Connect with us

د ناپلان شوو سیمو د غوره او بنسټیزې رغونې ریاست

د ناپلان  شوو سیمو د ښې رغونې ریاست

په ننګرهار ولایت کې د ۵۰۰ مترو په شعاع سره د ښې رغونې لپاره د مناسبې سیمې مطالعات بشپړ شوي دي.

په ننګرهار ولایت کې د ښې رغونې لپاره د مناسبې ساحې تخنیکي، اقتصادي او ټولنیزه سروې چې په پلان کې وه ۴۰ سلنه چارې یې بشپړې شوې دي.

په ننګرهار ولایت کې د هغې استوګنیزې ساحې سکیچ تر تحلیل او شننې لاندې نیول شوی دی چې په پلان کې وې او د دې تر څنګ یې ۶۷ سلنه کار هم بشپړ شوی دی.

په ننګرهار ولایت کې د سروې شوې سیمې توپوګرافي پلان په پام کې وه، چې چارې یې هم  بشپړې شوې دي.

په ننګرهار ولایت کې د سروې شوې ساحې د اوسني وضعیت د پلان په جوړلو کار روان او چاري یې ۲۵ سلنه تکمیلې شوې دي.

په ننګرهار ولایت کې د سروې شوې سیمې د اوبو رسونې او کانالیزاسیون د اوسني حالت پلان ترتیب شوی او ۲۵ سلنه کار یې هم بشپړ شوی دی.

په بلخ ولایت کې د ستراتیژیکو پلانونو له مخې د ښې رغونې لپاره سیمه تعین شوې او کار یې هم مکمل شوی دی.

په هرات ولایت کې د ستراتیژیکو پلانونو له مخې د ښې رغونې لپاره سیمه ټاکله شوې ده.

د وزارت مقام له لورې را سپارل شوې دندې په پلان کې شاملې نه دي خو ټولې له مخې اجرا شوې دي او بشپړ رپوټ یې هم وړاندې شوی دی.