تماس با ما

 

 

 

شماره تماس:0202300339

فکس: 

ایمیل آدرس: info@mudh.gov.af

آدرس دفتر: وزارت شهرسازی و مسکن، مکرویان سوم کابل افغانستان