هدف استفاده بهینه از این مناطق در راستای بهسازی و توسعه ساحات غیر پلانی.
 14. تنظیم فرآیند ها و پروسه های مربوط به تنظیم مجدد زمین های Iand readjustment از جمله الزامات قانونی، مشروطیت ها و مراحل اجرا.

ریاست دیزاین زیربناهای شهری

 1. تحلیل و تجزیه مطالعات تخنیکی صورت گرفته ریاست های سروی جغرافیایی، سروی مطالعات اجتماعی و اقتصادی، پلان های تفصیلی و پلان جامع ملی، در زمینه تأمین شبکات و تأسیسات زیربنائی متکی به اساسات شرایط اجتماعی، اقتصادی، توپوگرافی، جغرافیائی، جیولوژیکی، هایدروجیولوژیکی، مورفولوژیکی و بازدید ساحوی در صورت نیاز تخنیکی.
 2. اکتساب و توحید معلومات های تحقیقاتی از ادارات مربوطه غرض  طرح و ترتیب اسناد پروژه‌ای.
 3. طرح، تحلیل اقتصادی و تخنیکی تأسیسات زیربناهای شهری.
 4. تحلیل اقتصادی تخنیکی مؤثریت شبکات زیربنائی از لحاظ محیط زیست.
 5. طرح و ترتیب اسناد تخنیکی شبکات زیربنایی و تأسیسات متممه آن ( شبکات برق، تنویر جاده ها، شبکات آبرسانی و کانالیزاسیون، تأسیسات تصفیه خانه فاضلاب، شبکات آبیاری فضای سبز، مدیریت آب های سطحی و شبکات ترانسپورتی).
 6. ترتیب برآوردهای حجمی اولیه و ثانی تأسیسات و شبکات زیربنائی.
 7. بررسی نقشه های تخنیکی تأسیسات زیربنائی شهری مطروحه توسط ارگان های دیگر و سکتور خصوصی جهت ویزه آن ها با در نظرداشت معیارها و ستندردهای تعین شده.
 8. ارائه راه حل های تخنیکی بعد از بررسی ساحوی شبکات زیربنائی و تأسیسات مرتبط با آن در زمینه حل مشکلات تخنیکی.
 9. ترتیب رهنمودهای مشخص در زمینه پالیسی دیزاین شبکات و تطبیق تأسیسات زیربنائی شهری.
 10. تحلیل و برنامه ریزی روی پلان های زیربنایی (سرک سازی، ترانسپورت، آبرسانی، کانالیزسیون، شبکه برق و تصفیه خانه).

 ریاست GIS و R-S GIS

1- برنامه‌ریزی، طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی در وزارت شهرسازی و مسکن.

2- تهیه و تجهیز پایگاه داده‌های جغرافیایی مختلف از جمله نقشه‌های مکانی، نقشه‌های توپوگرافی، نقشه‌های خطوط انتقال برق و اطلاعات مربوط به املاک و زمین، و سایر اطلاعات مرتبط با شهرسازی و مسکن.

3- ارائه خدمات به دیگر واحدهای وزارت و سایر سازمان‌ها در زمینه استفاده از اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با شهرسازی و مسکن.

4- طراحی و توسعه نرم‌افزارهایی برای مدیریت اطلاعات جغرافیایی مختلف و ارایه آن به کاربران.

5- تحلیل داده‌های جغرافیایی و ارائه گزارش‌ها و نتایج به مقامات و مدیران وزارت مربوطه.

6- تأمین امنیت و حفاظت اطلاعات مرتبط با سیستم اطلاعات جغرافیایی.

7- ایجاد و توسعه فضاهای مجازی برای دسترسی به اطلاعات جغرافیایی و تسهیل در ارتباط با کاربران.

8- طراحی و توسعه سیستم‌های مدیریت املاک و زمین با استفاده از اطلاعات جغرافیایی.

9- برنامه‌ریزی و توسعه سیستم‌های ترانسپورتیشن و مکان‌یابی در شهرها و روستاهای کشور.

10- استفاده از پهباد (Drone) برای ترسیم پلان توپوگرافی و زمین مرجع و دیگر موارد استفاده آن، به عنوان یکی از وظایف ریاست سیستم اطلاعات جغرافیایی در وزارت شهرسازی و مسکن، به منظور بهبود کیفیت اطلاعات جغرافیایی و توسعه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی.

11- توسعه سیستم‌های کنترل از راه دور ترانسپورتیشن و مکان‌یابی در کشور.

12- تهیه و توسعه سیستم‌های مدیریت زباله و فضای سبز در شهرها و روستاهای کشور.

13- طراحی و توسعه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت بحران‌های طبیعی و پیشگیری از آن ها.

14- توسعه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت کاربری اراضی و توسعه شهری در کشور.

15- همکاری با سایر کشورها در زمینه توسعه سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی مشترک و تبادل داده‌های جغرافیایی.

16- طراحی و توسعه الگوریتم‌هایی برای پردازش داده‌های ریموت سنسینگ و بهبود کیفیت و دقت نقشه‌های جغرافیایی.

ریاست حفاظت از شهرهای قدیمی

 1. طرح، ترتیب و تنظیم پلان جامع مدیریتی حفاظت از شهرهای قدیم.
 2. شناسایی محله های که دارای میراث های فرهنگی اند، جهت ثبـت آن ها در آثار ملی و در لیست میراث های فرهنگی و گردشگری.
 3. نظارت و مراقبت از تطبیق کارکردهای عملی پروژه های آبدات تاریخی و تأسیسات مطابق نقشه و لیست مشخصات منظور شده با درنظرداشت اساسات فنی ساختمان و حفظ آبدات تاریخی به منظور معیاری ساختن ساختمان ها.
 4. نیاز سنجی و اولویت بندی شهرهای قدیم به منظور حمایت، نگهداری، مراقبت، حفاظت، استحکام بخشی، احیا و تعمیر آن ها.
 5. شناسایی ویژگی های شکلی (ریخت شناسی) عناصر و اجزای متشکله و ساختار محدوده های تاریخی - فرهنگی و معماری کهن شهرهای افغانستان و شامل ساختن آن ها در نظام سیاست گذاری، برنامه ریزی و طرح ریزی توسعه شهری.
 6. تهیه طرح و برنامه ریزی مرتبط به بهسازی و نوسازی برای شهرهای که دارای میراث فرهنگی اند، با همکاری ادارات زیربط.
 7. اعتمادسازی و جلب مشارکت شهروندان و نهادهای ذیدخل، در زمینه حفاظت از شهرهای قدیم.
 8. استفاده اعظمی از تجارب بازآفرینی در بافت های تاریخی در کشورهای مختلف، با ویژگی های متناسب با شهرهای افغانستان.
 9. ارائه برنامه های بازآفرینی شهرهای قدیم، از قبیل اقدامات کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت بر اساس اولویت ها و چشم اندازهای تعیین شده.
 10.  کنترول و مراقبت از اعمار و بازسازی های غیر پلانی ساحات شهر قدیم جهت بازرسی از تخلفات که خلاف مقررات مطروحه شهرهای قدیمی وتاریخی صورت گرفته است.
 11.  ارایه راه حل اجرای چالش های ساحوی نظارت کننده ها و مراقبت کننده ها به آمر ذیصلاح.

 ریاست سروی و مطالعات

 1. طرح و ترتیب پلان های توپوگرافی با مقیاس های متفاوت و نقشه های پایه (Base Map) و نقشه های موضوعی.
 2. رهنمایی در تطبیق پلان های تفصیلی در شهرهای مختلف افغانستان مطابق به نقشه های زیربنایی، تفصیلی و معیارهای شهرسازی.
 3. ارائه معلومات تخنیکی در مورد مطالعات شهری، مکان یابی شهرها وشهرک های جدید و خطرات طبیعی و غیر طبیعی که شهرها و سکونتگاه ها را مورد تحدید قرار می دهند.
 4. چک و کنترول راپور های کاری نهادهای ذیدخل در امور سروی و مطالعات.
 5. بررسی اسناد، اوراق و نقشه های توپوگرافی غرض دیزاین امور شهری.
 6. هم‌آهنگ نمودن سیستم کوردینات و سیستم ارتفاع سروی توپوگرافی با سیستم های جهانی سروی ونقشه برداری.
 7. هم‌آهنگی با مراکز علمی و پو هنتون ها در زمینه نقشه برداری و مطالعات  درجهت انکشاف پایدار شهری و دست یافتن به اهداف استراتژی انکشاف ملی افغانستان دربخش سکتور شهری.
 8. تلاش در جهت استفاده از ابزار و تکنالوژی های روز دنیا برای نقشه برداری، مطالعات و تطبیق پلان ها.
 9. ارایه معلومات برای استفاده از تکنالوژی های نو در امر نقشه برداری فضایی، هوایی، زمینی، و مطالعات  هم چنین در عرصه مکان یابی شهرها و شهرک های جدید.
 10. ارایه راه حل های اجرای برای پلان های شهری(پلان ملی، پلان انکشاف منطقوی، ماستر پلان ها، پلان های استراتیژی شهرها(SDF)، پلان های عادی، پلان های تفصیلی) از نگاه محیط زیستی فرهنگ شهری.
 11. مطالعات آسیب شناسی شهرها از نگاه محیط زیستی فرهنگ شهر نشینی اسلامی.
 12. تهیه پلان های جغرافیایی (منابع طبیعی) در پلان گذاری شهری.

آمریت آرشیف تخنیکی

 1. رهبری، مدیریت، نظارت و کنترول از حفظ و نگهداری تمامی پلان های شهری و تعمیراتی که از جانب مقام  وزارت منظور گردیده باشد.
 2. حصول اطمنیان از ثبت و اسکن پلان های شهری و تعمیراتی منظور شده موجود و جدید نظر به نوعیت پلان و اصول انجنیری و جابه‌جایی آن ها در دیتابیس مربوطه.
 3. کنترول از روند تسلیم دهی و تسلیم گیری پلان های شهری  و نقشه های تعمیراتی منظورشده، به مراجع فرمایش  دهنده طبق هدایت مقام وزارت و طرزالعمل کاری.
 4. چاپ و صادر نمودن نقشه های تعمیراتی و شهری برای مرجع در خواست دهنده  مطابق قانون و طرزالعمل آمریت آرشیف تخنیکی.
 5. نظارت و مراقبت از  فعال نگهداشتن وسایل تخنیکی مربوط به آمریت آرشیف تخنیکی.
 6. حصول اطمینان از صحت بودن پلان های شهری و نقشه های ویزه شده طبق محتویات پلان های منظورشده (انجنیری و مهندسی) که غرض حفظ و نگهداری به امریت آرشیف تخنیکی تسلیم داده می شود.
 7. راهنمائی تخنیکی جهت مرمت کاری پلان های شهری، اسکج ها و نقشه های انجنیری و مهندسی که فرسوده شده باشد طوری که اصل ماهیت نقشه ها از نگاه اصول انجنیری از بین نرود.
 8. صادر نمودن نقشه های تعمیراتی ویزه شده از طرف سکرتریت کمیسیون ویزه نقشه های تعمیراتی در هم‌آهنگی به آمریت آرشیف تخنیکی  به مراجع ذیربط.

 

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new