تماس با ما

شماره تماس:

فکس: 

ایمیل آدرس: info@mudh.gov.af

آدرس دفتر: وزارت شهرسازی و مسکن، مکرویان سوم کابل افغانستان