پلان سازی شهری

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ پلان سازی شهری
برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود

ادامه مطلب

تهیه مسکن

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ تهیه مسکن
برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود

ادامه مطلب

ساختمان سازی

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ ساختمان سازی
برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود

ادامه مطلب

زیربنأ

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ زیربنأ
برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود برای این قسمت لطفاً یک جمله کوتاه و فشرده بنویسید تا این بخش خوبتر معلوم شود

ادامه مطلب

خبر ها

مشاهده همه

پروژه ها

مشاهده همه

جلسات و فعالیت ها

مشاهده همه

12 جدی 1396 --- 02:34 AM
دارالمان کابل

افتتاحیه شهرک گل زمان خان واقع دوغ آباد دارالمان کابل

02/01/2018 - 02:34 AM
هوتل کابل سرینا

جلسه رهبری وزارت شهرسازی و مسکن جلسه رهبری وزارت شهرسازی و مسکن جلسه رهبری وزارت شهرسازی و مسکن

اعلانات

اعلان داوطلبی

مشاهده همه

اطلاعیه تصمیم اعطائی قرارداد

مشاهده همه

قرارداد های اعطاء شده

مشاهده همه

گالری تصاویر

مشاهده همه

گالری ویدیو

مشاهده همه