پروژه ها و قرار داد ها

لست پروژه ها قرارداد های سالهای مالی 1397، 1398 و 1399 وزارت شهر سازی و اراضی

قرارداد های سال 1399

شماره اسم پروژه اسم برنامه کود نمبر قراداد ولایت تاریخ اغار کار  تاریخ ختم قرار داد قیمت پروژه به افغانی حالت پروژه 
1 اعمار جمنازیم  ورزشی  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-142 کندهار 1399/05/04 500 روز کاری  86497154.09 در حال تطبیق
2 اعمار یک محراب مسجد در قریه جوی شیخ مرکز شهر تالقان ولایت تخار برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-090 تخار  1399/04/25 545 روز کاری  19577445 در حال تطبیق
3 اعمار یک محراب مسجد در قریه نو آباد چرمگری ولایت تخار مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1399/W-290 تخار 1399/04/28 325 روز کاری  17203290.96 در حال تطبیق
4 اعمار مکتب 6 صنفی شهید فیاض گردم مرکز بهسود ولایت میدان وردک و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-187 میدان وردک  1398/11/12 455 روز کاری  25895498.56 در حال تطبیق
5 تهیه و تدارک 4 پایه کمپیوتر لب تاپ برای پروژه ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی پروژه ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی MUDL/1399/G-011 کابل 1399/04/11 دوهفته بعد از عقد قرارداد تمام میشود 828800 در حال تطبیق
6 اعمار تعمیر استیناف ابتدائیه استالف ولایت کابل برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-383 کابل 1398/11/12 1400/05/03 9965404 در حال تطبیق
7 تهیه و تدارک  قرطاسیه باب و مواد چاپی  ریاست اطلاعات و ارتباطات عامه  MUDL/1399/G-017 کابل 1399/01/12 1399/01/26 1328000 در حال تطبیق
8 تهیه و تدارک تجهیزات کمپیوتری، دفتر و وسایل تخنیکی برای برنامه ساختمان های عامه و دولتی  برنامه ساختمان های عامه و دولتی  MUDL/1398/G-030 کابل 1399/03/10 1399/04/10 18698590 در حال تطبیق
9 تدارک پرزه جات وسایط مورد ضرورت سال مالی 1399 برای وزارت شهر سازی و اراضی اجناس و خدمات MUDL/1399/G-003 کابل 1399/03/10 1399/06/10 1813448.49 در حال تطبیق
10 تهیه و تدارک کمپیوتر و تجهیزات آن برای ریاست های مرکزی وپروژه های انکشافی وزارت شهرسازی واراضی اجناس و خدمات  MUDL/1398/G-014 کابل 1399/03/10 1 ماه تقویمی 16952660 در حال تطبیق
11 پروژه ترمیمات روی کار تعمیر 14 منزله سینما پامیر  مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1399/W-035 کابل 1399/03/21 60 روز تقویمی  9627124.62 در حال تطبیق
12 ترمیم اعمار مدرسه 6 صنفی  مسکینیه ولسوالی فرزه ولایت کابل و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-125 کابل  1399/03/18 455روز کاری 10832436.5 در حال تطبیق
13 بر اورد ترمیمات تعمیر چهار منزله فواید عامه  ابدات تاریخی/ساختمان های عامه/کمپلیکس/طرح و ترتی پلان های شهری MUDL/1399/W-036 کابل 1399/03/21 60روز کاری 11876443.92 در حال تطبیق
14 بر اورد ترمیم تعمیر چهار منزله شهدا ومعلولین و فواید عامه  ابدات تاریخی/ساختمان های عامه/کمپلیکس/طرح و ترتی پلان های شهری MUDL/1399/W-033 کابل 1399/03/21 60روز کاری 11876443.92 در حال تطبیق
15 بر اورد ترمیمات تعمیر یک منزله فواید عامه  ابدات تاریخی/ساختمان های عامه/کمپلیکس/طرح و ترتی پلان های شهری MUDL/1399/W-038 کابل 1399/03/21 45روز کاری 5982071.54 در حال تطبیق
16 اعمار تعمیر لیلیه اناثیه و دارالعلوم در قریه دب یره ولسوالی حوکی ولایت کنر  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-019 کنر 1399/03/06 400روز کاری 19238765.84 در حال تطبیق
17 اعمار جمنازیم ورزشی در ولایت جوزجان مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1399/W-009 جوزجان 1399/03/25 500روز کاری 84932871 در حال تطبیق
18 اعمار یک باب کلینیک CHC در ولسوالی غورک ولایت کندهار و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-148 کندهار 1399/03/26 455روز کاری 14691041.26 در حال تطبیق
19 کار های باقی مانده مسجد جامع 300 نفری قلعه سینو ولسوالی بغمان ولایت کابل   برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-116 کابل 1399/03/22 455روز کاری 12672496.91 در حال تطبیق
20 اعمار مکتب 24 صنفی ذکور جبراییل ولایت  هرات برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-169 هرات 1399/03/19 450روز کاری 35153406.6 در حال تطبیق
21 اعمار تعمیر دوازده صنفی مکتب خلیل الله خلیلی در مرکز هرات و ماحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-153 هرات 1399/03/08 455روز کاری 21725461 در حال تطبیق
22 اعمار مسجد ۱۰۰۰ نفری   در مرکز ولسوالی سوزمه قلعه ولایت سرپل و ملحقات آن   برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-103 سرپل    545روز کاری 37811531.7 در حال تطبیق
23 اعمار تعمیر مسجد جامع عیدگاه ولسوالی پیروز نخچپیرولایت سمنگان  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-317 سمنگان 1399/03/17 455روز کاری 25712553.24 در حال تطبیق
24 اعمار مسجد کوچه کمندو ولایت تخار برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-181 تخار 1399/03/10 300روزکاری 11380593.5 در حال تطبیق
25 اعمار مکتب 40 صنفی لیسه نسوان سمین اکبری ولایت پکتیا و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-200 پکتیا 1399/03/17 900روزکاری 81605097 در حال تطبیق
26 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه ملنگ ولسوالی خاک جباز ولایت کابل و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-409 کابل 1399/03/17 455 روزکاری 19495954 در حال تطبیق
27 اعمار تعمیر کتابخانه در پوهنتون پکتیا در مرکز ولایت پکتیا  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-014 پکتیا 1398/12/13 455 روز کاری 26815477.9 در حال تطبیق
28 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی سید بچه کوه بیرون با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-299 میدان وردک  1398/03/10 360 روز کاری  29525494.6 در حال تطبیق
29 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفیب حاجی جنت گل  نمبر (6) بگرامی ولایت کابل و ملحقات ان  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-120 کابل  1399/02/11 455 روز کاری  22118887.6 در حال تطبیق
30 اعمار تعمیر مکتب متوسطه خارزریها ولسوالی لعل وسر جنگل ولایت غور  مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1398/W-112 غور 1398/12/25 455 روز کاری  19084026.5 در حال تطبیق
31 اعمار مسجد 1000 نفری بازار چپراسک ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-324 دایکندی 1399/03/01 620 روز کاری  32655302.5 در حال تطبیق
32 تدارک پروژه ترمیم مسجد روضه شریف مزار   ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی و مساجد  MUDL/1399/W-043 بلخ 1399/02/12 1401/01/11 119269799.8 در حال تطبیق
33 پروژه اعمار دیوارهای استنادی و دیوار های احاطه پارک سرخکان لات دوم در ولایت لغمان برنامه تحکیم ثبات در افغانستان MUDL/1399/W-021 لغمان 1399/02/15 450 روز کاری  99914430 در حال تطبیق
34 پروژه اعمار دیوارهای استنادی و دیوار های احاطه پارک سرخکان در ولایت لغمان برنامه تحکیم ثبات در افغانستان MUDL/1399/W-037 لغمان 1398/12/28 555 روز کاری  99857885 در حال تطبیق
35 تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول  برای سال مالی 1399 بخش بودجه عادی و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی اجناس و خدمات MUDL/1399/G-001 کابل 1398/12/24 1399/10/30 17704488 در حال تطبیق
36 کرایه گیری عراده جات مختلف النوع برای پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی اجناس و خدمات MUDL/1399/NCS-001 کابل 1399/01/25 9 ماه  19960200 در حال تطبیق
37 اعمار مسجد 600 نفری کوته والی در مرکز شهر چاریکار ولایت پروان با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-315 پروان 1399/02/27 545روز کاری 24258051 در حال تطبیق
38 اعمار کلینیک صحی BHC گجره خرماب ولایت تخار و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-182 تخار 1399/01/04 455روز کاری 9917984.8 در حال تطبیق
39 اعمار یک باب کلینیک BHC در قریه شمل خیل منح ماهی ولسوالی باک ولایت خوست و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-022 خوست  1399/03/03 455روز کاری 12962530.75 در حال تطبیق
40 اعمار مکتب 22 صنفی حضرت علی ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-015 پکتیا 1399/02/10 620روز کاری 64022585.11 در حال تطبیق
41 اعمار تعمیر کلینک CHC مرکز خالداری وریاخیل پغمان ولایت کابل  مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1399/W-216 کابل 1399/02/08 450روز کاری 51275293.05 در حال تطبیق
42 اعمار استدیوم ورزشی در ولایت سمنگان  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-054 سمنگان  1399/02/11 555روز کاری 43695546.24 در حال تطبیق
43 اعمار یک باب کلینیک chc در قریه پولنیز ولسوالی میانشین ولایت کندهار و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-149 کندهار 1399/01/12 455روز کاری 22865250.63 در حال تطبیق
44 اعمار مکتب 24 صنفی محمد کاتب ناحیه 13 شهر کابل و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-412 کابل 1399/02/13 620روز کاری 83012197.94 در حال تطبیق
45 اعمار مسجد جامع منطقه آمروت ازره ولسوالی ارزه ولایت لوگر برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-040 لوگر 1399/02/25 300روز کاری 10449050 در حال تطبیق
46 اعمار ساختمان لیسه عبدالاحد آخندزاده ولایت غزنی مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1399/W-232 غزنی 1399/02/30 225روز کاری 55803888.9 در حال تطبیق
47 اعمار یک محراب مسجد جامع بامنار وضوع خانه آن در شهر ده صلاح ولایت بغلان و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-022 بغلان 1399/02/15 620روز کاری 56791865.6 در حال تطبیق
48 اعمار مکتب 6 صنفی لیسه چکری ولسوالی خاک جباز ولایت کابل و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-074 کابل 1399/02/18 455روز کاری 23499254.3 در حال تطبیق
49 اعمار یک باب مسجد جامع در پارون مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1399/W-074 نورستان 1399/02/13 620روز کاری 53077327.6 در حال تطبیق
50 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی  متوسطه قریه کشورمند ولسوالی کروخ ولایت هرات و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-051 هرات  1398/12/25 455روز کاری 20648852.5 در حال تطبیق
51 اعمار مکتب 8 صنفی ذکور شهدای جلگه پشی قریه مکنک ولسوالی مالستان ولایت غزنی و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-162 غزنی 1399/01/07 455روز کاری 19238762.5 در حال تطبیق
52 اعمار دیوار احاطه   صنوف درسی برای لیسه محمد یعقوب شهید ولسوالی استالیف ولایت کابل و ملحقات آن  مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1399/W-073 کابل 1399/02/21 455روز کاری 14641921.8 در حال تطبیق
53 اعمار مسجد جامع 500 نفری محمد اکبر ستانکزی در قریه عمر آباد ولسوالی مرکز ولایت لوگر و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-012 لوگر 1399/02/20 545روز کاری 17916231.59 در حال تطبیق
54 ترمیم و بازسازی درم سال پیرتنات هندو های غزنی  ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی و مساجد  MUDL/1399/W-149 غزنی  1399/02/06 548روز کاری 8438395 در حال تطبیق
55 اعمار مکتب 6 صنفی لیسه در بهرام خیل ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-013 پکتیا 1398/12/21 455روز کاری 20551959.5 در حال تطبیق
56 اعمار مکتب 6 صنفی محرم کلی ولسوالی جاجی اریوب ولایت پکتیا و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-202 پکتیا 1399/01/04 455روز کاری 19125000 در حال تطبیق
57 اعمار مکتب 24 صنفی لیسه غازی ادی ناحیه هفتم شهر کابل و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-320 کابل 1399/01/06 620روز کاری 38688538.9 در حال تطبیق
58 اعمار استید یوم ورزشی در ولایت تخار برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-223 تخار 1399/01/04 550روز کاری 79262895.25 در حال تطبیق
59 اعما ر مکتب 24 صنفی  ابوسعید ابو خیر ولسوالی کوهبند ولایت کاپیسا  مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1398/W-005 کاپیسا 1398/12/14 1400/08/30 39879941.78 در حال تطبیق
60 اعمار مسجد 500 نفری شهرک اصحاب بابا ولسوالی محمد آغه ولایت لوگر و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-044 لوگر 1398/12/22 545روز کاری 20061355.5 در حال تطبیق
61 اعمار تعمیر مکتب 16 صنفی لیسه نسوان هاتفی ناحیه چهارم شهر هرات با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-219 هرات 1398/12/14 1399/12/03 26900384.24 در حال تطبیق
62 اعمار  مسجد 1000 نفری  ابوالفضل در مرکز  قلعه شاده ولایت غزنی و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-109 غزنی 1399/01/16 545روز کاری 29305117.01 در حال تطبیق
63 اعمار مسجد جامع 1000 نفری ولسوالی غوریان ولایت هرات و ملحقات آن  مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1398/W-050 هرات 1399/01/06 620 روز کاری 33444057.27 در حال تطبیق
64 اعمار کتابخانه عامه در مرکز ولایت میدان وردک برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-314 میدان وردک  1399/01/10 455 روز کاری 60999991.7 در حال تطبیق
65 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری خیر کوت کلی با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-255 پکتیکا 1399/02/11 540 روز تقویمی 18117922.68 در حال تطبیق
66 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری قریه گبر ایوب ولسوالی موسی خیل  با ملحقات ان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-359 خوست  1398/11/23 1400/05/14 15384059.92 در حال تطبیق
67 اعمار یک باب مکتب 24 صنفی محمد طاهر شهید ولایت کاپیسا و ملحقات آن   برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-135 کاپیسا 1398/12/13 620 روز کاری  49939998.6 در حال تطبیق
68 اعمار ساختمان مکتب تور بابا ولسوالی رودات ولایت ننگرهار  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-117 ننگرهار 1399/01/12 300 روز کاری  18564285.87 در حال تطبیق
69 یک تعمیر یک باب صالون کانفرانس در لیسه استاد بهره مند در قریه عنابه ولسوالی بهره مند ولایت پنچشیر و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-017 پنجشیر 1398/12/25 270 روز کاری  2914135 در حال تطبیق
70 اعمار مکتب 30 صنفی عبدالحی گردیزی ولایت پکتیا و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-190 پکتیا 1398/12/13 775 روز کاری  68146508.6 در حال تطبیق
71 اعمار مکتب 10 صنفی متوسطه نسوان نوی کلی ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-203 پکتیا 1398/12/18 455 روز کاری  24051973.56 در حال تطبیق
72 اعمار کلینیک سی اچ سی در منطقه بتی سرحد  ولسوالی علی شیر ولایت خوست و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-021 خوست  1398/12/25 455 روز کاری  21610304 در حال تطبیق
73 اعمار پروژه مسجد 500 نفری عبدالعزیز مراد ولایت کاپیسا  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-026 کاپیسا 1398/12/20 545روز کاری  19445109.5 در حال تطبیق
74 اعمار مکتب 8 صنفی لیسه صیادان ولایت پروان و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-310 پروان 1398/12/18 455 روز کاری  19139546.07 در حال تطبیق
75 اعمار تعمیر مکتب 14 صنفی بی بی فاطمه قریه کهنه خمار ولسوالی مرکز ولایت میدان وردک و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-267 میدان وردک  1398/12/13 1400/06/03 37994902.8 در حال تطبیق
76 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری قریه منحنی ولسوالی علی شیر با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-259 خوست  1398/12/17 1400/06/07 13990000 در حال تطبیق
77 اعمار مکتب 4 صنفی شکول نمار ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-208 پکتیا 1398/12/17 270روز کاری  14288401 در حال تطبیق
78 اعمار کلینیک CHC ولسوالی جانیخیل ولایت پکتیکا و ملحکات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-059 پکتیکا 1398/12/17 455 روز کاری  24236167.9 در حال تطبیق
79 اعمار تعمیر لیلیه دارلعلوم مارشال محمد قسیم فهیم در قریه عمر ض ولسوالی حصه اول(خنج) ولایت پنجشیر و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-019 پنجشیر 1398/12/10 455 روز کاری  19147262.97 در حال تطبیق
80 اعمار تعمیر الحاقیه هشت صنفی ام سلمه در مرکز ولایت پروان و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-012 پروان 1398/12/18 270 روز کاری  13948603.84 در حال تطبیق
81 اعمار مکتب 12 صنفی جاشتک علیا  ولسوالی ماه می ولایت بدخشان وملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1399/W-052 بدخشان  1398/12/25 455 روز کاری  27929607.8 در حال تطبیق
82 کرایه گیری تعمیر برای برنامه تحکیم ثبات در افغانستان برنامه تحکیم ثبات در افغانستان MUDL/1399/NCS-002 کابل 1398/12/24 1399/12/23 3516000 در حال تطبیق
83 تست خاک ساحه ساختمان CONVENTION CENTER برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDL/1399/W-316 کابل 1399/01/04 1399/01/29 700000 در حال تطبیق
84 اعمار مکتب 8 صنفی لیسه علی شهید فروتن ولسولی گومل ولایت پکتیا و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-406 پکتیا 1398/12/20 455 روز کاری  26265737.3 در حال تطبیق
85 اعمار مکتب 6 صنفی  لیسه ذکور لومان در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-183 غزنی  1398/12/17 455 روز کاری  20706371.61 در حال تطبیق
86 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه کنج شور ولسوالی تاله وبرفک با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-333 بغلان 1398/12/14 1400/06/04 25881258 در حال تطبیق
87 اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه خیرخانه ولسوالی قادیس ولایت بادغیس برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-345 بادغیس 1398/10/07 1399/10/07 30503880 در حال تطبیق
88 اعمار دیوار احاطه انستیتوت معاونیت انجنیری   کاپیسا برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-024 کاپیسا 1398/12/13 1399/06/09 5279253.02 در حال تطبیق
89 اعمار مکتب 6 صنفی نسوان یرسمه ولسوالی تیوره ولایت غور و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-239 غور 1398/12/15 455 روز کاری  21784147.09 در حال تطبیق
90 اعمار مکتب 6 صنفی دره لنگ پیانی ولسوالی فرخار ولایت تخار و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-414 تخار  1398/12/08 455 روز کار ی 19371557.7 در حال تطبیق
91 اعمار مکتب 12 صنفی لیسه شهید واعظ سراب ولسولی جغتو ولایت غزنی و ملحقات ان  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-403 غزنی 1398/11/03 455 روز کار ی 31978173.2 در حال تطبیق
92 تست خاک ساحه کمپلیکس اداری ولایت کندهار برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDL/1398/W-364 کندهار 1398/11/03 1399/01/24 1152400 در حال تطبیق
93 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی قریه زینجوک و هلا ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-186 دایکندی 1398/11/23 455روز کاری  25800000 در حال تطبیق
94 اعمار مکتب 8 صنفی دنو گدل با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-346 نیمروز 1398/11/20 1399/05/17 19919718.81 در حال تطبیق
95 اعمار مکتب 8 صنفی  لیسه ترموش ولسوالی تاله وبرفک ولایت بغلان با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-089 بغلان  1398/10/30 455 روز کاری  30512429.95 در حال تطبیق
96 تست خاک ساحه کمپلیکس اداری ،اداره مبارزه با حوادث طبیعی  برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDL/1398/W-252 کابل  198/12/18 1399/01/18 887227 در حال تطبیق
97 استدیوم ورزشی کاپیسا قلعه غنی  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-129 کاپیسا 198/12/11 455 روز کاری 78948091.5 در حال تطبیق
98 اعمار تعمیر ریاست استیناف سارنوالی ولایت کندهار با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-329 کندهار 198/12/11 1400/05/30 76867847.4 در حال تطبیق
99 پروژه برق سولری ریاست شهر سازی و اراضی ولایت کنر  برنامه تحکیم ثبات در افغانستان  MUDL/1398/W-225 کنر 1398/12/03 1399/01/14 810250 در حال تطبیق
100 اعمار تعمیر 6 صنفی تعمیر تربیه معلم ولسوالی شیندند ولایت هرات برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-157 هرات 1398/12/04 455 روز کاری 22988092.9 در حال تطبیق
101 استدیوم ورزشی ولایت غور برنامه تحکیم ثبات در افغانستان  MUDL/1398/W-392 غور 1399/02/02 1400/03/31 40466327.68 در حال تطبیق
102 اعمار تعمیر مکتب6 صنفی  ابتدائیه و حاجی جنت گل  نمبر (5) بگرامی ولایت کابل و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-121 کابل  1398/11/12 455 روز کاری 22356011.1 در حال تطبیق
103 اعمار کلینیک BHC در منظقه منگل ولسوالی ازره ولایت لوگر با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-039 لوگر 1398/11/15 455روز کاری  13414123.2 در حال تطبیق
104 اعمار مسجد 600 نفری عید گاه قریه متون ولسوالی متون ولایت خوست با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-175 خوست 1398/11/19 545 روز کاری 30512429.95 در حال تطبیق
105 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه سنگ تنگی بیری ولسوالی وزی جدران ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-207 پکتیا 1398/11/23 455 روز کاری 18940685 در حال تطبیق
106 اعمار مسجد 1500 نفری عید گاه قرای بره کی برک ولایت لوگر و ملحقات آن  مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1398/W-410 لوگر  1398/11/19 620 روز کاری  43967650.2 در حال تطبیق
107 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه سوی صحرا ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و ملحقات آن مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1398/W-197 پکتیا 1398/11/28 455 روز کاری  20642173.11 در حال تطبیق
108 اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه مرکز چمتال ولایت بلخ با ملحقات آن مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1398/W-315 بلخ 1398/11/23 1399/11/18 29669168 در حال تطبیق
109 اعمار مسجد 1000نفری چاری آباد ولسوالی چهار دره کندر و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-411 کندز 1398/11/08 545 روز کاری  34675484.6 در حال تطبیق
110 اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه مسلکی سرخ پارسا ولایت پروان و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-276 پروان 1398/11/03 1400/04/24 37163655.06 در حال تطبیق
111 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه جانی خیل ولایت پکتیکا و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-061 پکتیکا 1398/11/12 455 روز کاری  16460000 در حال تطبیق
112 اعمار کلینک BHC  قریه زینانخیل ولسوالی سید اباد ولایت میدان وردک و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-035 میدان وردک  1398/11/20 455 روز کاری  9973688.34 در حال تطبیق
113 اعمار کلینیک BHC ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-185 پکتیا 1398/10/24 455 روز کاری  10866090.68 در حال تطبیق
114 اعمار کلینیک BHC دره زور برآور ولسوالی دانگام ولایت کنر و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-056 کنر 1398/11/24 455 روز کاری  10937316.18 در حال تطبیق
115 اعمار مکتب 24 صنفی  سارنوال حبیب الرحمن ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-131 کاپیسا 1398/11/03 620 روز کاری  49102916 در حال تطبیق
116 اعمار مکتب 10 صنفی حبیب الرحمن شهید ولسوالی سرخ پارسا ولایت پروان و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-234 پروان 1398/11/10 455 روز کاری  24199901 در حال تطبیق
117 اعمار مکتب 6 متوسطه قریه زمستانک یفتل پایان ولایت بدخشان  ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-001 بدخشان  1398/11/06 455 روز کاری  19397513.6 در حال تطبیق
118 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری متاخیل نیازی ولسوالی علی شیر ولایت خوست  با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-327 خوست  1398/11/08 1400/04/30 15383977.9 در حال تطبیق
119 تست خاک ساحه کمپلیکس اداره لوی سارنوالی  برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDL/1398/W-395 کابل  1398/11/10 1398/12/10 1323930 در حال تطبیق
120 ترمیم و بازسازی مسجد نور اسلام واقع کوچه پخته فروشی  ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی و مساجد  MUDL/1398/W-217 کابل 1398/11/03 1400/05/02 38712971.15 در حال تطبیق
121 پروژه ترمیمات اساسی وزارت فواعد عامه ریاست تصدی ساختمانی دستگاه افغانی  MUDL/1398/W-398 کابل  1398/10/21 1398/12/21 19003719.36 در حال تطبیق
122 اعمار تعمیر مدرسه 8 صنفی ولسوالی جرم قریه سویچ ولایت بدخشان و ماحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-347 بدخشان 1398/10/24 1399/10/19 24780111.6 در حال تطبیق
123 اعمار دیوار احاطه مکتب تنقول لومان ولسوالی جاغوری ولایت غزنی برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-106 غزنی 1398/11/08 180روز کاری  4082620.3 در حال تطبیق
124 اعمار مکتب 24 صنفی حافظ عبدالمجید بیک ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-132 کاپیسا 1398/10/26 620 روز کاری  49063808.5 در حال تطبیق
125 اعمار مکتب 18 صنفی لیسه لیسه سناتور جنت گل خان ولسوالی بگرامی ولایت کابل و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-118 کابل 1398/11/03 545 روز کاری  47424022.5 در حال تطبیق
126 اعمار یک باب کلینیک صحی BHC در بید کولو قاصان ولسوالی ده صلاح ولایت بغلان و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-085 بغلان  1398/10/28 455 روز کاری  13253729 در حال تطبیق
127 بهسازی پارک و مسجد جامع ولایت هرات  ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی و مساجد MUDL/1398/W-237 هرات  1398/10/30 1400/11/22 99185000 در حال تطبیق
128 اعمار تعمیر ریاست استیناف ابتداییه سارنوالی ولسوالی آقچه ولایت جوزجان و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-317 جوزجان 1398/10/23 1399/10/18 19198865 در حال تطبیق
129 اعمار تعمیر پوهنتون ارزگان با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-331 ارزگان 1398/10/30 1400/10/19 37202132.49 در حال تطبیق
130 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی لیسه ذکور بندر ولسوالی سنگ تخت ولایت دایکندی باملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-190 دایکندی 1398/10/26 1399/10/21 20292528.1 در حال تطبیق
131 پروژه ترمیمات اساسی وزارت شهدا و معلولین  ریاست تصدی ساختمانی دستگاه افغانی  MUDL/1398/W-397 کابل  1398/10/21 1398/12/21 19003719.36 در حال تطبیق
132 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه قریه باغ بالین ولسوالی یفتل بالاولایت بدخشان و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-164 بدخشان  1398/11/05 455روز کاری  24190027.4 در حال تطبیق
133 اعمار تعمیر اداری ولسوالی کوفاب ولایت بدخشان  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-404 بدخشان  1398/10/30 455روز کاری  34985282.9 در حال تطبیق
134 تست خاک ساحه اداره محترم ارگان های محل که مجموعه 12 حلقه چاه تحقیقاتی میباشد  برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDL/1398/W-394 کابل  1398/11/08   1024660 در حال تطبیق
135 اعمار مکتب 10 صنفی لیسه ذکور راباط ولسوالی میرامور ولایت دایکندی و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-093 دایکندی  1398/11/01 455روز کاری  26078345.49 در حال تطبیق
136 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی متوسطه بهلول در ولسوالی شیخ علی ولایت پروان . ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-009 پروان 1398/11/08 454 روز کاری  24386064 در حال تطبیق
137 اعمار مکتب 16 صنفی ولسوالی ناوه میش ولایت هلمند و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-241 هلمند 1398/11/05 545 روز کاری  46963415.1 در حال تطبیق
138 اعمار مکتب 16 صنفی لیسه غازی  محمد جان وردگ ولسوالس جغتو ولایت میدان وردک و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-032 میدان وردک  1398/10/23 545 روز کاری  43177003.4 در حال تطبیق
139 مکتب 10 صنفی ابتداییه سرخ سنگ شاه ولایت بهسود میدان وردک و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-273 میدان وردک  1398/10/30 1399/10/25 29605173 در حال تطبیق
140 اعمار مکتب 4 صنفی لوی مشری ولسوالی احمدخیل ولایت پکتیا و ملحقات آن مرکز دیزاین ساختمانهای عامه  MUDL/1398/W-193 پکتیا 1398/10/16 270 روز کاری  15952050.16 در حال تطبیق
141 اعمار مکتب 8 صنفی اناثیه شهید جمال عبدالناصر در قریه گومل خیرمنزی ولسوالی سروبی ولایت پکتیکا و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-370 پکتیکا 1398/11/05 455 روز کاری  26777000.1 در حال تطبیق
142 اعمار مکتب 10 صنفی ذکور فیضیه کته سنگ ولسوالی جاغوری ولایت غزنی و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-110 غزنی  1398/10/12 455 روز کاری  25746457.5 در حال تطبیق
143 تست خاک ساحه کمپلیکس اداری ،اداره اراضی  برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDL/1398/W-251 کابل 1398/10/15 1398/11/15 1197050 در حال تطبیق
144 تهیه وتدارک دو باب کانکس 40 فوت برای پروژه شهرک های رهایشی وصنعتی قالین بافان در دوراهی حیرتان ولای بلخ  پروژه شهرک های رهایشی وصنعتی قالین در مرکز ولایات  MUDH/1397/G-028 بلخ/ننگرهار  1398/10/09 1398/10/10 1300000 در حال تطبیق
145 اعمار مکتب 16 صنفی لیسه ذکور امام یحی ابن زید مرکز سرپل و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-100 سرپل  1398/10/15 545 روز کاری  43000236.1 در حال تطبیق
146 تهیه و تدارک گاز مایع مورد ضرورت سال مالی 1398 وزارت شهرسازی و اراضی اجناس و خدمات MUDL/1398/NCS-023 کابل 1398/10/15 1399/01/09 1057697.55 در حال تطبیق
147 خریداری کانکس 40 فوت جهت تلاشی بخش اناثیه و دفاتر پذیش  ریاست اداری  MUDL/1398/W-408 کابل 1398/10/10 1398/10/26 1040000 در حال تطبیق
148 تست خاک ساحه کمپلیکس اداری ولایت هرات برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDL/1398/W-210 هرات   1398/11/27 1269660 در حال تطبیق

قرارداد های سال 1398

شماره اسم پروژه اسم برنامه کود نمبر قراداد ولایت تاریخ اغار کار  تاریخ ختم قرار داد قیمت اعطاء شده   
1 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه کهنه بابکه واقع حصه دوم مرکز بهسود ولایت میدان وردک و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-033 میدان وردک 1398/09/25 455 روز کاری  26994023.9  
2 اعمار تعمیر انستیتوت نرسنگ و قابلگی در ولایت لوگر و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-379 لوگر 1398/09/16 1400/03/16 83106513.26  
3 اعمار مکتب 6 صنفی کوز علی سنگی ولسوالی جاجی ایوب ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-201 پکتیا 1398/09/10 455 روزکاری 21906703.92  
4 اعمار مکتب 8 صنفی سرکاری کلا مرکز ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-188 پکتیا  1398/09/29 455 روزکاری 25788966.9  
5 اعمار تعمیر مسجد نیمه کاره حسین خیل شهر پلخمری ولایت بغلان با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-356 بغلان 1398/09/19 1399/09/21 17006366.3  
6 اعمار مکتب 10 صنفی چپری قل ولسوالی لعل سرجنگل ولایت غور و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-115 غور 1398/09/17 455 روز کاری  25900221.81  
7 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه ارنس ولسوالی وایگل ولایت نورستان و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-269 نورستان 1398/09/21 1399/09/21 27404750  
8 تست خاک ساحه کمپلیکس اداری ولایت کندز برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDL/1398/W-365 کندز 1398/09/16 1399/03/16              1,269,660  
9 تدارک یک عراده موتر لاری بادی دار و کرین دار و یک عراده موتر فورکلف برای پروژه قطعات پیش ساخت  قطعات پیش ساخت MUDL/1398/G-026 کابل 1398/09/22 1398/11/22              6,500,000  
10 اعمار مکتب 10 صنفی نسوان ابراهیم خیل مرکز ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-199 پکتیا 1398/09/20 455 روز کاری  24937169.5  
11 تست خاک ساحه کمپلیکس اداری ولایت هلمند برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDL/1398/W-373 هلمند 1398/09/27 1398/11/24 1269660  
12 اعمار مدرسه 6 صنفی مدرسه  ولسوالی دو اب ولایت سمنگان و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-161 سمنگان 1398/09/24 455 روز کاری  20291185.2  
13 اعمار مکتب 8 صنفی سکمان حسن خیل ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-204 پکتیا 1398/09/27 455 روز کاری  25422200.1  
14 اعمار مکتب 6 صنفی المری خیل ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-206 پکتیا 1398/09/20 1399/12/25 28304153.4  
15 کار پروسه های کاری لندسکیب ،کاغذ دیواری ،نصب دروازه ها، علیق کاری بیرون بلاک های 42،43،44   بلاک های  خواجه رواش  آمریت پروژه خواجه رواش  MUDL/1398/W-243 کابل 1398/09/12 5 ماه کاری 53626496.5  
16 اعمار تعمیر مسجد 500 نفری شور تیپه با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-253 بلخ 1398/09/07 1400/02/31 23001082.3  
17 اعمار تعمیر ریاست سارنوالی استیناف ولایت ارزگان با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-302 ارزگان 1398/09/19 1399/05/16           26,391,553  
18 راه اندازی کیبل فایبر نوری در هشت ولایت ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی وزارت شهرسازی MUDH/1398/W-250 8 ولایت  18/9/1398 16/4/1399           12,365,873  
19 اعمار تعمیر مدرسه 10 صنفی ولسوالی ارزه ولایت لوگر برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-353 لوگر 1398/09/22 1400/03/15           28,779,359  
20 تعمیر دو منزله اداری ریاست شهر سازی ولایت غور برنامه تحکیم ثبات در افغانستان  MUDL/1398/W-388 غور 1398/09/18 1399/09/18 9814652.83  
21 ترمیم و بازسازی مقبره سید جمال الدین افغانی  ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی و مساجد  MUDL/1398/W-218 کابل 1398/09/23 1399/12/18 21504056  
22 اعمار مکتب 16 صنفی لیسه ذکور سنگبران در مرکز شهر ده صلاح ولایت بغلان و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-088 بغلان 1398/09/20 545 روز کاری  36889428  
23 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه طاقمندره ولسوالی میرامور با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-265 دایکندی 1398/09/21 1399/09/16 28706617  
24 اعمار تعمیر 8 صنفی متوسطه خم کلان ولسوالی شیخ علی ولایت پروان با ملحقات  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-351 پروان 1398/07/20 1399/15/07 22400001  
25 اعمار مکتب 10 صنفی لیسه توحید بغرا ولسوالی مالستان ولایت غزنی برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-105 غزنی  1398/08/25 455 روزکاری 27901594  
26 بخش اول تست های لابراتواری قبل از سرک و ساختمان های زیربنایی (ذخیره آب ارتفایی،ذخیره زیربناییو تصفیه خانه فاضلاب شهرک دو ولسوالی شکر دره ولسوالی شکردره  شهرک های رهایشی و صنعتی قالین در مرکز و ولایات MUDL/1398/W-246 کابل 1398/09/14 1399/02/14              3,203,850  
27 اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه در قریه چیکو ولسوالی اسمار ولایت کنر و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-055 کنر 1398/08/28 455 روز کاری  22091929  
28 اعمار دیوار احاطه نسوان شینه ده ولسوالی مالستان ولایت غزنی برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-107 غزنی 1398/09/10 180 روز کاری  2254992.3  
29 اعمار دیوار احاطه ناوه قولانی آجه بازار ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-111 غور 1398/09/10 180 روز کاری  2790275  
30 اعمار مسجد جامع 500 نفری التمور در مرکز ولایت لوگر برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-361 لوگر 1398/09/12 1400/03/05           18,505,161  
31 اعمار مکتب 4 صنفی متوسطه مرنج ولسوالی لجه منگل ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-205 پکتیا 1398/09/14 270 روزکاری 11786648  
32 اعمار تعمیر مکتب 32 صنفی لیسه نسوان سیدالشهدا با ملحقات برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-354 کابل 1398/09/12 1400/09/01 57372786.2  
33 تهیه و دارک 3 باب کانکس برای دفتر ساحوی پروژه مساعدت کشور چین پروژه مساعدت کشور چین MUDL/1398/G-007 کابل  17/09/1398 03/10/1398 1672220  
34 اعمار مکتب 16 صنفی سلطان ابراهیم ادهم ولایت بلخ برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-287 بلخ 1398/09/12 1399/09/07 40354744  
35 اعمار دیوار احاطه مکتب در مرکز ولسوالی خواجه بهاوالدین ولایت تخار  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-091 تخار  1398/09/10 180 روز  4126062.69  
36 اعمار تعمیر کلینیک (CHC) شهید محمد سفر با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-268 نورستان 1398/09/02 1400/02/26 19797967.41  
37 اعمار تعمیر 8 صنفی متوسطه بهشوی بازارک ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-197 سمنگان 1398/09/07 1399/09/02 18270230  
38 اعمار یک باب کلینیک BHC عام المنفعه در قلعه حاجی نعیم کوچی در قریه بتی ولسوالی علی شیر ولایت خوست و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-020 خوست 1398/09/09 455 11436242.5  
39 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی نیمه کاری شاهی خیل ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان  با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-336 پروان 1398/09/05 1400/02/29 10359230  
40 بخش ششم جیو فزیک برقی (VES)  پروژه شهرک دشت عسقلان ولایت کندز  شهرک های رهایشی و صنعتی قالین در مرکز و ولایات MUDL/1398/W-233 کندز  1398/09/07 1398/10/07 320000  
41 اعمار میدان کرکت در ولایت پکتیکا و ملحقات ان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-337 پکتیکا 1398/09/01 1400/02/25 61945818.24  
42 بخش سوم  تست های لابراتواری قبل از سرک و ساختمان های زیربنایی (ذخیره آب ارتفایی،ذخیره زیربنایی و تصفیه خانه فاضلاب) شهرک دشت عسقلان  ولایت کندز شهرک های رهایشی و صنعتی قالین در مرکز و ولایات MUDL/1398/W-235 کندز 1398/08/30 1399/01/01 1967550  
43 بخش دوم  تست های لابراتواری قبل از سرک و ساختمان های زیربنایی (ذخیره آب ارتفایی،ذخیره زیربنایی و تصفیه خانه فاضلاب شهرک قاسم آباد ولایت ننگرهار  شهرک های رهایشی و صنعتی قالین در مرکز و ولایات MUDL/1398/W-242 ننگرهار 1398/08/30 1399/01/01 1928400  
44 اعمار تعمیر مسجد 340  نفری مدرسه دارلاعلوم  حاجی الله گل مجاهد واقه خواجه چاشت ولسوالی ده سبز ولایت کابل برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-284 کابل 1398/09/02 1399/08/27 15022143  
45 اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه نسوان امان الله خان با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-272 هلمند 1398/09/02 1400/02/26 27365921.8  
46 تست خاک ساحه تعمیروزارت اقتصاد و اداره تدارکات ملی  برنام کمپلیکس اداری و دارلامان  MUDL/1398/W-390 کابل 1398/09/02 1398/10/21 2205300  
47 کرایه گیری تعمیر برای برنامه ساختمان های عامه و دولتی برنامه ساختمان های عامه ودولتی MUDL/1398/NCS-002 کابل 1397/10/01 1397/12/30 3300600  
48 خریداری اجناس کار ساختمانی کمپلکس اداری دارالاامان  ورکشاپ تخنیکی و نمایشگاه سه روزه  برنام کمپلیکس اداری و دارلامان  MUDL/1398/G-027 کابل 27/04/1398 1398/04/31 3623100  
49 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی قریه بلوچ دره صوف بالا با ملحقات  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-290 سمنگان 1398/08/18 1399/08/13 19489931  
50 اعمار مکتب 4 صنفی گرگی خیل غرک ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-198 پکتیا 1398/08/20 270 روز کاری  16003115  
51  لات دوم اعمار پارک بیرق یادبود تپه وزیر محمد اکبر خان ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی و مساجد MUDL/1398/W-238 کابل  1398/08/20 1399/04/18           62,300,422  
52 اعمار میدان کرکت ولایت میدان وردک برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-343 میدان وردک  1398/07/22 1400/01/17 65086794  
53 اعمار تعمیر تدریسی پوهنتون در ناحیه دوم مرکز ولایت کندز با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-297 کندز 1398/08/23 1400/08/12 49335291.73  
54 اعمار مسجد 340 نفری ولسوالی فرزه ولایت کابل برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-334 کابل 1398/08/13 1399/08/08 12919055  
55 اعمار تعمیر مکتب 24صنفی جمعیت افغان کوت مینه با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-378 فاریاب 1398/07/18 1399/01/19    
56 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی متوسطه بحراب ها ولسوالی مارمول با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-325 بلخ 1398/08/02 1399/07/27    
57 اعمار مکتب متوسطه نسوان قریه پیتله ولسوالی آریوب ولایت پکتیا برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-295 پکتیا 1398/07/30 1399/07/25 18512005.32  
58 اعمار تعمیر اداری کمیسیون اصلاحات اداری با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-319 لغمان 1398/07/25 1400/01/20 45146376.8  
59 اعمار تاسیس و نامگذاری (شهید یار کزی) دارالمعلمین(اعمار تعمیر دارالمعلمین 8 صنفی شهر ترینکوت ) برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-335 ارزگان 1398/08/09 1399/08/04 26105828  
60 اعمار کلینیک BHC سبز دره ولسوالی مالستان ولایت غزنی و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-167 غزنی  1398/08/04 1399/11/09 3986186.12  
61 اعمار مکتب 8 صنفی کوچی ها خطابه مرکز ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-189 پکتیا 1398/08/07 1399/11/07 25608378.4  
62 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری جتراس مرکز ولایت نورستان و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-313 نورستان 1398/08/01 1400/01/26 12322892.8  
63 اعمار مکتب 4 صنفی داودی ابراهیم خیل ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-191 پکتیا 1398/08/09 270 روز کاری  14346199.5  
64 اعمار مکتب 4 صنفی متوسطه غریزه ولسوالی سید کرم ولایت پکتیا و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-196 پکتیا 1398/07/30 1399/05/28 15809516.6  
65 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی صوفی صالح ولسوالی کروخ با و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-271 هرات 1398/08/02 1399/07/27 17000000  
66 اعمار تعمیر کتاب خانه عامه ولایت جوزجان با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-274 جوزجان 1398/07/27 1400/01/22 40924406.4  
67 اعمار تعمیر مجد 340 نفری بند کوهسا ولسوالی ورس ولایت بامیان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-300 بامیان 1398/07/29 1399/07/24 15170883  
68 اعمار تعمیر کلینک ننگ آباد ولسوالی خاک سفیدولایت فراه با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-361 فراه 1398/07/22 1399/07/19 20478318  
69 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه عالی مقام خان ولسوالی بهسود  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-279 ننگرهار 1398/07/21 1399/07/16 14730691  
70 اعمار تعمیر 6 صنفی ابو عصمت بلخی ولسوالی مارمول ولایت بلخ و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-305 بلخ 1398/07/25 1399/07/20 16390468  
71 اعمار تعمیر کلینک صحی CHC همیش دیش ولسوالی وایگل با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-310 نورستان 1398/07/29 1400/01/24 21751396.9  
72 اعمار تعمیر مسجد 340  نفری ژنجیل ولسوالی وایگل با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-323 نورستان 1398/07/27 1400/01/22 16353056  
73 طرح پوشش امنیتی فابریکه قطعات ت پیش ساخت تصدی خانه سازی  پروژه ایجاد فابریکه قطعات پیش ساخت MUDL/1398/W-391 کابل 1398/07/16 1398/10/16 3949900  
74 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی عباس خیل سردره اشتر ولسوالی شینواری ولایت پروان و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-377 پروان 1398/07/23 1399/11/31 18069024.5  
75 اعمار میدان کرکت در ولایت لوگر و ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-376 لوگر 1398/07/09 1399/12/03 68.895.167.20  
76 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی بلغلی ولسوالی روی دو آب سمنگان با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-288 سمنگان 1398/07/31 1399/07/08 18718145  
77 بخش چهارم  تست های لابراتواری قبل از سرک و ساختمان های زیربنایی (ذخیره آب ارتفایی،ذخیره زیربنایی و تصفیه خانه فاضلاب) شهرک دوراهی حیرتان ولایت بلخ  شهرک های رهایشی و صنعتی قالین در مرکز و ولایات MUDL/1398/W-230 بلخ 1398/07/23 1398/11/31 1520150  
78 اعمار تعمیر مکتب  8 صنفی دخترانه نورانی ولسوالی جانی خیل با ملحقات  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-256 پکتیکا 1398/07/15 1399/07/11 18200003  
79 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی  غشار سولیج ولسوالی یکاولنگ با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-286 بامیان 1398/07/15 1399/07/11 19579180  
80 اعمار تعمیر لیلیه دارالعلوم مولوی صاحب یار محمد ولسوالی شینواری با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-308 پروان 1398/07/17 1400/01/02 20716503  
81 اعمار تعمیر کلینیک CHC ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1398/W-380 ننگرهار 1398/07/18 1400/01/12 17940168  
82 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی تیو تاش دره صوف بالا سمنگان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-289 سمنگان 1398/07/17 1399/07/12 15647485  
83 اعمار دیوار احاطه لیسه عالی نو بهار مرکز ولسوالی بلخ با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-381 بلخ 1398/07/11 1399/01/12 5100000  
84 اعمار تعمیر مسجد خواجه قریه دولتشاهی ولایت پروان با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-225 پروان 1398/07/07 1399/07/02 12395495  
85 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتداییه قریه چهار دره ولسوالی کشک ولایت هرات برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-291 هرات 1398/07/12 1399/08/08 21001225  
86 اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی گلو شیر داغ ولسوالی مالستان ولایت غزنی و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-303 غزنی 1398/07/02 1399/06/28 34035480  
87 اعمار مسجد جامع ولایت پروان ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی و مساجد MUDL/1397/W-051 پروان 1398/06/28 1399/12/22 53950000  
88 اعمار تعمیر مهمان خانه VIP ولایت کاپیسا یا ملحقات آن  برنامه تحکیم ثبات در افغانستان  MUDL/1398/W-386 کاپیسا  1398/06/30 1399/09/20 42203978  
89 اعمار مسجید خلیفه صاحب شهر چاریکار با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-254 پروان 1398/06/30 1399/06/25 16114214  
90 اعمار مسجد 340 نفری دارالعلوم جامع محمدیه ولسوالی سیاه گرد  ولایت پروان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-304 پروان 1398/06/31 1399/06/25 13574797  
91 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری اتفاق جمشید خیل با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-318 پروان 1398/06/31 1399/12/25 11453760  
92 اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی زرغونه نمبر یک با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-275 کندهار 1398/06/27 1399/12/22 21669845  
93 اعمار کلینیک صحی CHC شاجوی زابل با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-096 زابل 1398/06/16 1399/12/10 19672227  
94 اعمار مکتب 8 صنفی متوسطه هده وال مرکز اسد آباد ولایت کنر وملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-212 کنر 1398/06/17 1399/06/12 15700390  
95 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سپین جومات ولسوالی ازره ولایت لوگر با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-298 لوگر 1398/06/20 1399/12/14 10180000  
96 مکتب 6 صنفی ابتدائیه اختیارالدین ولسوالی فیروز کوه ولایت غور برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-261 غور 1398/06/13 1399/06/08 11060359  
97 اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه سیاه دره برگر با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-330 دایکندی 1398/06/20 1399/12/15 24816953  
98 اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه 52 اطاقه وزیر خان همرای 25 تشناب و میدان والیبال ولسوالی چوره ولایت ارزگان با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-283 ارزگان 1398/06/13 1399/12/07 37935057  
99 اعمار تعمیر 12 صنفی حسن خیل ولسوالی احمد خیل ولایت پکتیا  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-292 پکتیا 1398/06/12 1399/06/07 27787791  
100 اعمار تعمیر مسجد نیمه کاره نانکزی مهترلام ولایت لغمان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-339 لغمان 1398/06/02 1399/11/26 877600  
101 اعمار تعمیرمدرسه10  امام احمد ولسوالی وانت وایگل والیت نورستان با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-294 نورستان 1398/05/16 1399/11/09 26916152  
102 اعمار تعمیر مکتب 8صنفی متوسطه تشنگ ولسوالی لجی منگل با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-266 پکتیا 1398/05/12 1399/06/07 13927776.64  
103 اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه هاشمی نژاد هشت درخت ولسوالی حصه دو بهسود ولایت میدان وردک  با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-290 میدان وردک  1398/05/17 1399/05/12 23780111  
104 اعمارملحقات مسجد قصبه کابل برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-264 کابل 1398/05/01 1399/04/27 4582895  
105 اعمار تعمیر ریاست سارنوالی استیناف ولایت لوگر با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-461 لوگر 1398/05/06 1399/10/28 2799700  
106 تدارک رنگ باب (کارتریج) مورد ضرورت سال مالی 1398 برای وزارت شهرسازی واراضی  اجناس و خدمات MUDL/1398/G-017 کابل 1398/05/07 1398/09/20 7423440  
107 کرایه گیری عراده مختلف النوع برای پروژ] های انکساف وزارت شهر سازی و اراضی   اجناس و خدمات  MUDL/1398/NCS-020 کابل  1398/05/10 1398/11/09 16085400  
108 فاز افدامات اساسی مرمت مسجد جامع بزرگ ولایت هرات لات اول خشت فرش بام   ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی و مساجد  MUDL/1398/W-226 هرات  1398/04/23 1399/11/15 31789373  
109 اعمار تعمیر ساختمان 16 صنفی کمپلکس تربیه معلم مرکز قلات زابل با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-339 زابل 1398/05/01 1399/04/27 41929098  
110 اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی فرنجل ولسوالی غوربند ولایت پروان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-348 پروان 1398/04/27 1399/10/19 33973933  
111 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری سعد ابن ابی وقاص واقع ناحیه 15 شهر کابل و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-263 کابل 1398/04/03 1399/11/15 15000000  
112 اعمار تعمیر 6 صنفی یا رمحمد خروتی دند غوری ولایت بغلان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-307 بغلان 1398/04/22 1399/04/17 15439567  
113 اعمار تعمیر مکتب6+2 صنفی  اتفاق خیرخانه  ولسوالی قره بهسود ولایت میدان وردگ  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-281 میدان وردک  1398/04/24 1399/10/19    
114 اعمار دیوار احاطه مسجد جامع در ولسوالی چوره برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-277 ارزگان 1398/04/08 1398/07/05 2206652.74  
115 تهیه و تدارک قرطاسیه باب و موارد چاپی مورد ضرورت ریاست ها و پروژه های انکشافی وزارت شهر سازی اراضی اجناس و خدمات MUDL/1398/G-018 کابل 1398/04/25 1399/01/30 10573354  
116 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه جنگل ولسوالی چمتال بلخ  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-352 بلخ 1398/04/22 1399/04/17 19596967.5  
117 اعمار تعمیر کلینک صحی BHC ده سبز برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-119 کابل 1398/04/12 1399/04/12 10059483  
118 تدارک پروژه باز سازی مسجد شاه دو شمشیره   ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی و مساجد  MUDL/1398/W-371 کابل 1398/04/22 1399/07/15 23631958.09  
119  اعمارتعمیراداری کنفرانس هال ولایت پروان برنامه تحکیم ثبات در افغانستان  MUDH/1397/W-432 پروان  1398/04/08 1399/08/04 32150222  
120 تست خاک ساحه تعمیر و پارکنک ریاست پاسپورت  برنام کمپلیکس اداری و دارلامان  MUDL/1398/W-389 کابل 1398/04/13 1398/06/18 1569032  
121  تهیه و تدارک تیل دیزل و پطرول ربع سوم و جهارم  سال مالی 1398 بخش بودجه عادی و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی اجناس و خدمات MUDL/1398/G-005 کابل 1398/04/19 1398/09/30 15862500  
122 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ننگ لام ولسوالی دره پیچ ولایت کنر برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-382 کنر 1398/04/01 1399/03/27 17727073  
123 لیلیه اناث برای دارالمعلمین اناث ولایت لغمان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-278 لغمان 1398/04/08 1400/03/28 16992412.12  
124 بازسازی مسجد معاذ بن جبل  ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی و مساجد  MUDL/1398/W-216 کابل  1398/04/09 1399/04/09 4509880  
125 اعمارتعمیر مکتب 24 صنفی مولوی عزت الله شهیدولسوالی  ینگی با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-292 تخار 1398/04/01 1400/03/21 32675300  
126 اعمار تعمیر مکتب 2+6 صنفی شبک ولسوالی شواک ولایت پکتیا برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-320 پکتیا 1398/03/25 1399/03/25 18286016.8  
127 قطع کاری اشجار،پاک سازی ساحه از قوریه جات و انتقال مقبره ها از ساحه جهت آماده سازی ساحه برای اعمار 56 بلاک رهایشی وزیربنا های مربوط پروژه مساعدت کشور چین  شهرک مساعدت کشور چین MUDL/1398/W-385 کابل  1398/03/30 1399/05/15 1400000  
128 اعمار ملحقات تعمیر مسجد سخی کوت متاخیل ولسوالی علی شیر ولایت خوست برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-023 خوست  1398/03/30 1399/09/30 2888700  
129 مسجد قریه بوخانی و تنگی ولسوالی علی شیر برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-100 خوست 1398/03/13 1399/03/18 11415735.6  
130 اعمار تعمیر لیلیه مدرسه عمر بن خطاب برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-097 پنجشیر 1398/03/13 1400/03/03 18557633.9  
131 اعمار مسجد 950 نفری مرکز ولسوالی خلم ولایت بلخ ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-312 بلخ 1398/03/18 1399/09/9 22321539  
132 تهیه و تدارک 13 قلم اجناس مورد ضرورت ریاست اطلاعات و ارتباط عامه  اجناس و خدمات MUDL/1398/G-008 کابل  1398/03/14 1398/05/02 1469250  
133 اعمار تعمیر مکتب 16 صنفی توغدی شهر چاریکار با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-293 پروان 1398/03/19 1399/03/06 37163783.2  
134 اعمار کلینیک ده میانه کوهستانات ولایت سرپل با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-338 سرپل 1398/03/19 1399/09/13 8533535  
135 اعمار مکتیب آهن پوش ولسوالی جلگه ولایت بغلان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-282 بغلان 1398/03/19 1398/06/16 1336000  
136 اعمار تعمیر کلینک صحی CHC ولسوالی چوره ولایت ارزگان با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-168 ارزگان 1398/03/07 1399/08/27 20869745  
137 بازسازی مسجد میر هزار کندهار ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی و مساجد MUDL/1398/W-372 کندهار   1398/03/11 1399/03/11 12627439.41  
138 اعمار تعمیر مسجد جامع 1000 نفری در قریه افغان کوت شهر میمنه ولایت فاریاب و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-262 فاریاب 1398/03/09 1398/08/22 20746186  
139 اعمار تعمیر لیله در ولسوالی چهار برجک ولایت نیمروز و ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-270 نیمروز 1398/03/11 1399/03/07 19400000  
140 اعمار تعمیر مسجد 480 نفری اختجی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-322 فاریاب 1398/03/12 1399/03/08 16009130  
141 اعمار تعمیر صالون فاتحه خوانی قریه عبدالله خیل با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-257 پنجشیر  1398/03/02 1398/03/13 4929923.61  
142 اعمار دیوار احاطه و نصب سنگ مرمر صحن مسجد خرقه مبارک ولایت بدخشان ترمیم و بازسازی آبدات تاریخی و مساجد MUDL/1398/W-375 بدخشان  1398/03/05 1398/01/01 3622008  
143 تهیه وتدارک توتل استیشن مورد ضرورت پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی ومسکن توتل استیشن مورد ضرورت برنامه ها وپروژه های انکشافی MUDH/1397/G-030 کابل 25/02/1398 10/04/1398 8506000  
144 اعمار مکتب 10 صنفی لیسه پژواک ولسوالی سرخ رود ولایت ننگرهار با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDL/1398/W-332 ننگرهار 24/02/1398 14/08/1399 15931666  
145 اعمار تعمیر کلنیک صحی ولسوالی بولان ولایت هلمند با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-160 هلمند 19/02/1398 19/02/1399 9672260.9  
146 اعمار مکتب ابتدائیه فضل الرحمن الکوزی در ولسوالی چهار آسیاب برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-359 کابل 02/02/1398 28/01/1399 17349603.3  
147 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی رود کهنه ولسوالی لاش جوین ولایت فراه برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-205 فراه 1398/01/14 1399/01/09 20000190  
148 اعمار تعمیر 8 صنفی سلطان غازی بابا با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-129 لغمان 1398/01/20 1399/01/15 19361709.94  
149 اعمار تعمیر مکتب10 صنفی لیسه قلعه زمان خان ناحیه16  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-199 کابل 17/01/1398 17/01/1399 17732576.8  
150 اعمار تعمیر 8 صنفی لیسه اناث فولول با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-247 بغلان 28/01/1398 22/01/1399 13914143.94  
151 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی متوسطه نسوان حضرت عبدالله ولسوالی روستاق ولایت تخار  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-186 تخار 20/02/1398 15/02/1399 24795137.37  
152 اعمار تعمیر مسجد فاروق احمدشاه بابا مینه با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-348 کابل 21/12/1397 16/12/1398 32674577.3  
153 اعمارتعمیر مسجد340 نفری در کشک کهنه مرکز کشک کهنه ولایت هرات با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-156 هرات 27/12/1397 22/12/1398 12017230  
154 پروژه اعمار تعمیر کلینیک صحی BHC شیخ متون بابا مرکز قلات ولایت زابل با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-105 زابل 27/12/1397 22/12/1398 9054547  
155 اعمار تعمیر کلینک صحی BHCجان آباد  با  ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-114 غزنی 20/11/1397 19/11/1398 14431934.5  
156 اعمار تعمخیر کلینک BHC خاکسار ولسوالی چاه آب ولایت تخار  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-335 تخار 05/11/1397 05/09/1398 5631090.3  
157 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی  قریه قدق  ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان   برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-066 بدخشان  1397/12/04 1398/12/11 18797391  
158 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیله دار ولسوالی جهاربرجک ولایت نیمروز  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-154 نیمروز 04/12/1397 19/11/1398 21491306  
159 اعمار مسجد خالد بن ولید سرک سوم پروژه وزیر آباد (پروژه تایمنی) برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-120 کابل 13/12/1397 04/06/1399 17429720.38  
160 اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه غوچک ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-257 ننگرهار 13/12/1397 08/12/1398 28997522.4  
161 اعمار تعمیر 24 صنفی لیسه نسوان فتح ناحیه ششم با ملحقات آن برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-218 هرات 1397/11/27 1399/5/19 27164939.27  
162 اعمار تعمیر کلینک صحی BHC دو شاخ با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-363 سرپل 11/12/1397 12/12/1398 12870736.6  
163 اعمار کلینک صحی BHC تگاب حسنی ولسوالی دره صوف بالا ولای سمنگان با ملحقات آن  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-110 سمنگان 1397/12/15 1398/12/9 9527157.37  
164 تدارک انترنت برای مرکز وزارت،معینیت امور زمین داری و پروژه های انکشافی واقعی تصدی خانه سازی و دستگاه تصدی افغانی وزارت شهر سازی و اراضی اجناس و خدمات MUDL/1398/NCS-009 کابل 1398/04/02 1398/09/03 15227915  
165 تست خاک ساختمان بانک مرکزی و ستره محکمه ج.ا.ا فاز اول کمپلکس اداری دارالامان  برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDH/1397/W-463 کابل 15/01/1398 23/02/1398 2194637  
166 اعمار دیوار احاطه به طول 93 متر آمریت تربیت بدنی لغمان برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-133 لغمان 03/01/1398 28/06/1398 447323.11  
167 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری کورتیاز ولایت کاپیسا  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-351 کاپیسا 1397/12/23 1398/12/17 13950600  
168 اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی تتمدره سبز شهر چهار کار ولایت پروان  برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-182 پروان 27/12/1397 27/12/1398 33353427.4  
169 تست خاک ساختمان وزارت شهر سازی ومسکن وپارکینگ شماره اول فاز اول کمپلکس اداری دارالامان برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات  MUDH/1397/W-462 کابل 10/01/1398 10/03/1398 3477342  
170 تعمیر اداری ولایت کاپیسا با ملحقات آن برنامه تحکیم ثبات در افغانستان  MUDH/1397/W-457 کاپیسا 1397/11/19 1399/05/07 32664950  
171 اعمارتعمیر مدیریت-آمریت معارف ولسوالی سیاه گرد برنامه ساختمانهای عامه و دولتی MUDH/1397/W-286 پروان  1397/12/11 1399/06/02 11138466  
                 

قرارداد های سال 1397

شماره اسم پروژه اسم برنامه کود نمبر قراداد ولایت تاریخ آغار کار  تاریخ ختم قرار داد قیمت اعطاء شده   
1 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی عبدالرحمن شهید ولسوالی دولت اباد ولایت فاریاب با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-302 فاریاب 9/9/1397 8/4/1398        25,174,847.80  
2  اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی 2 منزله ارغنداب ولسوالی بلخ ولایت بلخ برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 072-MUDH/1397/W بلخ 9/9/1397 8/4/1398        23,205,118.13  
3  اعمار مکتب 10صنفی قریه حاجی دلان ولسوالی شولگره    ولایت بلخ با  ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 074-MUDH/1397/W بلخ 9/9/1397 8/4/1398        25,112,542.53  
4 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی القان ولسوالی دره پایین ولایت سمنگان  با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-430 سمنگان 9/10/1397 7/4/1398        23,329,357.33  
5 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی دومنزله لیسه وزیر محمد اکبر خان ولسوالی ارغنداب ولایت کندهار با ملحقات آن برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 127-MUDH/1397/W کندهار 9/9/1397 8/4/1398        28,821,934.80  
6 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی کبیر شهید تاقچه خانه ولسوالی نمک آباد ولایت تخار با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-317 تخار 9/9/1397 8/4/1398        18,078,970.57  
7 بخش پنحم اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه ناهید شهد ولسوالی خلم ولایت بلخ برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 429-MUDH/1397/W بلخ 9/9/1397 8/4/1398        23,197,115.66  
8 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی چتراق ولسوالی ارگو  ولایت بدخشان با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-321 بدخشان 9/9/1397 8/4/1398        25,416,800.42  
9 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی ابتداییه مریم مرکز مهترلام ولایت لغمان با ملحقات آن برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-131 لغمان 1/10/1397 8/4/1398        18,921,220.49  
10 اعمار تعمیر مکتب8 صنفی وطن گتو ولسوالی علی شینگ ولایتت لغمان و ملحقات آن  برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-132 لغمان  1/10/1397 8/4/1398        17,675,080.98  
11 اعمار تعمیر مکتب6 صنفی لیسه نسوان شهر نو  ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار و ملحقات آن برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-148 ننگرهار 1/10/1397 8/4/1398        16,492,644.08  
12 اعمار تعمیر مکتب10 صنفی متوسطه قومندان تور شهید ولسوالی دند غوری ولایت بغلان و ملحقات آن برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-469 بغلان 1/10/1397 8/4/1398        23,143,005.81  
13 اعمار تعمیر مکتب8 صنفی ابتداییه  ولسوالی علی شینگ ولایت لغمان با ملحقات آن  برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-467 لغمان  1/10/1397 8/4/1398        25,368,461.04  
14 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی قریه ملی خیل ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک با ملحقات آن  برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-165 میدان وردک 1/10/1397 8/4/1398        27,533,429.04  
15 اعمار تعمیر مکتب ۶ صنقی منگل منطقه باسوال ولسوالی مهمند دره ولایت ننگرهار با ملحقات آن  برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-244 ننگرهار   کنسل    
16 اعمار تعمیر مکنب ۱۲ صنفی لیسه نسوان سروستان ولسوالی انجنیل ولایت هرات با ملحقات ان  برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-269 هرات 1/10/1397 8/4/1398        19,448,051.00  
17 اعمار تعمیر مکتب ۶ صنفی ابتداییه نسوان عبدالحکیم ولسوالی آقتاش ولایت کندز با ملحقات آن برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-231 کندز 1/10/1397 8/4/1398        23,883,108.40  
18 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی کهنه قلعه ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-466 بغلان 1/10/1397 8/4/1398        18,143,645.76  
19 اعمار تعمیر مکتب ۱۲ صنفی نور جهان ولسوالی قلعه زال ولایت کندز با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-208 کندز 1/10/1397 8/4/1398        25,492,130.31  
20 اعمار تعمیر مکتب10صنفی جلالی ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا  با ملحقات آن  برنامه ساختمان های عامه و دولتی UDH/1397/W-094 پکتیکا 1/10/1397 8/4/1398        24,895,974.84  
21 اعمار تعمیر مکتب 10صنفی اناث ناصری های کیله گی ولسوالی دوشی ولایت بغلان باملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-069 بغلان 1/10/1397 8/4/1398        25,710,991.24  
22 اعمار تعمیر مکتب 4 صنفی لیسه دور بابا ولایت ننگرهار با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/w-146 ننگرهار 1/10/1397 8/4/1398        11,391,244.86  
23 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی در قریه جات دایمرداد بالا ولسوالی دایمرداد ولایت میدان وردک ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-140 میدان وردک 9/10/1397 7/3/1398        22,924,062.46  
24  اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی متوسطه بوبک ها ولسوالی آب کمری ولایت بادغیس و ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-171 بادغیس 8/10/1397 6/8/1398        25,483,109.09  
25 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتداییه سفید دیوار ولسوالی دولینه ولایت غور با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-237 غور 8/10/1397 6/8/1398        26,426,632.50  
26 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی متوسطه رساله مرکز قلات ولایت زابل  با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-192 زابل 8/10/1397          22,146,777.10  
27 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی دومنزله دهن سرخک  ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-250 غور 8/10/1397 7/6/1398        26,120,324.52  
28 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی دومنزله سیاه سنگ ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-249 غور 8/10/1397 7/6/1398        27,426,498.65  
29 تهیه وتدارک گاز مایع مورد ضرورت   ریاست های مرکزی، برنامه ها و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی ومسکن وزرات شهر سازی و مسکن MUDH/1397/G-036 کابل              2,018,868.90  
30 تهیه و تدارک یک پایه جنراتور  56kvaبرای پروژه بازسازی ابدات تاریخی  آبدات تاریخی   کابل                  914,126.00  
31 اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیله دار ولسوالی کجکی ولایت هلمند با ملحقات آن برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 159-MUDH/1397/W- هلمند 9/10/1397          26,441,279.41  
32 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی نوآباد کلاچه ولسوالی دهراود ولایت ارزگان و ملحقات آن برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 167-MUDH/1397/W- ارزگان  9/10/1397 4/10/1398        23,798,047.39  
33 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی لیله دار کوچنی کاریز لشکرگاه ولایت هلمند  با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 452-MUDH/1397/W- هلمند 9/10/1397          15,637,841.19  
34 اعمار تعمیر مکتب 8صنفی ابوالفتح بستی  ولسوالی گرشک ولایت هلمند با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 220-MUDH/1397/W- هلمند 9/10/1397          16,194,628.08  
35 اعمار تعمیر مکتب 8صنفی سی 2 اناث لشکرگاه    ولایت هلمند با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 221-MUDH/1397/W- هلمند 9/10/1397          15,493,220.73  
36 پروژه اعمار تعمیر اداری ولسوالی چال   تحکیم ثبات MUDH/1397/w-390 تخار            19,773,832.60  
37 اعمارتعمیرشورای ولایتی کابل معه دیواراحاطه برنامه تحکیم ثبات در افغانستان MUDH/1397/W-393 کابل            19,791,125.00  
38 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتداییه نسوان مطبخ ولسوالی  پشت کوه ولایت فراه با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-204 فراه            17,994,393.45  
39 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری قریه ملی خیل ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-164 میدان وردک            15,243,946.00  
40 اعمار تعمیر مسجد 340 نفری لعل و سرجنکل ولایت غور      غور            19,200,282.50  
41 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی سینک مرکز قلات ولایت زابل ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-191 زابل            22,130,378.50  
42 اعمار مکتب 8 صنفی متوسطه نقشه نویی تو ون شهرلشکرگاه ولایت هلمند با ملحقات آن برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-287 هلمند            14,758,966.19  
43 اعمار تعمیر 10صنفی مکتب خار قول داله مالستان ولایت غزنی ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-293 غزنی            22,000,300.00  
44 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی سپین جومات واقع والسوالی بهسود ننگرهار با ملحقات آن  ساختمان هلی عامه  و دولتی MUDH/1397/W-214 ننگرهار 10/9/1397 12/9/1397        17,476,504.00  
45 پروژه اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی نسوان مرکزی ولسوالی اوبه ولایت هرات با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-157 هرات            20,064,186.00  
46 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیله دار قریه انار دره ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-066 بدخشان 30/8/1397 30/2/1398        26,265,395.79  
47 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی انجنیر کمالدین صافی ولسوالی دشت ارچی ولایت کندز با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-209 کندز 30/8/1397 30/2/1398        24,906,150.23  
48 اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی اورنگ ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-175 بدخشان 30/8/1397 30/2/1398        32,215,602.11  
49 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی نشی قلات ولسوالی یمگان ولایت بدخشان با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-323 بدخشان 30/8/1397 30/2/1398        21,928,590.65  
50 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی پهن دره ولسوالی یفتل پایین ولایت بدخشان با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-234 بدخشان 30/8/1397 30/2/1398        27,607,357.99  
51 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه مستغنی ولسوالی در قد ولایت تخار با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-318 تخار 30/8/1397 30/2/1398        27,682,804.37  
52 اعمار تعمیر مکتب 12 صنفی لیسه خم شاهان ولسوالی راغستان ولایت بدخشان با ملقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-176 بدخشان 30/8/1397 30/2/1398        26,589,398.48  
53 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی لیسه شاه چنار ولایت سرپل با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-195 سرپل 30/8/1397 30/2/1398        19,053,971.23  
54 اعمار تعمیر مکتب 8صنفی لیسه نسوان گرجک ولسوالی فیض آباد ولایت جوزجان با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-188 جوزجان 24/9/1397 26/3/1398        22,360,685.14  
55 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی دومنزله ابوزغفاری ولسوالی دره صوف بالا ولایت سمنگان با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-196 سمنگان 9/10/1397 8/4/1398        22,619,101.12  
56 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی جمعیت افغان کوت مینه ولایت فاریاب با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-262 فاریاب 24/9/1397 26/3/1398        39,640,049.00  
57 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتداییه اناث شیرین تکاب ولایت فاریاب با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-255 فاریاب 24/9/1397 26/3/1398        22,330,257.90  
58 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی الحاقیه تربیه معلم ولسوالی دولت آباد ولایت بلخ با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-071 بلخ 24/9/1397 26/3/1398        26,447,237.72  
59 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتداییه ذکور شهر نو شیرین تکاب ولسوالی شیرین تکاب ولایت فاریاب با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-274 فاریاب 24/9/1397 26/3/1398        22,161,905.57  
60 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی نسوان بهسود مرکز سرپل ولایت سرپل با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-194 سرپل 24/9/1397 26/3/1398        26,680,012.42  
61 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی خواجه خیل ولسوالی احمد اباد ولایت پکتیا با ماحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-084 پکتیا 30/8/1397 30/2/1397        26,361,228.26  
62 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه شهید حسن شاه  ولسوالی ناهور ولایت غزنی با ملحقا آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-112 غزنی 30/8/1397 30/2/1397        28,571,567.92  
63 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی لیسه نسوان البیرونی نو آباد ولایت غزنی با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-116 غزنی 30/8/1397 30/2/1397        18,914,427.06  
64 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی حصارک ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-085 پکتیا 30/8/1397 30/2/1397        27,623,512.07  
65 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لژی منگل ولسوالی موسی خیل ولایت خوست و ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-236 خوست 30/8/1397 30/2/1397        25,269,350.52  
66 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی لیسه قلعه محمد خان ولسوالی واعظ ولایت غزنی ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-115 غزنی 30/8/1397 30/2/1397        18,307,920.33  
67 اعمار تعمیر مکتب 6 صنفی امام سجاد ولسوالی مالستان ولایت غزنی با ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/w-113 غزنی 30/8/1397 30/2/1397        17,489,835.41  
68 اعمار تعمیر کلینک صحی BHC قریه عبدالله زی ولسوالی تخته پل ولایت کندهار با ملحقات آن برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 355-MUDH/1397/W کندهار 14/9/1397 15/11/1398          8,967,551.19  
69 اعمار تعمیر کلینک صحی BHC امرخیل در قریه نظر آباد ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-367 ننگرهار 11/9/1397 6/9/1398          9,348,341.60  
70 کارهای باقی مانده مسجد شریف ولی عصر واقع چهارقلعه چهار دهی شهر کابل برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 124-MUDH/1397/W- کابل 24/10/1397 25/3/1398          2,796,164.80  
71 کار های باقی مانده مسجد جامع سلمان فارس ولسوالی کشم ولایت بدخشان آبدات تاریخی MUDH/1397/W-065 بدخشان 07/09/1397 15/07/1398          6,072,952.50  
72 اعمار مسجد جامع کته بلندی دشت برچی ولایت کابل  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 081-MUDH/1397/W- کابل 10/09/1397 10/03/1398          5,714,640.50  
73 پروژه دیوار احاطه و گارد تاور های ولایت کاپیسا  تحکیم ثبات MUDH/1397/W-436 کاپیسا 17/09/1397 25/11/1398        36,133,410.00  
74 قرطاسیه باب  جمله برنامه ها و پروژه ها  MUDH/1397/G-013 کابل 28/08/1397 08/11/1397        14,086,836.00  
75 پروژه اعمار تعمیر اداری ولسوالی چهار آسیاب   تحکیم ثبات MUDH/1397/w-394 کابل 05/09/1397 26/06/1399        21,899,999.50  
76 اعمار مقبره سردار محمد داود خان آبدات تاریخی MUDH/1397/W-383            124,347,388.45  
77 اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی ابتدایی سرخ سنگ ولسوالی ارغنداب ولایت زابل با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/w-106 زابل 15/8/1397 15/2/1398        21,672,295.78  
78 بخش اول اعمار مکتب 12 صنفی زمان خیل  ولایت بغلان  و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 248-MUDH/1397/W- بغلان 15/8/1397 15/2/1398        22,006,802.52  
79 بخش دوم اعمار تعمیر مکتب 8صنفی لقی هادر  شهر بغلان ولایت بغلان  با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 068-MUDH/1397/W- بغلان 15/8/1397 15/2/1398        23,580,419.83  
80 بخش سوم اعمار تعمیر مکتب 8صنفی احمد شاه مسعود ولسوالی خنجان ولایت بغلان با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 240-MUDH/1397/W- بغلان 15/8/1397 15/2/1398        23,074,243.49  
81 بخش چهارم اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی دومنزله غمنی ولسوالی شولگره ولایت بلخ برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 073-MUDH/1397/W- بلخ 15/8/1397 15/2/1398        25,858,987.50  
82 بخش هشتم اعمار مکتب 10 صنفی امام حسسن ولسوالی چهار کنت ولایت بلخ با ملحقات آن برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 179-MUDH/1397/W- بلخ 15/8/1397 15/2/1398        26,021,888.61  
83 بخش نهم اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی دو منزله ذبیع الله شهید ولسوالی مارمول ولایت بلخ برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 180-MUDH/1397/W- بلخ 15/8/1397 15/2/1398        23,669,073.24  
84 بخش ده هم اعمار مکتب10 صنفی دو منزله میر غلام محمد  ربیع مرکز ولایت بلخ برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-284 بلخ 15/8/1397 15/2/1398        23,071,863.05  
85 بخش یازدهم اعمار مکتب 10 صنفی الحاقیه تربیه معلم ولسوالی خلم ولایت بلخ برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 303-MUDH/1397/W- بلخ 15/8/1397 15/2/1398        28,305,264.85  
86 بخش دوازهم اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه ابو نصر فارابی ولسوالی دوست آباد ولایت بلخ برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 181-MUDH/1397/W- بلخ 15/8/1397 15/2/1398        23,376,738.01  
87 بخش سیزدهم اعمار مکتب 8 صنفی یک منزله متوسطه خالا شهر قلات ولایت زابل و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 193-MUDH/1397/W- زابل 15/8/1397 15/2/1398        20,933,781.77  
88 بخش چهاردهم اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی دو منزله باره خیل ولسوالی شاه جویی ولایت زابل با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 107-MUDH/1397/W- زابل 15/8/1397 15/2/1398        26,697,613.82  
89 تهیه و تدارک تجهیزات دفتری ریاست شهر سازی ولایت کنر ریاست شهرسازی کندز MUDH/1397/G-033 کنر 13/8/1397 15/11/1397          1,457,200.00  
90 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی متوسطه چهار توت ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب و ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-203 فاریاب 15/8/1397 15/2/1397        26,542,591.52  
91 اعمار تعمیر مکتب 16 صنفی دهمیران ولسوالی گرزیوان ولایت فاریاب و ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-202 فاریاب 15/8/1397 15/2/1397        32,959,843.42  
92 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه جوقل پیش بند ولسوالی لعل و سرجنگل ولایت غور و ملحقا آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-254 غور 15/8/1397 15/2/1397        25,500,928.32  
93 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی هاشم خیل ولسوالی آریوب ولایت پکتیا و ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-086 پکتیا 15/8/1397 15/2/1397        25,405,288.94  
94 اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی نسوان شهر استان ولسوالی شهر استان ولایت دایکندی و ملحقات آن ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-357 دایکندی 15/8/1397 15/2/1397        26,034,420.77  
95 بخش اول اعمار مکتب 12صنفی نسوان سرچشمه ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک  با  ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 366-MUDH/1397/W- میدان وردک 15/8/1397 15/2/1398        25,295,068.35  
96 بخش دوم اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی تدریسی الحاقیه مدرسه هاشمیه قریه متی ولسوالی حصه اول ولایت پنجشیر با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 098-MUDH/1397/W- پنجشیر  15/8/1397 15/2/1398        23,225,989.75  
97 بخش سوم اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی لیسه اکبر شهید شیخ علی ولایت پروان  با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 079-MUDH/1397/W- پروان 15/8/1397 15/2/1398        26,985,633.51  
98 بخش چهارم اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی لیسه تفهیم القران ولسوالی شینواری  ولایت پروان  با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 312-MUDH/1397/W- پروان 15/8/1397 15/2/1398        22,639,378.06  
99 بخش پنجم اعمار مکتب 16 صنفی نو آباد توپدره  ولایت پروان و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 226-MUDH/1397/W- پروان 15/8/1397 15/2/1398        33,082,933.06  
100 بخش ششم اعمار تعمیر مکتب 12صنفی لیسه سناتور جنت گل خان کوچی نمبر 3 ولسوالی بگرامی ولایت کابل با ملحقات آن برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-435 کابل 15/8/1397 15/2/1398        25,619,814.53  
101 بخش هفتم  اعمار تعمیر مکتب12 صنفی سناتور جنت گل خان کوچی نمبر 1 ولایت کابل با ملحقات  آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-434 کابل 15/8/1397 15/2/1398        24,855,628.43  
102 بخش اول اعمار مکتب 10صنفی دو منزله متوسطه چکر دره ولسوالی کهمرد   ولایت بامیان با  ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-173 بامیان 15/8/1397 15/2/1398        27,689,449.71  
103 بخش دوم اعمار مکتب 10 صنفی ترغی ولسوالی پنچاب ولایت بامیان ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 064-MUDH/1397/W- بامیان 15/8/1397 15/2/1398        27,815,538.39  
104 بخش سوم اعمار مکتب 10  صنفی متوسط  نسوان گنداب ولسوالی پنجاب ولایت بامیان با ملحقات آن برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-174 بامیان 15/8/1397 15/2/1398        24,610,134.30  
105 بخش چهارم اعمار مکتب 6 صنفی متوسطه نسوان دند ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 184-MUDH/1397/W پکتیا 15/8/1397 15/2/1398        19,002,692.39  
106 بخش پنچم اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی کمال خیل ولسوالی زرمت ولایت پکتیا با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 083-MUDH/1397/W پکتیا 15/8/1397 15/2/1398        26,260,409.78  
107 بخش ششم اعمار مکتب 10صنفی دو منزله متوسطه نسوان سنجن حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا ولایت  با  ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 206-MUDH/1397/W کاپیسا 15/8/1397 15/2/1398        24,581,716.92  
108 بخش هفتم اعمار مکتب 8 صنفی متوسطه ذکریاخیل ولایت کاپیسا و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 207-MUDH/1397/W کاپیسا 15/8/1397 15/2/1398        26,400,968.11  
109 بخش هشتم اعمار مکتب 10 صنفی دو منزله سه پای  ولایت ننگرهار و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 215-MUDH/1397/W ننگرهار 15/8/1397 15/2/1398        26,400,627.41  
110 بخش نهم اعمار مکتب 6 صنفی سید جماالدین افغان ولسوالی خیوه  ولایت ننگرهار و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 238-MUDH/1397/W ننگرهار 15/8/1397 15/2/1398        21,938,262.71  
111 بخش دهم اعمار مکتب 16 صنفی  تورخم ولسوالی مومند دره ولایت ننگرهار و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 246-MUDH/1397/W ننگرهار 15/8/1397 15/2/1398        34,559,727.21  
112 بخش یازدهم اعمار تعمیر مکتب 8صنفی لیسه شنواری غازی افضل خان  ولسوالی شنواری ولایت ننگرهار با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 147-MUDH/1397/W ننگرهار 15/8/1397 15/2/1398        24,418,876.63  
113 بخش دوازدهم اعمار تعمیر مکتب 8 صنفی دومنزله اناثیه جانی خیل جلالزی ولسوالی جانی خیل ولایت پکتیکا با ملحقات  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-259 پکتیکا 15/8/1397 15/2/1398        21,617,798.53  
114 بخش سیزدهم اعمار مکتب 8 صنفیاناثیه عمری ولسوالی  خیرکوت (زرغون شهر)  ولایت پکتیکا و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 091-MUDH/1397/W پکتیکا 15/8/1397 15/2/1398        23,490,113.99  
115 بخش چهاردهم اعمار تعمیر مکتب 10 صنفی  بی بی عایشه ولسوالی ملیزی (زرغون شهر) ولایت پکتیکا  با ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 093-MUDH/1397/W پکتیکا 15/8/1397 15/2/1398        23,299,701.68  
116 بخش پانزدهم اعمار مکتب 8 صنفی سپرکی ولسوالی باک ولایت خوست و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 102-MUDH/1397/W خوست 15/8/1397 15/2/1398        23,066,283.32  
117 بخش شانزدهم اعمار مکتب 8 صنفی لیسه شیرکی علی شیر ولایت خوست و ملحقات آن  برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی 103-MUDH/1397/W خوست 15/8/1397 15/2/1398        24,349,007.44  
118 اعمار تعمیر مکتب 24 صنفی لیسه وزیر فتح خان ولسوالی گذره ولایت هرات با ملحقات آن  ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/W-265 هرات 13/11/1397 19/03/1399        30,812,853.00  
119 اعمار تعمیر اداری ولایت پکتیا برنامه تحکیم ثبات در افغانستان MUDH/1397/W-397 پکتیا 14/12/1397 14/12/1398          4,475,200.00  
120 نصب خدمات سولری و تجهیزات دفتری ریاست شهر سازی کنر برنامه تحکیم ثبات در افغانستان MUDH/1397/W-423 کنر 14/06/1397 15/12/1397              609,296.00  
121 پروژه اعمار تعمیر اداری ولسوالی  خدیر تحکیم ثبات MUDH/1397/w-424 دایکندی 09/08/1397 09/08/1398        21,470,567.50  
122 اعمار تعمیر ریاست شهر سازی ولایت تخار برنامه تحکیم ثبات  MUDH/1396/428 تخار 8/8/1397 9/11/1398          7,242,055.27  
123 گرایه گیری موتر  جمله برنامه ها و پروژه ها  MUDH/1397/NCS031 کابل 7/8/1397 7/8/1398          6,995,844.00  
124 اعمار گارد تاورهای تعمیر اداری مقام ولایت غور برنامه تحکیم ثبات در افغانستان MUDH/1397/W-409 غور 23/08/1397 21/01/1399        15,841,727.50  
125  اعمار کلینک  bhcباغ قاضی ولسوالی  نمک اباد ولایت تخار ساختمان های عامه و دولتی                  6,310,053.34  
126 پروژه اعمار تعمیر اداری ولایت بدخشان تحکیم ثبات MUDH/1397/w-433 بدخشان 15/8/1397 15/11/1398        27,722,660.00  
127 اعمارتعمیرکنفرانس هال ومهمانخانه VIP ولایت لغمان برنامه تحکیم ثبات در افغانستان MUDH/1397/W-392 لغمان 15/8/1397 19/8/1398        26,138,288.00  
128 پروژه اعمار تعمیر اداری ولسوالی کلفگان تحکیم ثبات MUDH/1397/w-388 تخار 24/6/1397 24/7/1397        20,139,609.60  
129 فراهم سازی تسهیلات برگزاری پنجمین کنفرانس ملی شهری  مزکز تحقیقات رشد شهری ظرفیت شهری  MUDH/1397/G-029 کابل 25/6/1397 35 روز           6,994,425.00  
130 سایه بان موقت پیاده روی دروازه وردی وزارت شهر سازی ومسکن وبوم گیت حفظ و مراقبت و ترمیمات امور ساختمان MUDH/1397/W-427 کابل 4/7/1397 17/11/1397          1,204,307.52  
131 پروژه اعمار تعمیر اداری ولسوالی ارغستان کندهار  تحکیم ثبات MUDH/1397/w-401 کندهار 1/7/1397 3/7/1398        22,417,435.00  
132 اعمار تعمیر ریاست شهر سازی ولایت دایکندی  تحکیم ثبات MUDH/1397/W-408 دایکندی 28/6/1397 2/7/1397        12,600,325.50  
133 پروژه اعمار تعمیر اداری ولسوالی  چمکنی  تحکیم ثبات MUDH/1397/w-399 پکتیا 21/7/1397 24/7/1398        17,966,389.76  
134 پروژه اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت فراه  برنامه تحکیم ثبات  MUDH/1397/W-418 فراه 11/6/1397 13/6/1398        11,742,067.00  
135 پروژه ترمیم و بازسازی قصر باغ بالا ابدات تاریخی  MUDH/1397/w-037 کابل 13/6/1397 14/3/1397          2,790,000.00  
136 پروژه اعمار استدیوم ورزشی نثار احمد بهاوی ولایت کاپیسا   MUDH/1397/w-425 کاپیسا 14/6/1397 21/6/1398          2,181,435.00  
137 پروژه اعمار تعمیر شورای ولایتی ولایت غزنی  برنامه تحکیم ثبات  MUDH/1397/W-419 غزنی  14/7/1397 19/7/1398        14,090,785.00  
138 اعمارمونمنت شهر های ولایت زابل ریاست تعمیرات وزارت شهر سازی   MUDH/1397/W-420 زابل 23/5/1397 22/9/1397          8,865,545.03  
139 اعمار مکتب لیسه چهل دختران برنامه ساختمان های عامه ودولتی MUDH/1397/w-123 کابل 5/5/1397 6/10/1397        32,228,857.92  
140 اعمار مکتب لیسه حبیب افغان  برنامه ساختمان های عامه ودولتی MUDH/1397/w-353 کابل 5/5/1397 6/10/1397   2,840,180,502.00  
141 اعمار مکتب لیسه عبدالقهار عاصی  برنامه ساختمان های عامه ودولتی MUDH/1397/w-185 کابل 5/5/1397 6/10/1397        52,476,910.67  
142 اعمار مکتب لیسه هود خیل برنامه ساختمان های عامه ودولتی MUDH/1397/w-198 کابل 5/5/1397 6/10/1397        22,312,859.62  
143 اعمار پروژه شبکه آبرسانی و فاضلاب فیز B پروژه شهرک رهایشی پیروزیُ شهرک رهایشی پیروزی  MUDH/1397/W-009 کابل 24/5/1397 6/10/1397        54,825,655.00  
144 تست خاک پروژه های ساختمانی  ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-416/002 بلخ 13/5/1397 13/6/1397          7,112,200.00  
145 بازسازی مسجد جامع هرات(اقدامات اولیه ) آبدات تاریخی MUDH/1397/W-028 هرات 8/5/1397 26/12/1397        24,107,543.04  
146 اعمار تعمیر دارلامعلمین 8 صنفی شهر ترینکوت ولایت ارزگان با ملحقات آن برنامه  های ساختمانی عامه و دولتی MUDH/1397/W-063 ارزگان  9/8-1398 04/08/1399        26,105,828.00  
147 تست خاک تعمیر اداری پارلمان جدید  برنامه کمپلیکس اداری و دارلامان  MUDH/1397/417 کابل 23/4/1397 31/5/1397          1,288,014.75  
148 تهیه و تدارک (16) شانزده قلم مواد خام برای تولید فابریکه قطعات پیش ساخت(بخش اول ) ریاست تصدی خانه سازی MUDH/1397//G-025/001 کابل 3/4/1397 4/4/1397        41,966,100.00  
149 تهیه و تدارک (16) شانزده قلم مواد خام برای تولید فابریکه قطعات پیش ساخت(بخش دوم) ریاست تصدی خانه سازی MUDH/1397//G-025/002 کابل 3/4/1397 4/4/1397        37,729,800.00  
150 تهیه و تدارک (16) شانزده قلم مواد خام برای تولید فابریکه قطعات پیش ساخت(بخش سوم) ریاست تصدی خانه سازی MUDH/1397//G-025/003 کابل 12/4/1397          62,518,341.60  
151 تهیه و تدارک (16) شانزده قلم مواد خام برای تولید فابریکه قطعات پیش ساخت(بخش چهارم) ریاست تصدی خانه سازی MUDH/1397//G-025/004 کابل 3/4/1397 4/4/1397      257,400,300.00  
152 تست خاک فاز اول برنامه کمپلکس اداری دارالامان و ولایات برنامه کمپلیکس اداری و دارلامان MUDH/1397/W-370 کابل 10/4/1397 24/5/1397          3,888,450.00  
153 پروؤه هموار کاری و جغل اندازی سرک فاز D قسمت B شهرک رهایشی پیروزی  شهرک رهایشی پیروزی  MUDH/1397/W-013 کابل  6/4/1397  10/10/1397          1,034,569.15  
154 اعمار تعمیر اداری ولسوالی آبشار ولابت پنچشیر پروگرام تحکیمات ثبات افغانستان MUDH/1397/W-413 پنجشیر 29/3/1397 28/3/1398        18,929,873.25  
155 اعمار دروازه دخولی و خروجی شهرک رهایشی پیروزی  شهرک رهایشی پیروزی  MUDH/1397/W-011 کابل  2/4/1397  23/6/1397          1,604,893.51  
156 پروژه اعمار سه باب اطاق چاه(واترپمپ) شهرک رهایشی پیروزی  MUDH/1397/W-012    11/4/1397  6/7/1397          1,465,497.35  
157 اعمار تعمیر ولسوالی فرغان ولایت فاریاب برنامه تحکیم ثبات  MUDH/1397/414 فاریاب 23/3/1397 23/3/1398        23,362,115.00  
158 تست خاک پروژه های ساختمانی بخش اول  ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-416/001 کابل 16/3/1397 26/4/1397          2,390,200.00  
159 تست خاک پروژه جلال آباد ولایت ننگرهار قالین بافان MUDH/1397/W-024 ننگرهار 9/3/1397 10/5/1397              640,730.00  
160  تدارک تست خاک به خاطردیزاین سرک های پروژه حیرتان  قالین بافان MUDH/1397/W-022 بلخ 14/3/1397 13/4/1397              467,720.00  
161 هموار کاری و لندسکیب مجتمع اداری ولایت کابل  اداره تحکیم ثبات MUDH/1397/W-380 کابل 12/3/1397 8/9/1397        30,749,438.00  
162 اعمار صالون فاتحه خوانی بی بی فاطمه در شهر تالقان ولایت تخار  برنامه تحکیم ثبات  MUDH/1397/w-406 تخار 16/3/1397 16/3/1398          9,722,027.00  
163 حفاری یک عدد چاه تحقیقاتی عمیق برای سیستم آبرسانی  پروژه حیرتان پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین بافان  MUDH/1397/W-415 بلخ 1/3/1397 7/5/1397          1,099,800.00  
164 پروژه اعمار تعمیر اداری ولسوالی خوست ولایت بغلان پروگرام تحکیمات ثبات افغانستان MUDH/1396/182 بغلان 2/3/1397 2/3/1398        18,799,705.40  
165 تدراک فرنیچرباب مورد نیاز ریاست های مرکزی و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و مسکن  ریاست های مرکزی و پروژه های انکشافی MUDH/1397/G-010 کابل 7/3/1397 30/9/1397          6,712,412.00  
166 اعمار دفتر ساحوی و دیوار احاطه کمپلکس اداری و ستره محکمه بربرنامه کمپلیکس اداری  MUDH/1397/W-412 کابل 29/2/1397 5/4/1397          8,579,170.00  
167 اعمار تعمیر تعلیم و تربیه ولایت غور برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1397/W-376 غور 29/2/1397 22/8/1398        90,552,219.10  
168 تست خاک پروژه دشت عسقلان ولایت کندز قالین بافان MUDH/1397/W-026 کندز 22/2/1397 28/3/1397              393,904.00  
169 کرایه گیری ده عراده موتر کرولا ۴ عراده موتر هایلکس و ۱ عراده موتر لندکروزر برای برنامه ساختمان های عامه و دولتی  برنامه ساختمان های عامه و دولتی  MUDH/1397/G-004 کابل 2/2/1397 30/9/1397          6,480,000.00  
170 پروژه کرایه گیری دفاتر برای پروژه ها  و برنامه های انکشافی وزارت شهرسازی و مسکن برنامه انکشافی وزارت شهر سازی و مسکن  MUDH/1397/G-005 کابل 01/01/1397 30/09/1397          9,964,800.00  
171 پروژه اعمار تعمیر اداری مقام ولایت کابل پروگرام تحکیمات ثبات افغانستان MUDH/1397/371 کابل 12/01/1397 15/01/1398        58,556,400.00  
172 تدارک  پرده و فرش برای ریاست های مرکزی و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و مسکن ریاست های مرکزی و پروژه های انکشافی MUDH/1397/G-018 کابل 1/3/1397 30/9/1397          2,347,000.00  
173 اعمار دیوار احاطه مجتمع اداری ولایت کابل  برنامه تحکیم ثبات  MUDH/1397/W-381 کابل 18/2/1397 24/2/1398        40,563,121.47  
174 پروژه لین دوانی روی کار تعمیر معینیت های شهرسازی و ساختمانی  حفظ و مراقبت و ترمیمات امور ساختمان MUDH/w1397/001 کابل 12/12/1396 12/01/1397          1,309,040.00  
175 تدارک 40 ام بی انترنت برای ریاست های مرکزی وزارت شهرسازی و مسکن 1397 اجناس وخدمات MUDH/1397/G-002 کابل 01/10/1396 30/09/1397          2,782,080.00  
176 تخریبات و اعمار مجدد سقف هنگر تصدی خانه سازی ریاست تصدی خانه سازی MUDH/1396/W-386 کابل 13/11/1396 12/02/1397        63,764,610.48  
177 بخش سوم تهیه و تدارک 93 قلم مواد خام برای فابریکه قطعات پیش ساخت ریاست تصدی خانه سازی MUDH/1396/G-42/003 کابل 01/01/1397 01/01/1398      302,471,571.60  
178 بخش چهارم تهیه و تدارک 93 قلم مواد خام برای فابریکه قطعات پیش ساخت ریاست تصدی خانه سازی MUDH/1396/G-42/004 کابل 01/01/1397 01/01/1398        21,449,988.86  
179 بخش اول تهیه و تدارک 93 قلم مواد خام برای فابریکه قطعات پیش ساخت ریاست تصدی خانه سازی MUDH/1396/G-42/001 کابل 01/01/1397 01/01/1398        87,659,777.50  
180 پروژه آماده کردن بستر سرک همراه با پیاده رو ها، شهرک صنعتی و رهایشی قالین بافان، شهر جلال آباد ولایت ننگرهار قالین بافان MUDH/1396/QB/148/001 جلال آباد 05/01/1397 30/01/1398      359,323,780.00  
181 تدارک تیل دیزل و پطرول ضرورت سال مالی 1397 بخش بودجه عادی و پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و مسکن اجناس وخدمات MUDH/1397/G-001 کابل 12/01/1397 30/09/1397        20,029,240.00  
182 اعمار تعمیر لیله  برای پوهنتون کندهار  برنامه ساختمان های عامه و دولتی MUDH/1396/101 کندهار 07/01/1397 06/06/1398        98,099,286.50  
183 اعمار  باغ زنانه ولایت لغمان  تحکیم ثبات  MUDH/1397/W-128 لغمان 5/2/1397 25/7/1397        22,536,040.50  
184 اعمار و بازسازی مسجد خرقه مبارک در ولایت بدخشان  ترمیم و بازسازی ابدات تاریخی و مساجد  MUDH/1396/187 بدخشان 24/11/1396     1,753,421,547.56  

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

2 weeks 6 days ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1