وزیر شهرسازی و مسکن کمک های رمضانی را به کارمندان این وزارت مساعدت نمود

23 جوزا 1397

وزیر شهرسازی و مسکن کمک های رمضانی را به کارمندان این وزارت مساعدت نمود

سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن در ادامه کمک های خیریه به افراد بی بضاعت، امروز مقداری مواد اولیه به کارمندان کم بضاعت وزارت شهرسازی و مسکن مساعدت نمود.

کارکنان از این وزارت، از مساعدت همیشگی وزیر شهرسازی و مسکن و توجه وی به وضعیت کارمندان ابراز سپاسگزاری نمودند.

Image may contain: one or more people