Connect with us

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن با والی کابل در مورد چالش آب در درازمدت در شهرک پیروزی بحث و گفتگو نمود


13 سرطان 1397

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن با والی کابل در مورد چالش آب در درازمدت در شهرک پیروزی بحث و گفتگو نمود

انجنیر روشان ولسمل سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن در دیدار با والی کابل و معینان و روسای این وزارت، در مورد راه حل های مناسب برای فراهم سازی آب دوامدار برای شهرک پیروزی بحث نمود.

درین نشست آمر پروژه شهرک پیروزی در مورد وضعیت فعلی این پروژه گزارش داده گفت که اکنون شهرک دارای آب میباشد اما این آب کفاف همه مستهلکین شهرک را نخواهد کرد و باید در این مورد تصمیم جدی اتخاذ گردد.
همچنان معین پالیسی و تصدی‌ها، معین مسکن و روسای این وزارت هرکدام نظرات شان را شریک ساختند.

والی کابل نیز اعلام آماده گی نمود تا با حصول قناعت مردم ولسوالی کلکان دست کارکنان بخش آب را برای حل چالش آب این وزارت و برداشت آب از ساحه آقاسرای کلکان باز سازد.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن در جمع بندی موضوع تاکید کرد که باید طرح منطقی و ساده برای تامین آب دایمی در این شهرک روی دست گرفته شود‌‌. وی به کار روی ساحه آقاسرای کلکان تاکید نمود و هدایت داد تا کمیسیونی تحت نظر والی کابل و معینان وزارت شهرسازی و مسکن ایجاد گردد و با طرح های منطقی قناعت مردم کلکان را برای حفر چاه درآن منطقه حاصل نمایند و به زودی نتیجه را با جلسه شریک سازند

Image may contain: 4 people, people sitting and indoor.