پلان سازی شهری

دست آورد های سه سالۀ وزارت شهر سازی و مسکن در عرصۀ پلان سازی شهری

 • تکمیل 7 پلان منطقوی ولایات دایکندی، بغلان، لغمان، هرات، فراه، بلخ و غور.
 • تکمیل پروسه بازنگری دو ماستر پلان شهر های هرات و کندهار
 • تکمیل 38 پلان استراتیژیک  در 17 ولایت: سرخ رود، دره نور و کوز کنر ولایت  ننگرهار، فیض آباد و ارگوی ولایت بدخشان بدخشان، خواجه دوکوه و شبرغان ولایت جوزجان، استالف، موسهی وکلکان ولایت کابل، سیدآباد، چک و نرخ ولایت میدان وردک، شرن ولایت پکتیکا، محمد آغه، خوشی و برکی برک ولایت لوگر، روی دو آب ولایت سمنگان، پلان اصلاحی ستراتیژیک شهر زرنج ولایت نیمروز، جغتو و مقر ولایت غزنی، تگاب و محمودراقی ولایت کاپیسا، جلگه ولایت بغلان، پارون ولایت نورستان، نیلی، گیتی، کجران و اشترلی ولایت دایکندی، جاجی آریوب، چمکنی، سیدکرم و گردیز ولایت پکتیا، میمنه، قرم قول و اندخوی ولایت فاریاب و رباط سنگی و اسلام قلعه ولایت هرات.
 • تکمیل ماستر پلان پل علم ولایت لوگر.
 • ترتیب سترکچر پلان عمومی شهر پل علم ولایت لوگر.
 • ترتیب پلان جامع انکشافی مرکز پنجشیر.
 • تکمیل 30 پلان تفصیلی در ساحات 12 ولایت: 9 ساحه شهر کابل(کول حشمت خان، جاده میوند از دهن چمن الی چوک و از چوک الی سینما پامیر، قلعه زمان خان، کلوله پشته، بی بی مهرو الی شهرک آریا، ساحه دارالامان، ساحات کمپلکس اداری و نساجی بگرامی، ساحات قالین بافان، بهسود، سیاه سنگ و قسمت های 1 ،2،3 شهر جلال آباد، ساحات W و قالین بافان حیرتان شهر مزارشریف، ولسوالی های صیاد، گوسفندی، پارچه 5 و 6  ولایت سرپل،  نمرات رهایش امنیت ملی ولایت پکتیا، پشته سرخ جبل السراج ولایت پروان، ریاست اراضی شهر هرات، تخار، R2 لغمان، ساحات اول و دوم رهایشی آقینه فاریاب، پلان اصلاحی وانکشافی گنبدک بامیان و نیلی دایکندی.
 • سروی و تهیه پلان توپوگرافی 18 شهرک  معلمین 2 پارک تفریحی و شهدأ و 3 شهرک رهایشی در 12 ولایت:چمتال و دهدادی بلخ،  خوشی و برکی برک لوگر،  خواجه عمری غزنی،  بند قرغه، شکردره و گلدره کابل،  حضرت سلطان سمنگان،  متون بابا خوست،  نرخ، بهسود، سیدآباد و هسته مرکزی میدان شهر میدان وردک،  جگرخیل بامیان، هوفیان شریف پروان، سیاسنگ و اتحادیه قالین بافان بهسود ننگرهار، پارکهای تفریحی، رهایشی و شهدأ شهر شبرغان جوزجان و اتحادیه قالین بافان دشت آبدان کندز.    
 • خط اندازی 15 شهرک در 9 ولایت: استالف، موسهی و چهار آسیاب کابل،  ینگی قلعه تخار، نیلی و گیتی دایکندی،  فیز دوم مرکز فراه،  شرن پکتیکا،  خوشی و محمدآغه لوگر،  چهار دره و قلعه زال کندز، کهمرد و جگرخیل بامیان،  فیز های اول و دوم چمتال و خلم بلخ.
 • ترتیب چارچوب پالیسی ملی پلانگذاری شهری (National Urban Spatial Plans ):
 • نهایی سازی گزارش جامع از وضعیت 34 شهر در مشارکت با UN-HABITAT:
 • ترتیب برنامه اولویت ملی شهری.
 • آغازپلان چهارچوبی شهرکابل شامل(مطالعه، سروی ودیزاین سرک های چهارراهی مسعود الی شهرک آریا و چوک دهمزنگ الی قصردارالامان) ازطریق کمپنی امریکایی ساساکی.
 • عقد قرارداد و آغاز کار طرح و ترتیب ماسترپلان، پلان تفصیلی وسایت پلان کمپلکس اداری کابل در ساحه دارالامان باکمپنی لبنانی خطیب و علمی.
 • برای اولین بار بدست آوردن عضویت شورای عالی حکومتداری شهری جهانی اسکان بشر سازمان ملل برای افغانستان  از طریق رای، برای جلب و جذب حمایت این شورا جهت انکشاف شهر ها و ایجاد مسکن.
 • ایجاد دیدگاه واحد انکشاف شهری یکجا با سکتور شهری و بدست آوردن کمک 20 میلیون دالری پروژۀ بانک جهانی جهت طرح و ترتیب پلانهای استراتیژیک 5 شهر (هرات،  ننگرهار، مزار، خوست و کندهار) بمنظور شناسائی پوتانسیل های شهری و همچنان جلب و جذب سرمایه گذاری به هدف تبدیل نمودن شهرها به مؤلد اقتصادی.
 • ترتیب و اجرای مؤفقانۀ کنفرانس های ملی شهری با اشتراک همه ارگانهای ذیدخل دولت، مردم، جامعۀ مدنی و جامعۀ جهانی برای گفتمان های شهری بمنظور حل معضلات شهر ها.
 • سروی ومطالعات تخنیکی وترتیب پلا ن اصلاحی ساحات غیر پلانی سرک میدان هوائی وسرک دارالامان.
 • ترتیب پلانهای بهسازی در شهر پلخمری بغلان، ساحات ولایات پروان و بلخ.