ښاري پلان جوړونه

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ پلان سازی شهری
برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود

پاتی برخه

کور جوړول

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ تهیه مسکن
برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود

پاتی برخه

ودانۍ

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ ساختمان سازی
برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود

پاتی برخه

زیربنا

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ زیربنأ
برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود

پاتی برخه

وروستي خبرونه

نور خبرونه

وروستي پروژي

نور پروژي

غونډې او فعالیتونه

نور فعالیتونه

12 جدی 1396 --- 06:54 AM
کابل سیرینا

د وزیرانو غونډه د ریس جمهور او خلکو نمایندو سره کتنه

02/01/2018 - 06:54 AM
ګل زمان ښارګوټی

د ګل زمان ښارګوټی کنفرانس برنامه، د مالیی وزیر او وکیلانو سره

ویډیوګاني

نور ویډیو