Connect with us

راپورونه

د ۱۳۹۶ کال راپور


عمومي راپور

د ۱۳۹۶ مالی کال د فعالیتونو او لاسته راوړنو کلنۍرپوټ                                        دانلود     


لمړی ربعي

د-۱۳۹۶-مال-کال-د-لومړۍ-ربعې-بشپړ-رپوټ                                                        دانلود  


دوهمی ربعي

د ۱۳۹۶ مالی کال دوهمي ربعي                                                                           دانلود  

دریمه ربعي


د ۱۳۹۶ مالی کال دریمه ربعي                                                                               دانلود