ساختمان سازی

 

دست آورد ها در عرصۀ ساختمان سازی

 

  • اعمار ساختمان‏های تعمیرات اداری و رهایشی، شورای ولایتی، تعمیرات ولسوالی‏ها، سالون کنفرانس، پارک‏های تفریحی و قیر ریزی سرک‏ها - جمعا (44) پروژه در 16 ولایات لوگر، کابل، لغمان، بادغیس، دایکندی، غور، سمنگان، سرپل، پکتیکا، بلخ، غزنی، فراه، جوزجان، بغلان، میدان وردک و ارزگان از طریق برنامۀ تحکیم ثبات در افغانستان ASP
  • طرح و دیزاین حدود 90 پروژه دفتر انسجام پروژه های انتقالی وزارت ها و ادارات مستقل ملکی و سوق شان به مراحل مختلف تدارکات.
  • امضای تفاهم نامه با اتحادیه شرکتهای ساختمانی برای تشویق سکتور خصوصی بمنظور سرمایه گذاری در سکتور ساختمان و همکاری دولت با آنها.
  • اخذ عضویت شورای شهری جهانی اسکان بشر برای جلب و جذب حمایت شورای شهری جهانی برای انکشاف شهر ها و ایجاد مسکن.
  • نهائی سازی طرح نظام مهندسی، انجنیری و کنترول ساختمان.
  • آغاز کار بازسازی و احیای مجدد قصر تاریخی دارالامان،  تکمیل فاز اول و دوم و آماده سازی قرار داد سه فاز بعدی برای مرحله تدارکات

دست آوردهای سال 1396

در بخش ساختمان‌های عامه

عدم رعایت معیارهای ساختمانی و پایین بودن مقاومت بلندمنزل ها در برابر حواث طبیعی در شهرهای بزرگ افغانستان، مردم و نهادهای ذیربط را نگران کرده است، تقریبا 80 درصد بلندمنزل ها غیر معیاری اعمار شده اند و در برابر زلزله شدید مقاومت لازم را ندارند.

حدود چهل درصد این ساختمان ها از سوی وزارت شهرسازی ومسکن بررسی و به مالکین آن هشدار داده شده است، وزارت شهرسازی کمیسیون بررسی را به همکاری شاروالی کابل و نیروهای امنیتی موظف ساخته است تا یک تعداد ساختمان ها را از لحاظ تخنیکی بررسی نمایند که آنها در برابر حوادث طبیعی و بعضی مشکلات دیگر مقاومت دارند یا نه، مسایل چون آتش نشانی( اطفاییه)، کانالیزاسیون دارند یا ندارند؟ از این لحاظ ساختمان ها را ما تحت بررسی قرار دادیم، برای تعداد از این ساختمان ها که چنین مشکلات را داشتند، هدایات تخنیکی داده شده است تا آن ها تدابیر لازم را در اعمار ساختمان ها و بلندمنزل‌ها مراعات نماید.

برای کاهش خطرات احتمالی در امور ساختمانی، وزارت شهرسازی و مسکن در پلان دارد تا بعد از این، ساختمانهای اساسی و خصوصی را نظارت و کنترول نموده و مطابق به استندردهای شهرسازی به تثبیت مقاومت خاک اقدام نماید تا مقاومت تعمیرات و ساختمانها در برابر حوادث طبیعی زلزله یا ساحات زلزله خیز افزایش یابد و نظر به تثبیت لابراتوار یک چنین ااستندردهای قابل تطبیق خواهد بود.

 همچنان وزارت شهرسازی و مسکن، طرزالعمل‌های جامع در ارتباط به امور دیزاین، بازسازی‌، برآورد تعمیرات وایجاد میکانیزم تخنیکی با همکاری ارگان‌های ملی و بین‌ المللیجهت انتخاب تکنالوژی موثر، طرح و دیزاین که مناسب به مقتضیات اقلیمی و عنعنوی کشور باشد، نظارت مشترک با ارگان‌های ملی و بین‌المللی از معیار‌های تخنیکی و دیزاین ساختمان ها، شبکات انجنیری، ارزیابی و نظارت از طرح و دیزاین،تحقیق و مطالعه اجرای سیستم‌های جدید ساختمان سازی و تطبیق بهترین سیستم‌های خانه سازی در ساحات شهری را  تهیه و ترتیب کرده است و از پروژه های انکشافی شرکت‌های خصوصی که در رابطه به طرح و دیزاین ساختمان‌ها در تفاهم با وزارت شهرسازی و مسکن فعالیت دارند، نظارت می نماید و گروه کاری هماهنگی در طرح و دیزاین و ویزه ساختمان‌ها شهری متشکل از ادارات ذیربط ملی و بین‌المللی را ایجاد کرده است تا هماهنگی همه جانبه جهت حل مشکلات ساختمان‌های شهری افغانستان در امور تطبیق پالیسی و استراتژی ساختمان‌های شهری و نظارت از چگونگی اجرا آت آن‌ها صورت گیرد.

بر این اساس، وزارت شهرسازی ومسکن متعهد است که ساختمان‌ها را معیاری و با استندرد روز اعمار نماید. تعمیرات که در حال حاضر وزارت شهرسازی و مسکن روی دست دارد، تمام نیازهای امروز را برای اعمار ساختمان‌ها رعایت می شود. در این نوشته تعمیرهای دولتی‌که از سوی این وزارت در یک سال اخیر اعمار، طرح و دیزاین شده است به معرفی گرفته می شود.

§        کار اعمار تعمیرهایی که تکمیل شده اند

 

8 باب تعمیر اداری و 7 باب تعمیر مهمانخانه‌ها، تعمیر رهایشی و دفتر پذیرش را در ولایات و ولسوالی های کابل، فراه، بدخشان، غزنی، کندهار، بغلان، تخار، دایکندی، پکتیکا، میدان وردک و غور اعمار و تکمیل کرده است.                     

 

§        کار اعمار 50 باب تعمیر جریان دارد

 

تعمیر شوراها، مهمان‌خانه‌ها، تعمیرهای رهایشی، ساختمان اداری و مجتمع‌ها در 34 ولایت و ولسوالی‌های آن که شامل ولایات کابل، جوزجان، کندهار، بامیان، لغمان، غور، سرپل، میدان وردک، بادغیس، کندهار، کنر، ننگرهار، خوست، پنجشیر، بلخ، لوگر، سمنگان، پکتیکا، پروان، ارزگان، فاریاب، بدخشان، فراه و تخار می شود، جریان دارد.

 

§        اعمار تعمیر پروژه‌هایی که در حال تطبیق اند                   

 

16 باب تعمیر از ادارات مختلف در حال تطبیق اند، که شامل اعمار دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات در ولایت دایکندی، بغلان و سرپل، ساخت و ساز تعمیر اداری ولایت های ننگرهار و پروان، تعمیر تاسیسات موسسات تحصیلات عالی ولایت زابل و نیمروز، تعمیر ریاست های اطلاعات وفرهنگ در ولایت بامیان، دایکندی و سرپل، تعمیر کتابخانه های محلی در ولایت کنر، غور، پکتیکا، کابل و پنجشیر می باشد.

 

§        اعمار مسکن و تعمیراتی که تحت ارزیابی قرار دارند

 

اعمار لابراتوارهای باکیفیت دوا و محصولات صحی به سطح زون در زون شرق به ولایت ننگرهار، در زون غرب به ولایت هرات، زون جنوب غرب به ولایت کندهار، زون شمال به ولایت بلخ تحت ارزیابی می‌باشند. اعمار تعمیر 18 اطاقه با تمام تجهیزات و ملحقات برای ریاست انرژی اتمی، اعمار و بازسازی مجدد تعمیر و تاسیسات ریاست نمایشگاه کابل، اعمار پرورشگاه های وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین تحت ارزیابی قرار دارد.

 

اعمار کودکستان های تفریحی در کودکستان‌های محل زیست کابل مربوط وزارت کار و امور اجتماعی، احداث پارک صنعتی لوگر، تعمیرهای مراکز ساینس با تجهیزات وسامان آلات مواد لابراتواری ولایت های کنر، بدخشان، غزنی، بلخ، تخار، غور، فاریاب، هرات و کندهار، مکتب نمونه‌ی ابن سینا شهر کابل، تعمیر ریاست امور زنان ولایت نورستان، زخیره گاه مواد فاضله رادیو اکتیف انرژی اتمی و میدان گلف در ولایت هرات از دیگر پروژه های اند که مورد ارزیابی می باشند.

 

·        اعمار ساختمان هایی که به اعلان داوطلبی سپرده شده اند

 

اعمار آمریت ورزشی ولایت نورستان، تعمیر اداری ولایت بلخ، لیلیه سالون طعام خوری موسسه تحصیلات عالی دایکندی، مکتب تعلیماتی تخنیکی ومسلکی لیسه "کثرالرشتوی" شیخ علی ولایت پروان، مکتب تعلیمی تخنیکی و مسلکی لیسه مسلکی زراعت ولسوالی دشت قلعه ولایت تخار، مدرسه 8 صنفی خواجه علی پکتیا، مکتب نمونوی با لیلیه در ولسوالی بهسود ننگرهار، تعمیر تدریسی با تجهیزات موسسه تحصیلات عالی هلمند، پوهنحی طب و شفاخانه کادری ولایت بلخ، تعمیر صد اطاقه (جیولوجی و معادن، اقتصاد، حقوق) پوهنتون جوزجان، تعمیر لیلیه و احاطه دیوار پوهنتون کندهار، تعمیر اداری و تعمیر پوهنحی اقتصاد ننگرهار، تدریسی مطابق ماستر پلان پوهنتون پکتیا، تعمیر صد اطاقه (پوهنتون ساینس، ریاضی و اداره عامه) پوهنتون کابل، بلاک شماره 2 تدریسی پوهنتون پروان، تعمیر تدریسی و سالون طعام خوری ذکور پوهنتون تخار، ساختمان تاسیسات موسسه تحصیلات غور به داوطلبی گذاشته شده اند.

 

§        اعمار تعمیرهایی که جدیداً در جلسه کابینه مورد تایید قرار گرفته اند

 

اعمار تعمیرهای کودکستان‌های محل زیست وزارت کار و امور اجتماعی و شهدا، پارک صنعتی (آیسا) میدان وردک، پارک صنعتی (آیسا) غزنی، مکاتب تعلیمات تخنیکی و مسلکی در کابل، نیمروز، بلخ، پکتیکا و ننگرهار جدیدا تایید شده اند.

 

§        پروژه هایی که جدیداً قرارداد شده اند    

 

وزارت شهرسازی 8 پروژه ساختمانی را جدیداً قرارداد نموده است:

 

اعمار تعمیرهای ریاست شهرسازی فاریاب، مهمانخانه ولایت کندز، ساختمان اداری ریاست شهرسازی با دیوار احاطه ولایت بغلان، ساختمان اداری ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، صالون فاتحه خوانی شهر چاریکار ولایت پروان، صالون فاتحه خوانی ام الحسنین واقعه خوشحال خان کابل، کتابخانه محلی ولایت پکتیکا و ساختمان اداری ولسوالی سانچارک ولایت سرپل جدیدا با شرکت های ساختمانی قرارداد شده است.

 

§        پروژه‌هایی‌ که در مرحله تدارکاتی می‌باشند                     

 

کار اعمار تعمیر 3 ولایت در مرحله تدارکاتی قرار دارد. از جمله: بازسازی تعمیر اداری ولایت زابل، تعمیر اداری والی ولایت نورستان، تعمیر مهمانخانه ولایت نورستان و تعمیر اداری ولسوالی کنگ ولایت نیمروز می باشند.

 

پروژه های تعمیراتی که در پلان گنجانیده شده اند           

 

وزارت شهرسازی و مسکن در پلان خویش پروژه های از قبیل: اعمار تعمیر اداری، تعمیر کنفرانس ها و تعمیر الحاقیه را در  23 ولسوالی و ولایت های لوگر، بدخشان، سرپل، کندهار، بغلان، کابل، لغمان، فاریاب، تخار، هرات و میدان وردک، ترتیب داده است.

 

همچنین پروژه‌های ساختمانی 9 ولایت که شامل: اعمار تعمیرهای لیلیه با صالون طعام‌خوری موسسه تحصیلات عالی دایکندی، ساختمان اداری ریاست عودت و مهاجرین، ساختمان اداری ریاست کار و امور اجتماعی، تعمیر اداری ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، آمریت ورزشی ولایت نورستان، دفاتر ساحوی کمیسیون اصلاحات اداری، کتابخانه عامه و ترمیم کتابخانه عامه شهر کابل می شود، اعمار این پروژه های ساختمانی در پلان وزارت شهرسازی قرار دارد.

 

تعمیرهایی که طرح و دیزاین شده اند

 

طرح و دیزاین بلاک رهایشی، تعمیر لابراتوار، کتابخانه، جمناستیک، سالون کنفرانس 1000 نفری، ورکشاپ و گراچ‌های  کامپلکس لیسه خوشحال‌خان واقع دشت پدوله تکمیل گردیده اند.

 

   طرح و دیزاین تعمیر مسجد شریف شهر ترینکوت، تعمیر ریاست تفتش ولایت هرات، سالون کنفرانس 500 نفری ولایت های سرحدی، طرح ودیزاین مساجد 500، 1500، 2500، 4000، 250 نفری وزارت محترم حج و اوقاف و طرح مهندسی سه طرح پیشنهادی دیوار احاطه شهرک امارت انجام شده است.

 

   ترتیب نقشه های تعدیلاتی منزل دوم تعمیر طب عدلی، تعدیلاتی شفاخانه میوند، طرح و دیزاین برج برق زیوم باغ زنانه ولایت غزنی، برج برق اداره ملی حفظ محیط زیست، مسجد شریف ریاست اجرائیه د .ج.ا.ا، تعمیر دو منزله دوکاکین کلوپ نفت و گاز ولسوالی سروبی، آشپزخانه لیلیله پوهنتون پولیتخنیک کابل، کودکستان محل کار پوهنتون پولیتخنیک کابل و بررسی مقبره داود خان جهت صدور ویزه را نیز تکمیل شده‌اند.

 

   لند سکیب و دیوار احاطه مهمان خانه کوچی ها واقع چمن حضوری و دیوار احاطه هنگر موزیم ستوپه های مس عینک ولایت لوگر طرح ودیزاین شده اند و هم‌چنان نقشه های مهندسی پوهنحی جیولوژی و معدن پوهنتون ولایت جوزجان، لیله پوهنتون کندهار، تعمیر اداری ترمینل بندر تورخم، تعمیر کلینیک ترمینل بندر توخم، تعمیر مسجد شریف ترمینل بندر تورخم، تعمیر تشناب های عمومی ترمینل بندر تورخم، پوهنحی طب پوهنتون بلخ، تعمیر ریاست مبارزه با مواد مخدر در هشت ولایت، احصائیه مرکزی، محکمه ابتدائیه ولسوالی اندخوی، هنگر کمیسیون حقوق بشر، آمریت معدن در سه ولایت، دفتر ولایتی کمیسیون حقوق بشر ولایت دایکندی، دیوار احاطه پوهنتون کندهار، تعمیر مهمان‌خانه وزارت خارجه و تعمیر پوهنحی انجنیری پوهنتون ولایت هلمند تکمیل و نقشه های مهندسی سایت پلان شلتر های اداره مبارزه با مواد مخدر در هشت ولایت ترتیب گردیده است.

 

    طرح و دیزاین تعمیرهای پوهنحی تعلیم و تربیه پوهنتون ولایت غور، پوهنحی حقوق پوهنتون ولایت پکتیا، پوهنحی اقتصاد ولایت ننگرهار رياست پوهنحی ریاضی و اداره و پالیسی پوهنتون ولایت کابل، تدریسی پوهنتون ولایت پروان، تدریسی پوهنتون ولایت تخار، شفاخانه کدری پوهنتون ولایت تخار، سردخانه شفاخانه کدری پوهنتون ولایت بلخ، محافظین شفاخانه کدری پوهتنون ولایت بلخ، سالون کنفرانس و سالون طعام خوری شفاخانه کدری پوهنتون ولایت بلخ، برج ترصد و ترتیب نقشه های تعدیلاتی دیوار احاطه اداره عالی مبارزه با فساد اداری تکمیل گردیده است.

 

    تعمیر کهنه زمان امانیه در ساحه پارلمان جدید به منظور ترتیب نقشه های تکمیلی ساختمانی و همچنان از ساحه دروازه های ورودی پارلمان جدید به منظور ایجاد اتاق های تلاشی در ساحه سکیج برداری شده اند.

 

تعمیرهای اداری تانک تیل ملی میدان وردک، تدریسی انستیتیوت تکنالوژی معلوماتی، اداری تانک تیل خواجه پسته، اداری تانک تیل خواجه پسته طرح و دیزاین شده اند.

 

    لندسکیب شفاخانه قلبی علی آباد و نقشه های تعدیلاتی ریاست تفتیش ولایت هرات، تعمیر کلینیک شورای ملی، جمنازیوم و طعام خوری طب عدلی، سالون نمایشگاه تعمر گالری ملی، اتاق مرکز گرمی شفاخانه میوند، دخیره تیل مرکزگرمی شفاخانه قلبی علی آباد، ریاست حفظ محیط زیست ولایت بامیان، تعمیر اداری تانک تیل ملی میدان وردک، مومنت چهاراهی اول ولایت هلمند ترتیب گردیده اند.

 

پروژه‌های پشنهادی سال مالی 1397

 

در مجموع 1707 پروژه ساخت وساز تعمیر ادارات مختلف دولتی در تمام ولایات برای سال 1397 در نظر می باشد:

 

21 تعمیر مربوط اداره لوی سارنوالی، 13 تعمیر مربوط اصلاحات اداری و خدمات ملکی، 64 تعمیر از وزارت مبارزه علیه مواد مخدر، 60 تعمیر وزارت مالیه، 7 تعمیر وزارت امورزنان، 23 تعمیر وزارت زراعت، 3 تعمیر وزارت اقتصاد، 4 تعمیر وزارت اقتصاد، 65 تعمیر وزارت صحت عامه، 5 تعمیر ریاست کوچی ها، 3 تعمیر کرکت بورد، 5 تعمیر وزارت هوانوردی وملکی، 17 تعمیر وزارت مخابرات، 24 تعمیر کار وامور اجتماعی، 11 ساختمان اداره محیط زیست ، 4 تعمیر کمسیون مستقل انتخابات، 27 تعمیر وزارت اطلاعات فرهنگ، 29 تعمیر اداره رسیده گی با حوادث، 6 تعمیر وزارت فواید عامه، 6 تعمیر معادن و پطرولیم، 10 تعمیر ریاست اراضی، 10 تعمیر وزارت تحصیلات عالی، 19 تعمیر وزارت تحصیلات عالی، 11 تعمیر ستر محکمه، 5 تعمیر مشرانوجرکه، 4 تعمیر شرکت آبرسانی، 2 تعمیر احصاییه مرکزی، 8 تعمیر وزارت تجارت، 2 تعمیر ولسی جرکه، 27 تعمیر وزارت مهاجرین، 4 تعمیر انرژی اتومی، 10 تعمیر وزارت سرحدات و قبایل، 8 تعمیر رادیو تلویزیون، 21 تعمیر وزارت ترانسپورت، 16 تعمیر تربیتی بدنی، 822 تعمیر وزارت معارف، 264 تعمیر وزارت صحت عامه، 29 تعمیر وزارت مخابرات، 8 تعمیر وزارت تجارت و 42 تعمیر مربوط وزارت حج واوقاف در پشنهادهای سال مالی 1397 می باشند که امیدوارم بعد از تاییدی ارزیابی کابینه و تاییدی پارلمان بتوانیم کار اعمار آن ها را آغاز و تکمیل نماییم.

 

 

 

وزارت شهرسازی و مسکن، ساخت و ساز ساختمان‌ها را معیاریمی‌سازد

 

یکی از مسایل مهم در عرصه ساختمان سازی در افغانستان، ساخت و ساز معیاری، سبک و مدل ساختمان‌ها می باشد، چون ساختمان ها نماد اقتصادی و فرهنگی یک کشور است و سبک و مدل آن، فرهنگ یک کشور را بازگو می نماید.

 

 

از این‌که ساختمان سازی دولتی و خصوصی در یک پراکندگی به پیش می رفت و برخی از ساختمان ها غیر معیاری نیز ساخته شده است. سال قبل بنا بر این شد که تمام تعمیرهای دولتی از طرف وزارت شهرسازی و مسکن اعمار گردد و ساختمان های خصوصی نیز به نظارت این وزارت ساخته شوند، وزارت شهرسازی در سال 1396 شماری از تعمیرهای دولتی را در مرکز و ولایات اعمار نموده و در سال 1397 ساخت وساز 1707 تعمیر نیز پشنهاد شده است که در آینده نزدیک ساخته شود.

 

    تعمیرهای معیاری در عرصه مسکن سازی برای داشتن شهرهای پایدار دارای اهمیت اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که وزارت شهرسازی ومسکن با توجه به این مهم، ساختمان سازی معیاری را مورد نظر قرار داده است که در این جا به اهمیت آن پرداخته می شود.

 

1- جلوگیری از مصارف اضافی اقتصادی

 

 معمولاً در کشورهای در حال گذار و خصوصا کشورهای جنگ زده نصف درآمد شهروندان در بخش ساختمان و مسکن به مصرف می رسد. در ساختمان سازی افغانستان درآمد ملی و  درآمد سرانه در بخش ساختمان های دولتی و نصف درآمد سرانه شهروندان در ساخت و ساز مسکن و ساختمان های خصوصی مصرف می گردد. از این‌که بعض ساختمان‌ها در شهرهای افغانستان معیاری اعمار نگردیده است و شماری زیادی از مسکن ها در شهرها و مناطق مختلف به صورت خانه های خامه، یا اتاق که با مصالح اولیه نامتعارف و به نحوی ناپایدار و نامقاوم ساخته شده اند، بعد از چند سال مجبور شده اند که دوباره همان تعمیرها را تخریب و اعمار نمایند.

 

مسکن همانند موتور رشد و توسعه یک کشور عمل می‌کند. این بخش با ایجاد رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در بخش ساختمان و بخش‏های وابسته به آن، از طریق تأثیر بر مخارج مصرفی و سرمایه‏‌گذاری تغییرات در تولید ناخالص داخلی و نوسانات اقتصادی را به شدت تحت تأثیر قرار می‏‌دهد. کشورها از این صنعت در شرایط بحران اقتصادی و معضل بیکاری به عنوان موتور رشد و مولد اشتغال کمک می‏‌گیرند.

 

تجربه نشان داده که رشد غیرمعمول قیمت و اجاره قیمت مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ مانند کابل، جلال‌آباد، مزارشریف، هرات و کندهار و عدم توجه به این مشکل، مشکلات زیادی را در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی به دنبال خواهد داشت. گسترش حاشیه‌‏نشینی و زاغه نشینی یکی از جمله این مشکل‌ها است.

 

فرم، نوع و شکل مسکن های خصوصی غیر معیاری در بسیاری شهرهای افغانستان تلفیق از مسکن های شهری و روستایی اند. بسیاری مسکن ها در این مناطق، بر اساس اصول معیاری ساخته نشده و لذا اکثر این خانه ها در قبال حوادث طبیعی مانند زلزله و توفان هیچ مصونیتی ایجاد نمی کنند. خانه ها در این مناطق با مواد کم دوام است. همچنین ساخت وساز در ابعاد کوچک و غیر ااستندرد از جمله معضل های عمده در چگونگی مسکن های ساحات شهری، شهرهای افغانستان است. بخشی از سرمایه گذاری های ناشی از ساخت و ساز به دلیل عدم وجود امکانات و تاسیسات زیربنایی بدون استفاده می ماند. وزارت شهرسازی ومسکن  تلاش می نماید به این رویه ساخت وساز غیر معیاری پایان دهد و نظارت کلی را بالای تمام ساخت وساز مسکن و ساختمان را انجام دهد.

 

 

هدف این است که سرمایه ملی و خصوصی بی‌جا مصرف نگردد و همچنان در هزینه مسکن و ساختمان سازی کاهش به عمل آید. ساختمان سازی معیاری در صرفه جویی اقتصادی کشور سهم زیاد و اساسی دارد و خاصتاً دو بهره برداری مهم را یکی افزایش بهره برداری از زمین و دیگر حد اکثر استفاده از امکانات شهری را فراهم می سازد، که موضوع در بالابردن سطح اقتصادی خرد و کلان کشور نقش بارز و سازنده دارد.

 

2- مدل سازی فرهنگی

 

بسیاری ساختمان ها به سبک‌های مختلف ساخته شده است، حتا ساختمان های دولتی نیز چنین است، هر کشوری که پروژه ای اعمار یک تعمیر را می گرفت به سبک کشور خود آن تعمیر و ساختان را اعمار می کرد. سبک معماری ما با مدل خود ما پیش نرفت. وزارت شهرسازی بعد از این مدل های خود را تعریف می کند و مطابق به آن ساخت وساز به پیش خواهد رفت.

 

سید سعادت منصورنادری وزیر شهرسازی ومسکن در زمینه مدل سازی می گوید: که برای نمونه ما در ساختمان های اداری (کمپلکس اداری) وزارتخانه ها در دارالامان مدل سازی واحدی را روی دست گرفته ایم و همچنان تعمیرهای ولسوالی ها با مدل واحد به پیش می رود و این مدلها بر اساس معیارها و ارزشهای فرهنگی مردم افغانستان طراحی و دیزاین خواهد شد.

 

 

3- اعتماد‌ سازی اجتماعی

 

داشتن ساختمان های معیاری در بوجود آوردن اعتماد روانی نقش مهم دارد. ساختمان ها از لحاظ اجتماعی تابلوی ذهنیت شهروندان است، ساختان های معیاری در عین حال امیدی است برای ثبات.

 

    شکل فضای یک جامعه با مکانیسم های کلی توسعه آن رابطه‌ی نزدیک دارد. برای شناخت شهرها، ماباید فرایندهای را که به وسیله آنها شکل های فضایی ایجاد و دگرگون می شوند درک کنیم، طرح ها و ویژگی های معماری شهرها ومحلات ممکن در عین حال نهاد قدرت سلطه پول بر شهر از طریق کاربرد تکنولوژی و اعتماد به نفس هستند و شاخص های سرمایه داری رو به رشد محسوب می شوند.