دفتر مقام وزارت

ریاست های ذیل مستقیماً به دفتر مقام وزارت شهرسازی و اراضی راپور دهی می کنند:

ریاست تفتیش تخنیکی امور زمینداری: ریاست تفتیش نخنیکی امور زمینداری در تشکیل جدید وزارت شهرسازی و اراضی تحت نظر مستقیم مقام وزارت فعالیت داشته و تفتیش تخنیکی بر تنظیم امور زمینداری در روشنایی احکام قانون تنظیم امور زمینداری، عصری سازی و انکشاف نظام زمینداری در افغانستان وظیفه عمده آن است.

ریاست نظارت و ارزیابی: این ریاست به هدف تطبیق و تحقق اهداف اساسی وزارت شهرسازی و اراضی و تقویت شفافیت و حساب‌دهی، نظارت و ارزیابی از ساحات کاری و اجراآت کارمندان و نظارت تخنیکی از امور محوله در ساختار وزارت شهرسازی و اراضی فعال می‌باشد.

ریاست پالیسی و پلان: طرح و ترتیب پلان‌های انکشافی و استراتیژیک و دارای اولویت ملی به منظور تطبیق پالیسی‌ها، اهداف و برنامه‌های انکشافی، مدیریت، تامین ارتباط کاری و هماهنگی با ادارات و وزارت‌خانه‌ها به منظور ارایه دقیق احصائیه‌های اقتصادی و اجتماعی؛ اهداف عمده ریاست پالیسی و پلان را تشکیل می‌دهد.

ترتیب و تدوین پالیسی‌ها نظر به نیاز به ضرورت و تطبیق موتر پروژه‌ها، نظارت دقیق از مصرف بودجه انکشافی در پروژه‌های انکشافی به سطح وزرات، تشخیص نیازمندی‌ها واولویت‌ بندی پروژه‌ها در سطح وزارت، تدویر جلسات شورای عالی توسعه شهری و شورای تصدی‌ها جهت بحث روی موضوعات مرتبط از وظایف ریاست پالیسی و پلان به حساب می‌آیند.

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه: ریاست اطلاعات و ارتباط عامه تحت نظر مستقیم مقام وزارت شهرسازی و اراضی در بخش‌های مدیریت و نظارت از پخش و نشر اخبار مربوط به فعالیت‌های وزارت، تنظیم امور آگاهی دهی در رابطه به حکومتداری، پالیسی‌ها، اجراآت کاری، دست‌آوردهای وزارت به سطح مرکز و ولایات از مجراهای مختلف، حصول اطمینان از تهیه و ترتیب ویدیو کلیپ‌ها، عکس‌ها وگزارشات در رسانه‌های ملی و بین‌المللی و رسانه‌های چاپی و الکترونیکی وزارت را عهده دار است.

همچنان تدویر نشست‌های مطبوعاتی، انجام مصاحبه‌ها و برگزاری بحث‌های مرتبط به سکتور شهری از جمله بقیه وظایف این ریاست می‌باشد.

ریاست دفتر: ریاست دفتر وزارت شهرسازی و اراضی تحت نظر مستقیم مقام وزارت مسئولیت نظارت و انسجام امور دفتر داری، تطبیق احکام، فرامين، مصوبات، دستورالعمل‌ها، لوايح و مقررات نافذه جهت تامين ارتباط بين ادارات داخل و خارج از وزارت به منظور انسجام بهتر امور را بر عهده دارد.

همچنان سازماندهی، رهنمایی و پیشبرد امور مربوط به ریاست مطابق به مقرره تنظیم فعالیت‌ها واجراآت، ابلاغ فرامین واحکام مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مصوبات مجالس کابینه و شورای وزیران و هدایات مقام وزارت جهت آگاهی و اجراآت مطلوب توسط ادارات ذیربط از جمله سایر وظایف این ریاست به حساب می‌آیند.

ریاست ارتباط خارجه: این ریاست در راستای تأمین ارتباط با موسسات و نهاد های خارجی و سایر ادارات و نهادها غرض جلب مساعدت‌های تخنیکی و مالی در عرصه‌های شهرسازی و زمینداری به منظور استفادۀ مطلوب و موثر از تجارب موفق در ساحات متذکره و فراهم‌آوری تسهیلات سفر برای کارمندان این وزارت به منظور اشتراک در کنفرانس‌ها، سیمینارها و سایر موضوعات رسمی ایفای وظیفه می‌نماید.

ریاست هماهنگی با ولایات: تأمین ارتباط با دفاتر ولایتی به منظور تقویت همکاری‌ها، توحید گزارشات از فعالیت‌های ریاست‌های شهرسازی و اراضی ولایات و تنظیم گزارشات ولایتی از ساحات کاری ریاست هماهنگی با ولایات است.

توحید و ارایه پلان‌های کاری ریاست های شهرسازی و اراضی ولایات و ارایه آن به هدف کسب منظوری مقام رهبری این وزارت و اخذ احکام مقام وزارت در خصوص رفع نیازمندی‌های ریاست‌های مذکور از بقیه وظایف این ریاست محسوب می‌شوند.

ریاست بررسی: بررسی کارکردهای تمامی ریاست‌های مرکزی و ولایتی وزارت شهرسازی و اراضی، تامین شفافیت در اجرای امور محوله به هدف عرضۀ خدمات به موقع و معیاری برای هموطنان از جمله وظایف عمدۀ این ریاست به حساب می‌آیند.

ریاست برنامه های انکشافی: طرح و ترتیب برنامه‌های انکشافی وزارت شهرسازی و اراضی در سراسر افغانستان، تعقیب هدایات و اوامر و احکام مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و مقام وزارت شهرسازی و اراضی در خصوص تطبیق برنامه‌های انکشافی وظایف عمده این ریاست را تشکیل می‌دهند.

ریاست عمومی شهرسازی و اراضی: علاوه بر ریاست های موجود شهرسازی و اراضی در سطح ولایات، ریاست های عمومی شهرسازی و اراضی به حیث ریاست های نو تاسیس شامل ساختار تشکیلات سال ۱۳۹۸ وزارت شهرسازی و اراضی شده که قرار است این ریاست ها در سطح هشت زون کشور ایجاد و به فعالیت آغاز نمایند.

ایجاد نظام شهری مطلوب، شهرها و شهرک‌های سالم و معیاری بر اساس اصول انکشاف پایدار، طرح، تطبیق و نظارت از پلان های انکشاف شهری، فراهم ساختن زمینه های لازم دسترسی تمامی شهروندان در سطح ولایت به خدمات اساسی زیربنایی و تأمین رفاه اجتماعی در زمینه تهیه مسکن و سرپناه از وظایف عمده این ریاست ها در بخش شهرسازی می‌باشد.

سروی کدستر، تصفیه زمین، تثبیت حق مالکیت، ارزش یابی، قیمت گذاری و استملاک زمین، حل منازعات املاکی، استرداد زمین های مغصوبه دولتی، اجاره دهی و انتقال زمین از وظایف عمده ریاست های شهرسازی و اراضی در بخش مدیریت و تنظیم امور زمینداری بوده و از این طریق زمینه استفاده موثر از اراضی دولتی، تسریع روند تطبیق پروژه های عام المنفعه، رشد سکتور خصوصی، ازدیاد عواید دولت و فرصت های کاری برای هموطنان در سطح ولایت فراهم شده است.

اداره انکشاف انجنیری و مهندسی افغانستان: اداره انکشاف انجینیری و مهندسی افغانستان طبق احکام مندرج فصل سوم قانون شهرسازی و اراضی در ساختار وزارت شهرسازی و اراضی ایجاد و تحت نظر مستقیم مقام این وزارت فعالیت می‌نماید.

این اداره به منظور رعایت اصول شهرسازی، مهندسی و انجینیری وظایف صدور جواز فعالیت، طرح و ترتیب پلان‌ها جهت رشد و توسعه فرهنگ و ارزش‌های ملی در عرصه‌‌های شهرسازی و اراضی، تنظیم مناسبات میان عرضه کنند گان فعالیت‌های شهرسازی و ساختمانی و متقاضیان این خدمات، ترویج اصول و معیارهای شهرسازی و مهندسی را انجام می‌دهد.

اداره رسیدگی به تخلفات ساختمانی: اداره رسیده‌گی به تخلفات ساختمانی تحت نظر مستقیم مقام وزارت شهرسازی و اراضی فعالیت می‌نماید.

طرح و ترتیب پالیسی‌ها جهت رسیده‌گی به تخلفات شهری و ساختمانی در سراسر افغانستان، نظارت از چگونگی تطبیق این پالیسی‌ها توسط شاروالی‌ها و رسیدن به یک وضعیت مطلوب شهری و تنظیم امور ساختمانی از وظایف و مسوولیت‌های این اداره می‌باشد.

مشاوریت تخنیکی و حقوقی: مشاوریت تخنیکی و حقوقی در قسمت مشوره دهی مقام وزارت شهرسازی و اراضی فعالیت می‌کند.

این مشاوریت در رابطه به اسناد تقنینی و حکومتداری، طرح و ترتیب قوانین، مقررات، طرزالعمل‌ها و طی مراحل سایر اسناد حکومتداری، تدوین مسوده‌های حکومتداری و تعمیل هدایات مقام در خصوص موضوعات حقوقی کار می‌کند.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

8 months ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
wazir-image-new