تهیه مسکن

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ تهیه مسکن

 • تکمیل و به بهره برداری سپردن 8  بلاک شهرک رهایشی خوشحال خان با ۳۲۰ واحد مسکونی
 • تکمیل و به بهره برداری سپردن فیز اول شهرک رهایشی خواجه رواش شامل 77 بلاک با 2015 واحد مسکونی
 • تکمیل کار اعمار 3330 آپارتمان پروژۀ شهرک رهایشی امارات متحدۀ عربی که اکنون آماده افتتاح میباشد.
 • برای اولین بار ایجاد طرح مسکن قابل استطاعت و جلب و جذب سرمایه گذاری بیرونی در این راستأ از جمله وعده اعمار  ده هزار واحد مسکونی  از طرف کشور چین،  یک هزار واحد مسکونی به کمک بلاعوض کشور قطر
 • عقد قرارداد احیای مجدد فابریکه صنعت ساختمانی پیش ساخت با کمپنی ترکی (ویفا) که اینک ساحه فابریکه آماده بوده و نصب ماشین آلات آن جریان دارد و قرار است تا هشت ماه آینده عملا تولید قطعات پیش ساخت با مقدار ابتدایی 162000 متر مربع آغاز گردد.
 • دریافت حمایت 450 میلیون دالر از کمک های کشور هندوستان در ساخت و ساز مسکن
 • طرح و دیزاین  4000 واحد مسکونی در ساحه قاسم آباد بهسود ننگرهار برای بازگشت کننده گان
 • طرح ودیزاین چهارشهرک برای قالیبنافان در ولایات ننگرهار، کابل، بلخ و کندز
 •  ترتیب برنامه ایجاد سیستم قرضه رهنی مسکن و هماهنگی با بانک مرکزی و بانک ملی افغانستان
 • طی مراحل اساسنامه صندوق وجهی مسکن.
 • ترتیب برنامۀ ملی مسکن.
 • ترتیب پالیسی مسکن
 • ترتیب برنامه دایمی برای اسکان عودت کنندگان و بیجا شدگان در همکاری با UNHCR.
 • نهایی سازی پالیسی بهسازی ساحات غیر پلانی.
 • تکمیل نقشه ها و آغاز کار اعمار 1400 واحد مسکونی فاز اول پروژه ده هزار واحد مسکونی به حمایت کشور چین در ساحه نیله باغ کابل و تکمیل نقشه های واحد های مسکونی شهرک قطر.