Connect with us

نشست هماهنگی وزارت شهر سازی و مسکن پیرامون برگزاری پنجمین کنفرانس ملی شهری برگزار گردید


16 عقرب 1397

در این نشست خواجه جاوید صدیقی رییس مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری این وزارت، پیرامون پنجمین کنفرانس ملی شهری، اهداف و برنامه های آن صحبت نموده و کنفرانس ملی شهری را یکی از فرصت های مهم برای ارایه طرح های عملی و علمی درحوزه سکتور شهری، ارایه مقالات علمی ، گفتمان ها و دست آورد های سکتور شهری دانسته و اضافه نمود، که چنین کنفرانس های می تواند زمینه فراگیر تشریک تفکر و راه حل ها باشد.

در ادامه توسطه اشتراک کننده ها سوالات و نظریات مشخص ارایه گردیده و بحث همه جانبه روی موضوعات مرتبط به کنفرانس نیز صورت گرفت.

در ادامه نیازمندی ها(فرصت ها و چالش ها ) مورد کنکاش قرار گرفته و در زمینه از طرف اشتراک کننده گان راه حل های ارایه گردید.
در اخیر نیز رئیس مرکز تحقیقات از تمام نهاد های وزارت شهرسازی خواست برنامه را که در راستای اهداف کنفراس ملی شهری طرح شده را ارایه نموده در راستا همکار نمایند