معینیت مالی و اداری

معینیت مالی و اداری

معینیت مالی و اداری کلیه امور مالی و اداری این وزارت را به پیش می برد که ریاست های ذیل تحت مدیریت آن مسوولیت های زیر را انجام می دهند:

ریاست مالی

 1. طرح و ترتیب پلان های مالی سالانه وزارت به همکاری دوایر ذیربط دربخش بودجه عادی و انکشافی.
 2. پیشبینی امور مالی در مسایل، مصارف و تادیات از طریق جمع آوری نیازمندی ها و ضروریات دوایر ذیربط وزارت ترتیب نمودن تمام راپور های مالی برای وزارت مالیه، اقتصاد وسایر مراجع ذیربط.
 3. رفع مشکلات راپور های مالی با تمویل کنندگان مالی وزارت شهرسازی و مسکن.
 4. همکاری در نظارت بر انتقال وجوه مالی مطابق تخصیص به وزارت و نظارت از مصارفات و حسابات مالی پروژه ها و کارهای مربـوطه.
 5. نظارت از شاخص های سیستم کنترول داخلی و اصلاح نمودن نواقص آن و هماهنگی با شاخص های مفتشین و کنترول و تفتیش داخلی، امارت اسلامی افغانستان.
 6. کمک در عملی کردن سیستم مالی فعلی امارت اسلامی افغانستان با رعایت اصول نافذه.
 7. تأمین روابط کاری در امور مالی با دوایر ملی (به ویژه وزارت مالیه) و بین المللی.
 8. ایجاد سیستم مالی توام با دیتابیس مالی.
 9. همکاری لازم در عرصه تفصیل بودجه پروژه های انکشافی وزارت شهرسازی و مسکن با ادارات ذیربط.

ریاست تدارکات

 1. طرح و ترتیب پلان های تدارکاتی سالانه وزارت به همکاری دوایر ذیربط با ریاست تدارکات.
 2. پیشبینی امور تدارکاتی در مسایل مصارف و تادیات از طریق جمع آوری نیازمندی ها و ضروریات دوایر ذیربط وزارت.
 3. تهیه تمام جزویات گزارش به مقام وزارت و وزارت مالیه از شرکت های برنده و بازنده که درخواست قرارداد تدارکاتی را می نمایند.
 4. کنترول از لیست اجناس که براي اکمال گدام ها توسط پلان تدارکاتي سالانه تهيه مي گردد. 
 5. پيشنهاد کميته ارزيابي آفرهای خریداری و کميته ارزيابي فروش اموال مازاد.
 6. ترتیب نمودن تمام راپورهای تدارکاتی برای وزارت مالیه، دونرها وسایر مراجع.
 7. نظارت از شاخص‌های سیستم کنترول داخلی و اصلاح نمودن نواقص آن و هماهنگی با شاخص های مفتشین و کنترول و تفتیش داخلی، دونرها و دولت اسلامی افغانستان.
 8. کمک در عملی کردن سیستم تدارکاتی فعلی دولت  اسلامی افغانستان با رعایت اصول نافذ.
 9. اشتراک فعال در جلسات مربوط مسائل تدارکاتی در داخل و خارج وزارت شهرسازی و مسکن کنترول و تأييد اعلان براي تهيه اجناس، تدارک خدمات و امور ساختماني.
 10. تأمین روابط کاری در امور تدارکاتی  با دوایر ملی و بین المللی.

ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی (ICT)

 1. ترتیب وتنظیم پلان کاری بخش تکنالوژی معلوماتی و ارائه گزارش به مقام معینیت مالی و اداری جهت انسجام بهتر امور.
 2. ارایه طرح های مؤثر برای ایجاد و انکشاف سیستم های معلوماتی (MIS).
 3. حفظ و مراقبت سخت افزار ها، نرم افزارها و وسایل تکنالوژِی وزارت.
 4. جلوگیری از حملات سایبری و مصئون نگهداشتن شبکه داخلی وزارت.
 5. ایجاد و توسعه سیستم منظم شبکه کمپیوتری به منظور اجراات بهتر و مثمر.
 6. حصول اطمینان از انکشاف تکنالوژی در وزارت به طور دوامدار.
 7. ارتباط دوامدار با وزارت مخابرات و ادارات مربوطه به منظور ایجاد هماهنگی در بخش تکنالوژی معلوماتی و ارتباطی .
 8. ارایه طرح های مؤثر تخنیکی برای غنامندی بیشتر ویب سایت رسمی و صفحات اجتماعی وزارت شهرسازی و مسکن.
 9. ایجاد و فعال سازی ایمیل آدرس های رسمی تحت دومین وزارت.

 ریاست اداری

 1. طرح و ترتیب پالیسی ها و رهنمود های اداری با درنظرداشت پالیسی عمومی وزارت  با همکاری دیپارتمنت های ذیربط. نظارت، کنترول و بررسی از طرز استفاده تجهیزات و وسایل دفتری ریاست های مرکزی و هدایت مبنی بر محافظت و مراقبت از تجهيزات مربوطه.
 2. الویت بندی ارایه خدمات، ارایه پیشنهادات به موقع غرض اجراات کاری به طورسیستماتیک و جلوگیری از ضیاع وقت.
 3. نظارت و کنترول از تطبیق پاليسي ها، طرزالعمل ها، ستندردها و پروتوکول هاي اداری غرض اجراات به موقع و رسیدن به اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 4. ایجاد سیستم فایلنگ منظم و کارا در بخش های تحت الاثر به منظور دستیابی آسان و به موقع به اسناد و سوابق هنگام نیاز.
 5. تشخیص نیازمندی های ریاست های مرکز با در نظر داشت امکانات بودجوی بر اساس پلان کار سالانه اداره مربوط.
 6. نظارت و کنترول از سیستم ترانسپورت، جنسی و تحویلخانه، خدمات، حفظ و مراقبت و ترميمات به موقع  وسايط و وسايل دفتری به منظور فعال بودن سیستم های مربوطه.
 7. کنترول و مراقبت از دروازه های دخولی و خروجی وزارت جهت حفاظت از اموال و اجناس، ملکیت وزارت و جلوگیری از خارج شدن آن به بیرون.
 8. مدیریت و نظارت از ارزش های محیط زیستی به سطح وزارت به منظور فراهم ساختن محیط مناسب کاری.

ریاست منابع بشری

 1. طرح پروگرام های مربوط ریاست منابع بشری با درنظرداشت اهداف و برنامه های وزارت شهرسازی و مسکن و مسکن مطابق پالیسی های دولت. 
 2. تنظیم و ترتیب پروسه تعیینات بر اساس رقابت آزاد.
 3. استخدام کارکنان در روشنی طرز العمل ها و مقرره ها بورد تعیینات.
 4. نظارت و ارزیابی اجراآت کارکارکنان خدمات ملکی در وزارت شهر سازی و مسکن.
 5. ایجاد کمیته های نظارتی به منظور مصاحبه، انتخاب و پیشنهادیه تقرر کارکنان خدمات ملکی.
 6. بازنگری ساختار تشکیلاتی سالانه وزارت و تجزیه، تحلیل و صنف بندی وظایف کارکنان.
 7. نظارت از تطبیق قوانین مربوط به ارتباطات کارکنان به شیوه های مفید و مؤثر و نظارت از تطبیق تشکیل منظور شده.
 8. تأمین رفاه، صحت و مصونیت کارکنان وزارت.
 9. رسیدگی به شکایات کارکنان و بررسی اختلاف آن ها در اداره به شیوه های مفید و مؤثر.
 10. آگاهی دهی از قوانین، کارکنان خدمات ملکی و قانون کار و سایر اسناد تقنینی، مقرره ها و طرزالعمل ها به کارکنان.
 11. طرح طرزالعمل ها (پروسیجرها) به منظور مؤثریت، مفیدیت، شفافیت و عرضه خدمات بهتر به مردم.
 12. ترتیب پلان های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت شهر سازی و مسکن.
 13. حفظ و مراقبت از سوانح کارکنان و درج آن به دیتابیس.
 14. اجراي امور مرتبط به معاشات، امتیازات، حاضری، رخصتی، استعفا، وفات، حقوق تقاعد و سایر امور ذاتی کارکنان.
 15. تبدیلی و انفکاک کارمندان طبق قانون کارکنان خدمات ملکی.
 16. جمع آوری معلومات در مورد کوایف جریان خدمت و انفصال کارکنان خدمات ملکی و مطابقت دهی با دفتر سوانح، اندراج، فایلینگ، تجدید و تحلیل معلومات امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی مرکز و ولایات جهت ایجاد سیستم مدیریت معلومات منابع بشری با همکاری ریاست سیستم مدیریت معلومات منابع بشری خدمات ملکی.

 

ریاست عواید

 1. تشخیص تثبیت منابع عایداتی مرتبط به وزارت غرض بلند بردن سطح عواید دولت.
 2. مدیریت جمع آوری عواید ولایات و تحویل به موقع آن به حساب عایدات دولت به منظور تقویه بنیه اقتصادی کشور.
 3. نظارت از جمع آوری عواید برویت آویزها و صورت حساب بانکی و فورم تامینات شرکت های قراردادی مرکز غرض تطبیق راپور مقایسوی در د افغانستان بانک.
 4. طرح و ایجاد سیستم الکترونیکی به منظور جمع آوری عواید و گزارش گیری منظم مرکز و ولایات.
 5. مدیریت و کنترول از ترتیب راپور قطعیه عایداتی سالانه وزارت و ارسال آن به وزارت مالیه.
 6. کنترول تحصیل عواید از منابع عایداتی وزارت و راپوردهی آن ذریعه فورم های عایداتی (م27 و م29 و م 30) به مراجع ذیربط.
 7. نظارت از راپور تحلیلی عواید و ارسال آن به ریاست پلان و عواید معینیت عواید و گمرکات.
 8. نظارت وجوه پولی و کنترول اسناد ضمایم آن غرض صدور تعرفه های الکترونکی بانکی.
 9. حساب دهی از اجراات کاری و تأمین شفافیت در اداره مربوطه مطابق قوانین نافذه کشور.

ریاست دعوت و ارشاد

 1. مدیریت از امور دعوت و ارشاد در راستای امر به معروف و نهی از منکرات به طور مؤثر، جهت تنویر افکار کارمندان وزارت/ اداره در جهت اجرای اوامر الهی.
 2. مدیریت از تدویر سمینارها، کنفرانس ها و پروگرام های تعلیمی جهت آگاهی دهی از ارزش های اسلامی به کارمندان وزارت/ اداره مربوطه. دعوت، تشویق و ترغیب آن‌ها به حفظ دین و رعایت از حق و مسؤلیت پذیری ایمانی وجدانی و اجتماعی.
 3. نظارت از تبلیغ و ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلام و صیانت از هویت اسلامی و افغانی میان کارکنان وزارت/ اداره مربوطه.
 4. مدیریت انسجام نظارت و تطبیق امور مربوطه به دعوت و ارشاد کارکنان مطابق احکام شریعت اسلامی.
 5. تعیین موضوعات ارشادی به امام مسجد در پرتو احکام شرع و نصاب تعیین شده.
 6. ترتیب طرح های تبلیغی ارشادی بر کارکنان در راستای امر به معروف و نهی از منکر طبق شریعت اسلامی.
 7. ارایه طرح های جامع در رابطه به دعوت جهت تنویر افکارکارکنان وزارت/ اداره مربوطه در پرتو ارشادی در راستای اوامر الهی و دین اسلامی.
 8. شناسایی تشخیص و جلوگیری از منکرات در میان کارکنان در وزارت/اداره مربوطه.
 9. تطبیق اهداف و برنامه های دعوت و ارشاد جهت آگاهی کارکنان از احکام شریعت اسلامی.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

7 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new