کمپلکس اداری

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

دانلود

گزارش کاری ماه دلو

دانلود

گزارش کاری ماه حوت

دانلود

دوم

گزارش کاری ماه حمل

دانلود

گزارش کاری ماه ثور

 دانلود

گزارش کاری ماه جوزا

دانلود

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

دانلود

گزارش کاری ماه اسد

دانلود

گزارش کاری ماه سنبله

دانلود

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

دانلود

گزارش کاری ماه عقرب

 دانلود

گزارش کاری ماه قوس

 دانلود