در سال 1396 هشتاد و نه پروژه ساختمانی توسط برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی وزارت شهرسازی و مسکن تطبیق گردیده است

22 جوزا 1397

در سال 1396 هشتاد و نه پروژه ساختمانی توسط برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی وزارت شهرسازی و مسکن تطبیق گردیده است

برنامه ساختمان های عامه و دولتی، در کنار پروژه‌سازی پروژه‌های انتقال یافته، ظرفیت سازی را نیز در اولویت کاری خویش قرار داده است که بدین منظور، از یک‌طرف افراد جوان، مستعد، کوشا و متعهد را تحت چتر برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی جمع کرده و از طرف دیگر، جوانان نخبه و لایق را در سطح ولایات 34 گانه‌ی افغانستان در چوکات ریاست‌های شهرسازی برای نظارت از تطبیق پروژه‌های انتقال یافته به وزارت شهرسازی و مسکن استخدام نموده است تا در چوکات ریاست نظارت و مراقبت از تطبیق پروژه‌های متذکره در مطابقت به معیارات و استندردهای ذکر شده در قراردادها، نظارت کنند.

برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی با کسب تجربه از اولین دور انتقال پروژه‌های ساختمانی-تعمیراتی وزارت‌خانه و ادارات ملکی دولتی در سال مالی 1396، اینک با آمادگی کامل نیازمندی‌های وزارت‌خانه‌ها و ادارات ملکی دولتی به پروژه‌های ساختمانی-تعمیراتی را در چارچوب صدها پروژه در سلا 1397 تامین مینماید.

برنامه ساختمان‌های عامه و دولتی پروژه‌های ساختمانی-تعمیراتی سال مالی 1397 وزارت‌ها و ادارات ملکی دولتی را از از حیث نوعیت به سکتورها و از حیث موقعیت‌، به زون‌ها تقسیم‌بندی نموده است و در حال حاضر در کنار مدیریت پروژه‌های ساختمانی-تعمیراتی سال مالی 1397، روی ترتیب پلان استراتژیک سه ساله و هشت ساله‌ی ساختمانی-تعمیراتی حکومت نیز کار می‌نماید

.