معینیت امور زمینداری

معینیت امور زمین‌داری وزارت شهرسازی و اراضی، با داشتن ۳ ریاست عمومی، ۱۳ ریاست، ۲ آمریت و ۲ سکرتریت در ساختار تشکیلاتی وزارت شهرسازی و اراضی فعالیت می‌کند.

ریاست های تحت چتر این معینیت دارای وظایف و مسوولیت های ذیل می باشند:

ریاست عمومی جیودیزی، کدستر و قباله: ریاست عمومی جیودیزی، کدستر و قباله وزارت شهرسازی و اراضی؛ مسئول تاسیس شبکات جیودیزی، استخراج و طرح تقویم رسمی دولت، تهیۀ معلومات موجود نقاط کنترولی زمین، تهیه نقشه‌های بزرگ توپوگرافی برای تطبیق پروژه‌های عام‌المنفعه و عرضۀ آن به مشتریان، ثبت و اجرای قباله، انجام سروی کدستری، توزیع سند ملکیت به منازل واقع در ساحات غیررسمی شهری، ثبت معلومات جامع زمینداری و تکمیل پروسۀ مدرنیزاسیون اسناد و علایم سرحدی با کشورهای ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان و چین است.

ریاست جیودیزی و علامه گذاری، ریاست فوتوگرامتری، ریاست سروی کدستر، ریاست اجراء و ثبت قباله، ریاست میتادیتا و عرضۀ خدمات به مشتریان، ریاست ثبت و انسجام معلومات زمینداری و ریاست ثبت ساحات غیر رسمی شهری تحت این ریاست عمومی فعالیت دارند. 

ریاست عمومی استملاک و اسکان مجدد: رسیده‌گی به چالش‌ها فرا راه تطبیق پروژه‌های ملی و عام‌المنفعه، تثبیت حق مالکیت زمین و ملکیت‌های واقع در مسیر پروژه‌ها، قیمت‌گذاری جهت استملاک، اسکان مجدد، تصفیه زمین‌های دولتی و شخصی، انتقال زمین دولتی به جانب ادارات متقاضی و تقویت هماهنگی میان وزارت شهرسازی و اراضی و ادارات دولتی دیگر در خصوص تطبیق پروژه‌های عام المنفعه، رفع چالش‌ها، تعقیب و تطبیق احکام، هدایات و رهنمودها از جمله ساحات کاری و اهداف این ریاست عمومی ‌می‌باشد.

ریاست تنظیم و توزیع زمین، استملاک و قیمت گذاری زمین، ریاست اسکان مجدد، ریاست تصفیه زمین پروژه‌های عام المنفعه و ریاست انسجام پروژه‌های عام المنفعه از زیر مجموعه‌های ریاست عمومی استملاک و اسکان مجدد به حساب می‌آیند.

ریاست عمومی علمی و تخنیکی: ریاست عمومی علمی و تخنیکی از زیر مجموعه‌های معینیت امور زمینداری وزارت شهرسازی و اراضی مسئولیت تهیه، ترتیب و چاپ و تکثیر نقشه‌های توپوگرافی، اقتصادی، سیاسی، جیولوژیکی، سیاحتی، زراعتی، دیموگرافی و تیماتیکی به مقیاس‌های مختلف و کیفیت عالی، ظرفیت سازی و پرورش کدرهای تخنیکی شهرسازی و اراضی، صدور جواز فعالیت سروی کننده‌گان و متخخصین ارزشیابی زمین، عکس‌برداری فضایی از اراضی کشور، تعیین سرحدات میان ولایات‌، ولسوالی‌های، قریه‌ها و نواحی شهری از جمله وظایف عمدۀ این ریاست می‌باشد.

ریاست کارتوگرافی، آمریت انستیتیوت تخنیکی شهرسازی و اراضی، سکرتریت بورد تصدیق‌ دهی سروی کننده‌گان و متخصصین ارزشیابی زمین و آمریت معرفی تکنالوژی از زیر مجموعه‌های ریاست عمومی علمی و تخنیکی وزارت شهرسازی و اراضی می‌باشد. 

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

5 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new