پروژه شهرک های رهایشی و صنعتی قالین

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

 دانلود

گزارش کاری ماه دلو

 دانلود

گزارش کاری ماه حوت

دانلود

دوم

گزارش کاری ماه حمل

دانلود

گزارش کاری ماه ثور

 دانلود

گزارش کاری ماه جوزا

دانلود

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

 دانلود

گزارش کاری ماه اسد

دانلود

گزارش کاری ماه سنبله

 دانلود

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

 دانلود

گزارش کاری ماه عقرب

 دانلود

گزارش کاری ماه قوس

 دانلود