Connect with us

تاریخچه

تاریخچه مختصری وزارت شهرسازی و مسکن

حق مسکن مناسب به عنوان یک حق بشری مشخص توسط قوانین اساسی، قوانین عادی، سازمان های مختلف جهانی و جامعه مدنی بدون اختلاف مورد تأیید قرار گرفته و تعریف مشخص و قبول شده جهانی در مورد مسکن مناسب نیز ارایه شده که تمام خصوصیت ها و ویژگی ها را دارا می باشد و با در نظر داشت همین تعریف حق مسکن با تفاوت های در کشورهای مختلف به رسمیت شناخته شده و در قوانین کشور ها مسجل و دولت ها مؤظف به تأمین مسکن مناسب برای شهروندان شان اند.

     از گذشته تا حال در افغانستان نیز در زمینه مسکن مناسب برای شهروندان فعالیت های انجام شده، که می توان از «مدیریت عمومی شهرسازی» در چوکات وزارت فواید عامه درسال 1340 هـ،ش که تمامی پلانهای شهری و تعمیراتی درین مدیریت ترتیب و تطبیق می گردید، نام برده و پروژه های وزیرمحمد اکبرخان، خوشحال خان مینه، خیرخانه مینه و سید نور محمد شاه مینه از فعالیت های این مدیریت به شمار می رود.

     درسال 1346 هـ،ش بر اساس کمک سازمان ملل متحد، به «ریاست شهرسازی و خانه سازی» ارتقاء و فعالیت های طرح و تطبیق پلانهای شهری تمام ولایت های کشور  به شمول شهرکابل را به عهده داشت. این سازمان دولتی در سال 1355 به «ریاست عمومی شهرسازی و مسکن» تغییر نام یافته و پروژه بی بی مهرو مینه را بنیان گذاشته و دو بلاک که مقر فعلی وزارت امورشهرسازی را تشکیل می دهداز فعالیت های این ریاست می باشد.

   در سال 1357هـ،ش به حیث یک تصدی انتفاعی به  نام «انستیتیوت اداری و پروژه سازی تعمیراتی یا د اداری او تعمیراتی پروژو جورولو انستیتیوت (شتپا)» به فعالیت ادامه داده و نمونه کار آن در این زمان پروژه تهیه مسکن واقع در کارته پروان کابل می باشد، در سال 1363هـ،ش به نام «انستیتیوت مرکزی پروژه سازی(پما)»، درسال1368 هـ،ش «اداره مرکزی شهرسازی» و در سال 1371هـ،ش «وزارت شهرسازی و مسکن» یاد شد، اما درسال 1375 با به وجود آمدن رژیم طالبان، وزارت شهرسازی و مسکن دوباره به ریاست عمومی( پما) در چوکات وزارت فواید عامه تنزیل یافت.

     با روی کار آمدن دولت مؤقت اسلامی افغانستان درسال 1380 به منظور انسجام هرچه بهتر در زمینه شهرسازی، حل مشکلات شهری دوباره به وزارت شهرسازی ومسکن ارتقاء و در سال 1385 به اساس حکم دولت جمهوری افغانستان به وزارت انکشاف شهری تغییر نام یافت و در سال 1389 به نام وزارت امورشهر سازی مسمی گردید که نه نتها یک اداره دولتی جهت تهیه و تدوین سیاستگذاری توسعه شهری بوده، بلکه پیگیر از اجراأت و تحقق آن نیز است.

به همین جهت مطابق فصل اول، ماده دوم مقرره تنظیم اجراأت و فعالیت های وزارت امورشهرسازی مصوب شورای وزیران، مورخ19/4/1391 و تأیید جلالتمآب مقام محترم حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امورشهرسازی اهداف زیر را دنبال می کند:

«1- ایجاد نظام شهری در تمام مناطق.

2- ایجاد شهرها دارای تسهیلات شهری بر اساس اصول انکشاف متوازن و پایدار.

3- حل مشکل بی سرپناهی از طریق طرح پلان ها و پالیسی های تهیه مسکن.

4- فراهم آوری زمینه دسترسی اتباع کشور به خدمات اساسی شهری از طریق طرح و ترتیب پالیسی ها و پلان ها.»

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه