زمونږ سره اړیکې

اړیکو شمیره: 0788161616

فکس: 07882828282

بریښنالیک: info@mudh.gov.af

دفتر پته: وزارت شهرسازی و مسکن، مکرویان سوم کابل افغانستان