Submitted by Anonymous (not verified) on دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۱۱:۵۵

پروژه مدیریت سیستم زمینداری افغانستان

تشریح پروژه

پروژه سیستم مدیریت زمینداری افغانستان (ALASP) با توجه به چالش های مدیریت زمین در این کشور، در چارچوب برنامه ای طراحی شده است. این چالش ها باعث می شود که با گذشت زمان یک چارچوب واضح تر و پالیسی جامع و قانونی و موثر، ظرفیت نهادی و تخنیکی، دانش و تجربه حرفه ای، تکنولوژی و سیستم ها و همچنین اطلاعات کافی در زمینه کدستری و ثبت املاک ایجاد شود.

علاوه بر این، انتقال از ثبت و همچنین توسعه ظرفیت ملی برای بررسی و ارزیابی اراضی ادامه خواهد یافت. پس از آن، سیستم اطلاعات زمین (LIS) با سایر سیستمهای اطلاعاتی در کشور کاملاً قابل سازگار خواهد بود و در نهایت به ایجاد زیرساخت ملی داده مکانی   (NSDI)  منجر می شود.

هدف از توسعه پروژه

هدف از انکشاف پروژه، حمایت از توسعه سیستم زمینداری در افغانستان و ارایه خدمات بهبود یافته ثبت زمین از جمله توزیع سند ملکیت برای مردم در 8 ولایت کابل، هرات، بلخ، قندهار،ننگرهار، بامیان، دایکندی و فراه می باشد. در میان مدت و دراز مدت تلاش می شود تا سیستم مدرن زمینداری بر اساس قانون که باعث حفظ حقوق مالکان زمین میگردد نهادینه و تطبیق شود.

ساحه پروژه

  • به اساس سروی کدستری و ثبت زمین، پروژه (ALASP) در شهر های کابل و هرات متمرکز خواهد کرد که 22 ناحیه شهر کابل با ۴ ملیون نفوس و 12 ناحیه ی شهر هرات با ۱ ملیون نفوس را تحت پوشش قرار خواهد داد.
  • توزیع سند ملکیت (OC) در ساحات غیررسمی شهری، باتوجه به سروی و ارزیابی توسط (UN Habitat) انجام شده است، در 8 شهر متمرکز خواهد شد، از جمله کابل و هرات، شهرهای جلال آباد، قندهار، مزار شریف، نیلی، فراه و بامیان می باشد.

بخش های پروژه

بخش اول - پالیسی زمین و ارتقاء نهادی: هدف از بخش  مساعد کردن و بهبود شکاف ها و توسعه بیشتر چارچوب پالیسی، حقوقی و نهادی برای مدیریت اراضی و در عین حال ایجاد ظرفیت های لازم فنی، نهادی و ارتباطات شامل ساختن شهروندان است.

بخش دوم - افزایش ظرفیت تکنولوژیکی، معلومات زمینداری و سیستم مدیریت اراضی: ایجاد زیربنای معلوماتی زمین برای یک سیستم مدرن مدیریت اراضی در افغانستان، به ویژه با توجه به تکنولوژی، اطلاعات مربوط به تصرف زمین و مدیریت داده ها است.

بخش سوم - مدیریت، نظارت و ارزیابی پروژه: هدف از این بخش تضمین ظرفیت کافی برای اجرا و نظارت بر پروژه، نظارت و ارزیابی، پیروی از الزامات پالیسی ارزیابی های محیط زیستی و اجتماعی و همچنین نظارت مناسب و از ریسک پروژه است.

مستفید شوندهگان پروژه

  • مالکین ملکیت های ساحات رسمی شهری و مالکین ساحات غیر رسمی شهری، از بهبود امنیت حق مالکیت بهره مند خواهد شد.
  • شاروالی ها از طریق معلومات کدستری تهیه شده که از طریق تطبیق این پروژه بدست می آید در میان مدت می تواند منجر به درآمد بهتر شاروالی در جمع آوری خدمات شهری، درآمد حاصل از افزایش معاملات خرید و فروش و در نهایت کاهش مصارف مردم در معاملات خرید و ملکیت ها و کاهش نزاع یا دعوی گردد؛
  • وزارت شهرسازی و اراضی (MUDL) و ادارات ذیدخل در تطبیق پروژه از طریق افزایش ظرفیت،
  • به طور کلی، انتظار می رود که از تطبیق این پروژه تمام مردم کشور (مناطق شهر و غیر شهری) از طریق چارچوب قانونی و پالیسی واضح و قابل پیش بینی، بهبود میتودولوژی و طرزالعمل های مدیریت زمین مستفید شوند.
  • سرمایه گذاری در زیرساخت های جیودیزیکی و نقشه برداری که با استفاده از آن نقشه های کدستری ایجاد می شود، کاربران اطلاعات جغرافیایی، نهادهای اکادمیک و سایر بخش های مسوول را در برنامه ریزی و واکنش فاجعه کمک خواهد کرد.

 

 

 

 

 

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن

2 weeks 5 days ago

ما خود را در برابر خدای خود، ملت مسلمان و کشورمان مسئول می دانیم و وظیفه خود می دانیم برای توسعه شهری، توسعه اقتصادی و اجتماعی و حفظ محیط زیست تلاش کنیم. ما متعهد هستیم و تلاش های خود را برای تبدیل وزارت شهرسازی و اراضی به یک وزارتخانه خدماتی و پاسخگو آغاز کرده ایم که همواره در راستای اجرای پروژه های عمرانی و رفاهی و ایجاد شفافیت، مشوق ها و فرصت های شغلی در این زمینه تلاش خواهد کرد.

محترم مولوی حمدالله نعمانی
minister-image-alt1