لیست بست های کمبود مرکزی وزارت شهرسازی و مسکن غرض اعلان از طریق رقابت آزاد

org_admin
سه‌شنبه ۱۴۰۱/۹/۱۵ - ۱۱:۵۹
اعلان کاریابی

Publish Date

Closing Date

Location

کابل

رهنمود ارسال اسناد و اوراق لازم بستهای اعلان شده وزارت شهرسازی و مسکن


به اطلاع آنعده متقاضیان که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های کمبود خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (رتب و معاش) که از طریق ریاست منابع بشری وزارت  شهرسازی و مسکن اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.

 • کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا غرض اخذ لایحه وظایف و فورمه های در خواستی بست های اعلان شده به شعبه پذیرش آمریت استخدام ریاست منابع بشری این وزارت مراجعه نمایند.
 • کاندیدان محترم فورمه های درخواستی را بشکل دقیق مطابق معیار ها و شرایط که در لایحه وظایف همان بست تذکر بعمل آمده  خانه پری نمایند.
 • کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد ضم فوم در خواستی نمایند. هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.
 • اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم در خواستی نمایند.
 • از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی درهنگام ثبت نام با خود داشته و ضم فورم درخواستی نمایند.
 • کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکرد  شان درهنگام ثبت نام ضم فورم درخواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.
 • کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌اند. اسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد درهنگام ثبت نام همزمان ضم فورم درخواستی نمایند.
 • به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده ضمیمه اسناد نمایند.
 • هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان جعلی تثبیت گردد، شخص کاندید از پروسه حذف گردیده و به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 • کاندیدان محترم تنها می توانند دریک بست خود شانرا کاندید نمایند و همزمان در دو یا بیشتر از آن نمیتوانند کاندید نمایند، در صورت مشاهده فورم در خواستی شما در بیشتر از یک بست، از پروسه حذف میگردند.
 • کاندیدان مکلف اند تمامی مراحل ثبت نام را با ذکر مشخصات خواسته شده، اسناد تحصیلی و تجارب کاری شانرا بطور دقیق خانه پری نموده و به مسئول توزیع فورم تسلیم نمایند.

آدرس: وزارت شهرسازی و مسکن واقع مکرو ریان سوم مقابل مطبعه آزادی.

شماره تماس-0202300714

 

لست بست های کمبود مرکزی وزارت شهرسازی و مسکن غرض اعلان از طریق رقابت آزاد

 

شماره

وزارت/اداره

بخش مربوط

ریاست

عنوان بست

بست

کود

وضعیت

1

شهرسازی و مسکن

مقام وزارت

ریاست دفتر

مدیر عمومی تامین ارتباط با تمویل کنندگان و موسسات

4

49-90-001-040

قابل اعلان

2

شهرسازی و مسکن

مقام وزارت

ریاست تفتیش داخلی

عضو تیم تخنیکی ساختمانی و شهرسازی تفتیش داخلی

4

49-90-002-016

قابل اعلان

3

شهرسازی و مسکن

مقام وزارت

ریاست نظارت و کنترول کیفیت

مدیریت تحلیل

5

49-90-04-018

قابل اعلان

4

شهرسازی و مسکن

مقام وزارت

ریاست نظارت و کنترول کیفیت

معاون انجینیر( لب تکنیشن)

5

49-90-04-085

قابل اعلان

5

شهرسازی و مسکن

مقام وزارت

ریاست نظارت و کنترول کیفیت

معاون انجینیر( لب تکنیشن)

5

49-90-04-088

قابل اعلان

6

شهرسازی و مسکن

مقام وزارت

ریاست نظارت و کنترول کیفیت

معاون انجینیر( لب تکنیشن)

5

49-90-04-090

قابل اعلان

7

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

متخصص GIS

4

49-90-021-011

قابل اعلان

8

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

کارشناس جیولوجی

4

49-90-021-013

قابل اعلان

9

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

کارشناس انرژی

4

49-90-021-014

قابل اعلان

10

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

متخصص امور مسکن

4

49-90-021-017

قابل اعلان

11

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

گرافیک دیزاینر(اتوکد و جی ای اس)

4

49-90-021-018

قابل اعلان

12

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

گرافیک دیزاینر(اتوکد و جی ای اس)

4

49-90-021-019

قابل اعلان

13

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

کارشناس انرژی

4

49-90-021-040

قابل اعلان

14

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

کارشناس انرژی

4

49-90-021-041

قابل اعلان

15

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

کارشناس فرهنگی

4

49-90-021-049

قابل اعلان

16

شهرسازی و اراضی

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

متخصص توسعه روستایی

4

49-90-021-024

قابل اعلان

17

شهرسازی و اراضی

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

متخصص حکومت داری

4

49-90-021-025

قابل اعلان

18

شهرسازی و اراضی

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

متخصص برنامه ریزی منطقوی

4

49-90-021-027

قابل اعلان

19

شهرسازی و اراضی

معینیت امور شهری

ریاست پلان جامع ملی

متخصص برنامه ریزی شهری

4

49-90-021-036

قابل اعلان

20

شهرسازی و مسکن

معینیت امور شهری

ریاست سروی توپوگرافی و GIS

معاون انجینیر

5

49-90-024-032

قابل اعلان

قرار شرح فوق جدول هذا ترتیب و تقدیم است................. بااحترام

 

                 

 

 

Documents

لایحه وظایف بست ­های خدمات ملکی 4 و 5 
فورم درخواستی

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new

Related VacanciesShow all

Back to vacancies