پروژۀ شهرکهای معلمین

زندگی نامه آمر پروژه پلانگذاری شهرکهای معلمین در سراسر کشور، چارت تشکیلات، تاریخچه، مسؤلیت های وظیفوی،فعالیت ها و پلان آینده

اول- زندگی نامه

دیپلوم انجنیر قدرت الله حمید فرزند حمیدالله در سال 1334هـ.ش در کابل چشم به جهان گشوده، سپس در سال 1341 شامل مکتب و در سال 1353 از لیسه عالی تخنیک ثانوی فارغ گردیده است. در سال 1362وارد دانشگاه پولی تخنیک کابل و درسال 1367هـ.ش با درجه ی کارشناسی ارشد(ماستری) از رشته انجنیری ساختمانی فارغ التحصیل شد.

فعالیت های رسمی/ غیررسمی    

1- کارمند فنی مدیریت انجنیری ریاست عمومی کارتوگرافی و کدستر از ( 1353- 1359).

2- کارمند فنی طرح ریزی پلان های تفصیلی (شهری) ریاست مهندسی وپلان سازی شاروالی کابل از(1359-1362).

3- انجنیر مراقبت کننده ریاست کنترول ساختمان های اساسی شاروالی کابل از(1369- 1378).

4- معاون مسئول دفتر کار مقابل غذا ریاست پلان جمعیت هلال احمر افغانی- سره میاشت از(1378-1380).

5- آمرعمومی ساختمانهای ترانسپورت شهری ریاست کنترول ساختمانهای اساسی شاروالی کابل از(1380-1381)

6- آمر عمومی انجنیری (Chief Engineer) دفتر پروگرام انکشافی ملل متحد((UNDP)/PIN از (1381-1387).

7- مسئول دفتر ارتباطات زونها وزارت انکشاف شهری (از اسد 1387 الی 20 حوت 1387).

8- آمر پروژه پلانگذاری شهرکهای معلمین در سراسر کشور وزارت شهرسازی ومسکن از (20 حوت 1387 الی اکنون).       

دوم- چارت تشکیلاتی

سوم- تاریخچهپروژه پلانگذاری شهرکهای معلمین در سراسر کشور

افغانستان با داشتن تاریخ درخشان پنج هزار ساله در دوره های مختلف تاریخ، مهد تمدن باشکوه و پرورش علما و دانشمندان نامدار و مشهور در سطح منطقه بوده است.

استادان، معلمین، علما و دانشمندان در ادوار مختلف، در عرصه تعلیم و تربیه اولاد این وطن، با قبول مشقات و زحمات خستگی ناپذیر شبانه روزی در تلاش این بوده اند تا شاگردان و اولاد این خاک را با زیور علم و هنر آراسته ساخته و از اندوخته های علمی خویش آنها را بهره مند سازند. معلمین با تألیف آثار و کتب علمی و آموزشی جایگاه خویش را در بین دانشمندان منظقه و جهان تثبیت و تعیین کرده اند.

بناءً این پروژه به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1387 به منظور تهیه سرپناه و تشویق هر چه بیشتر معلمین در سراسر کشور ایجاد وتا اکنون به فعالیت خویش ادامه می دهد. 

چهارم- مسؤلیت های وظیفوی

1-     سرویتوپوگرافی ساحات شهرکها به اساس فورم نمبر یک وسکیچ ساحات که از طریق وزارت محترم معارف رسماً بدسترس گذاشته میشود.

2-     تهیه پلان توپوگرافی برویت سروی ساحات .

3-     تهیه پلان GIS

4-     طرحریزی پلان تفصیلی به اساس پلان توپوگرافی.

5-     طرحریزی پلانهای سرکها با دیتایل آنها به اساس پلان توپوگرافی وپلان تفصیلی .

6-     طرحریزی پلان شبکات آبرسانی ،بادیتایل ها ، محاسبات  وتهیه لست برآورد لوازم ومواد مورد ضرورت .

7-     طرحریزی پلان شبکات برق رسانی ،بادیتایل ها ، محاسبات  وتهیه لست برآورد لوازم ومواد مورد ضرورت .

8-     تهیه  کتاب رهنمود شهرکها.

9-     تسلیم دهی پلانهای مطروحه وکتاب رهنمود شهرکها رسماً به وزارت محترم معارف.

10- خط اندازی شهرکها به اساس پلانهای مطروحه .

11- تهیه پلان های پیش بینی فزیکی و مالی شهرک ها.

12- ارایه راپور پیشرفت پروژ در معیاد معینه (هفته وار ، ماهوار و سالانه ).

13- تهیه و ترتیب تصنیف مالی پروژه نظر به بودجه اختصاصی .

14- تهیه و ترتیب پلان های تدارکاتی و مالی .

15- ارتقا ظرفیت کارمندان.

16- ارایه پرزنتیشن ها به سطح وزارت وخارج از وزارت

پنجم- فعالیت ها از تأسیس پروژه

—    سروی توپوگرافی و تهیه پلان توپوگرافی (113) شهرک در (28) ولایت که (51659) جریب زمین را احتوا می نماید، صورت گرفته است.

—    طرح ریزی پلانهای تفصیلی ، سرکها، شبکات آبرسانی و تهیه کتابهای رهنمود (102 ) شهرک در(28) ولایت که شامل (90403)نمره رهایشی و (49665) جریب زمین را احتوا می نماید تکمیل وبدسترس وزارت محترم معارف سپرده شده است.

—     خط اندازی (72) شهرک در (24) ولایت که شامل (66007) نمره رهایشی می گردد ، صورت گرفته است.

اجراآت خارج از پلان از تاسیس پروژه

—    سروی توپوگرافی و تهیه پلان توپوگرافی وسایر امور مطلوبه (128) پروژه در مرکز و ولایات.

ششم- پلان آینده

·     سروی توپوگرافی و تهیه پلان توپوگرافی وسایر امور مطلوبه (15) پروژه در مرکز و ولایات.

—    طرحریزی پلانهای تفصیلی (15) پروژه در مرکز و ولایات.

—    خط اندازی (15) پروژه در مرکز و ولایات.

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

 دانلود

گزارش کاری ماه دلو

 دانلود

گزارش کاری ماه حوت

دانلود

دوم

گزارش کاری ماه حمل

دانلود

گزارش کاری ماه ثور

دانلود

گزارش کاری ماه جوزا

دانلود

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

 دانلود

گزارش کاری ماه اسد

دانلود

گزارش کاری ماه سنبله

دانلود

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

دانلود

گزارش کاری ماه عقرب

دانلود

گزارش کاری ماه قوس

دانلود