تصدی بنایی

زندگی نامه رئیس تصدی ساختمانی بنایی، چارت تشکیلات، تاریخچه، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها و پلان آینده

اول- زندگی نامه                                            

دیپلوم انجنیر توریالی ایثار فرزند خیرمحمد در سال 1347هـ.ش در شهرشبرغان ولایت جوزجان چشم به جهان گشود،  دوران کودکی را در آغوش پرمهر والدین سپری نمود، سپس در سال (1352) شامل مکتب شده  و در سال(1363) از لیسه ابن یمن شهرشبرغان فارغ گردیده است.

     موصوف بعداً در سال (1365 ) وارد دانشگاه پولی تخنیک کابل دانشکده ساختمانی شده و درسال 1369هـ،ش از رشته ساختمانی با درجه ماستری فارغ گردیده و همچنان محترم انجنیر ایثار ماستری دوم را نیز تحت عنوان (مدیریت در عرصه خدمات شهری) از کشور هالند به دست آورده است. و قابل یادآوری است که انجنیر توریالی به زبان های دری ، ازبکی، پشتو، ترکی، هالندی ، انگلیسی و روسی تسلط کامل دارد.

فعالیت های دولتی/ غیر دولتی    

1- عضو ریاست پلان اداره شهرسازی و خانه سازی وقت از سال (1369 - 1373). 

2- معاون مالی و اداری ریاست شاروالی ولایت بلخ از سال (1374- 1375).

3- معاون اول شاروالی ولایت بلخ از سال (1375- 1376).

4- انجنیر در شرکت ساختمانی اتفاق در استانبول ترکیه از سال (1378-1381).

5- فراگیری آموزش زبان هالندی، انجام وظیفه افتخاری در شاروالی شهر دنهاگ هالند غرض ارتقای ظرفیت و آگاهی از شیوه کاری شاروالی ها و خدمات اجتماعی در هالند، تعقیب کورس وکالت در شورای شاروالی ها در کشورهالند از سال (1382 1390).

6- نماینده شرکت دوش ماکینه ترکیه در کابل، سال (1390).

7- منیجر شرکت آتن سن ترکیه در کابل از سال (1390- 1391).

8- رییس پروژه پیروزی مربوط به وزارت امورشهرسازی از سال (1391 - 1395).

9- رییس تصدی ساختمانی بنایی از سال (1395 الی اکنون).

دوم- چارت تشکیلاتی

سوم- تاریخچه تصدی ساختمانی بنایی

تصدی ساختمانی از تصدی های مهم ساختمانی مربوط وزارت شهرسازی ومسکن می باشد که در سال 1346 هـ.ش تحت نام دستگاه ساختمانی بنایی دولتی تأسیس گردید و در سال 1350 هـ.ش تحت نام تصدی ساختمانی انتفاعی دولتی منظور شد.

    هدف از تأسیس این تصدی، عمران وآبادانی کشور در راستای انکشاف شهری در عرصه خدمات ساختمانی با کیفیت مطابق به استندرد های بین المللی و با در نظرداشت اساسات فنی وتخنیکی می باشد.

چهارم- مسؤلیت های وظیفوی

1-   رهبری شعبات شامل تشکیل تصدی جهت اجرای بلاقید و شرط پلان های دولتی کنترول و رهبری فعالیت های مالی شعبات شامل تشکیل تصدی و در مجموع جذب توظیف کدر های انجنیری و تخنیکی اداری و حسابی برای فعالیت موثر تصدی.

2-   کنترول بر تطبیق پلان های سالانه و دور نمای کار تصدی وبررسی آنها توسط شعبات مربوطه مافوق و ابلاغ پلان های منظور شده به شعبات مربوطه تصدی.

3-   ترتیب و منظوری پلان ها در مورد کاهش قیمت تمام شد امور ساختمانی پروژه ها و کنترول بر تطبیق آنها.

4-   بررسی و منظوری پلان های شعبات مربوطه تصدی.

5-   بررسی پیشنهادات در زمینه بهبود تشکیلاتی شعبات تصدی و ارائه آنها به شورای عالی تصدی جهت منظوری.

6-   بررسی مسایل مربوطه به تشکیل پرسونل اداری فنی سیستم مصارف اداری و مالی تصدی و ارائه آنها جهت کسب منظوری و کنترول بر اجرا آن.

7-   منظوری فند معاشات مطابق تشکیل  منظور شده تصدی.

8-   منظوری فورم های سرمایه دورانی خود تصدی با اجرای آن.

9-   اتخاذ تدابیر در جهت استفاده بهتر فند های اساسی و دورانی و کنترول بر اجرای آن.

10-    منظوری اجرای معاشات و فند های تشویقی تطبیق و قواعد آنها در قبال اجرای پلان ها و استفاده از ظرفیت ها برای کارگران و کارمندان.

11-    کنترول در اجرای امور پلانی با شعبات مربوطه تصدی در امور تولید و عناصر ساختمانی تقسیمات متخصصین جوان در مربوطات تصدی.

12-    کنترول وضع دسپلین کار و همکاری با سازمانهای اجتماعی در اجرای کارهای تربیوی و مراقبت بر امور.

13-    بررسی و منظوری راپور ها و فعالیتهای شعبات تصدی.

14-    همکاری با اتحادیه صنفی بخاطر به راه انداختن مسابقات کار در سیستم تصدی.

15-    ایفای اجرای تعهدات در مقابل قرار داد جمعی.

الف- صلاحیت های رئیس تصدی یعنی رئیس هیئت عامل

رئیس تصدی مطابق قانون تصدی ریاست هیئت عامل را بدوش داشته تمام مسؤلیت اجرائیوی تصدی در حصه صلاحیت رئیس تصدی می باشد رئیس هیئت عامل آمر عمومی اجرائیه بوده در ساحه تطبیق پلانهای منظور شده کار و فعالیت تصدی تعهدات بودیجوی استفاده معقول و مثمر از سرمایه و سایر منابع دست داشته تصدی ترتیب و ارائه به موقع راپور های ربع وار و تهیه بیلانس سالانه تصدی دسپلین مالی و سایر امور اجرائیوی مسؤل می باشد، مسؤلیت های عمده آن ذیلاً شرح گردیده است:

1-   سازماندهی امور اجرائیوی تصدی.

2-   نماینده گی تصدی در محاکم ادارات و موسسات دولتی و سایر مراجع.

3-   امضا قرار داد ها و موافقتنامه ها در حدود صلاحیت که در اساسنامه تصدی پیش بینی شده و یا از طرف شورای عالی تصدی به وی تفویض می شود.

4-   استخدام ترفیع تبدیل تقاعد و سبکدوشی کارکنان تصدی مطابق اسناد تقنینی مربوطه.

5-   ترتیب پلان و پروگرام کار سالانه تصدی با استفاده اعظمی از ظرفیت های موجود رهایت ارقام کنترولی و دولت که از طریق وزارت مربوطه ابلاغ گردیده و ارائه آن به ارگانهای ذیربط بعد از تصویب شورای عالی تصدی.

6-   ترتیب پلان مالی و تشکیل تصدی و ارسال آن به ارگانهای ذیربط بعد از تصویب شورای عالی.

7-   افتتاح حسابات بانکی برای تصدی.

8-   اصدار هدایت لازم به کارکنان تصدی در حدود صلاحیت.

9-   سایر وظایف و صلاحیت های مندرج قانون و اساس نامه تصدی.

ب- صلاحیت ها و مسؤلیت های هیئت عامل تصدی

هیئت عامل ارکان اجرائیه تصدی بوده متشکل از رئیس معاون یا معاونین رئیس در غیابت رئیس هیئت عامل وظیفه وی توسط معاون که از طرف رئیس هیئت عامل تعین می گردد، پیش برده می شود، وظایف اساسی آن قرار ذیل می باشد:

1-   وظایف و حدود صلاحیت های معاون یا معاونین هیئت عامل از طرف رئیس هیئت عامل تعیین می شود.

2- سرمحاسب (معاون حسابی) تصدی وظیفه خود را مطابق مقرره سرمحاسبیت اجرا می نماید.

3- معاون یا معاونین سرمحاسب و سایر کارکنان تصدی در ساحه کار خود نزد رئیس هیئت عامل مسؤل می باشند.

4- هیئت عامل مکلف است با نظر داشت جهات اساسی پلان های انکشاف اقتصادی و اجتماعی کشور پلانهای انکشافی و پلان مالی سالانه خویش را جهت تصویب شورای عادی ارائه نماید.

5- هیئت عامل مکلف است هنگام طرح پلان استفاده اعظمی از امکانات رشد مولدیت کار کاهش  قیمت تمام شد محصولات انجام کار ها و عرصه خدمات را در نظر بگیرد.

6- ارقام کنترولی درین رابطه سه ماه قبل از شروع سال مالی توسط وزارت مربوطه ابلاغ می شود هر گاه هیئت عامل ارقام متذکره را غیر ملی  تشخیص دهد موضوع را با ذکر دلائل مستند دو ماقبل از شروع سال مالی جدید به وزارت مربوطه اطلاع می دهد.

7- پلانهای منظور شده توسط هیئت عامل تطبیق می گردد. هر گاه شاخص های تثبیت شده قابل تطبیق نباشد موضوع را با دلایل موجه و مستند به وزارت محترم مالیه و وزارت مربوطه الاع می دهد.

8- هر گاه دلایل تصدی در رابطه به عوامل تطبیق پلان های منظور شده قناعت وزارت مربوطه یا وزارت مالیه را فراهم نکند شورای عالی تصدی در ارگان اجرائیه تصدی هیئت عامل کلآ یا قسمآ تجدید نظر می نمایند.

9- هیئت عامل پلان ساختن  تجهیزات و ماشین آلات بالا بردن سطح تخنیکی و مولدیت و بهره برداری معقول از تعمیرات و تاسیسات را تامین می نماید.

10-    هیئت عامل بموقع مواد و سائر احتیاجات خود را مطابق پلان مالی منظور شده سازمان می دهد.

11-    هیئت عامل صلاحیت دارد مواد جایداد مازاد و غیره ضرورتی خود را به تجویز شورای عالی تصدی بالای موسسات دولتی و مختلط خصوصی و اشخاص انفرادی مطابق قانون لیلام بفروش برساند  مبلغ حاصله از مدرک فروش مواد و اجناس در دسترس تصدی قرار می گیرد وجوه که از مدرک فروش جایداد های اساسی بدست میاید به ذخیره توسعوی تصدی انتقال میابد.

12-    هیئت عامل نورمهای مصارف وضایعات مواد خام و مواد نیمه پروسی در تولیدات را سنجش و تثبیت نموده جهت تصویب به شورای عالی تقدیم می کند.

13-    هیئت عامل بمنظور صرفه جوئی در مصارف مواد خام  مواد نیمه پروسس محروقات تقلیل ضایعات در پروسه تولید و فروش استفاده مثمر از فاصله های تولیدی تدابیر لازم اتخاذ می نماید.

14-    هیئت عامل امور مربوطه بازاریابی محصولات تولیدی و اموال خود را سازمان داده عملیه فروش ذریعه اعلانات و اشتهارات توسعه می بخشد.

15-    هیئت عامل از سرمایه دورانی و سائر وجوه که جهت پیشبرد فعالیت تصدی به اساس پلان منظور شده به دسترس آن گذاشته شده است به مقصد دریافت حد اکثر مفاد استفاده به عمل می اورد.

16-    هیئت عامل عمدتآ معاملات تصدی را طور غیر تقده انجام میدهند.

17-    هیئت عامل میتواند جهت رفع ضرورت خویش وجوه محدود را با رعایت مقرره که در کسه تصدی نگهداری نماید.

18-    هیئت عامل صلاحیت دارد بعد از منظوری شورای عالی تصدی قرضه های آتی را از بانک اخذ نماید.

1)   قرضه قصیرالمدت متوسط المدت جهت رفع ضرورت های موقت پولی.

2)   قرض طویل المدت برای سرمایه گذاری های پیشبینی شده پلان.

19-    هیئت عامل موجودی جایداد ها جایداد های موجودی پولی و معاملات جاری خود را طبق اسناد تقنینی خاص آن انجام      می دهد.

20-    هیئت عامل مستقیمآ امور تربیوی کادر ها در محل کار و اعزام آنها به سایر تصدی ها و موسسات تعلیمی و خارجی غرض بالا بردن سطح مهارت آنها انجام می دهد.

21-    هیئت عامل به همکاری اتحادیه تصدی تدابیر را جهت بهبود شرایط کار اتخاذ نموده و مقررات تخنیک و حفظ الصحه تولیدی را رعایت می نمایند.

22-    هیئت عامل می تواند غرض استفاده مثمر از قوای بشری در محدود فند معاشات منظور شده شیوه های گوناگون تادیه مزد  را با رعایت قانون کار غرض تصویب به شورای عالی تصدی تقدیم نماید.

23-    هیئت عامل پیشنهادات را غرض تولید محصولات جدید که به مقتضای عام و تخنیک عصری و نیازمندی های اقتصادی ملی سازگار باشد به شورای عالی تصدی ارائه می نماید هیئت عامل پروسه موثر تخنولوژِستیکی و طرزالعمل سازماندهی امور تولید و فروش را تطبیق می نماید.

24-    هیئت عامل در مورد مکانیزم و اتوماتیزم ساختن پروسه تولیدی و استفاده بیشتر از مواد خام داخلی تدابیر اتخاذ می نماید.

25-    هیئت عامل در انکشاف و توسعه اختراعات و ابتکارات و بهتر ساختن امور مربوطه تصدی از تجارب پیشرفته تصدی های مسایل بعمل می اورد.

1)   از اجرای پلانهای دولتی توسط تمام ارگانهای تصدی مواد این لایحه و مکلفیت های شعباتی که مستقیمآ تحت اثر وی می باشد و همچنان از رعایت قوانین نافذه مسؤلیت داشته و دارای صلاحیت ها می باشد.

ج- صلاحیت ها و وظایف معاون فنی

معاون فنی: عبارت از معاون رئیس تصدی بوده و امور مربوطه خویش را در تفاهم با رئیس تصدی در بخش های مسایل مربوطه رهبری تصدی به پیش برده در وظایف خویش تحت اثر مستقیم رئیس تصدی می باشد، وظایف اساسی معاون فنی:

1-    کنترول از رسانیدن به مواقع و با کیفیت اسناد پروژه سازی و برآوردی و به دسترس قراردادن آنها به ارگانهای مربوطه تصدی و فرمایش گیرنده گان فرعی و منجمله در مورد ساختمانهای مربوطه خود تصدی بررسی تدابیر جهت استفاده دوایر از مواد و عناصر ساختمان.

2-   اتخاذ تصامیم برای اتخاذ تدابیر جهت اعمار و تجدید ساختمان تأسیسات تولیدی.

3-   توافق دادن فرمایشات پروژه سازی مربوط خود تصدی.

4-   کنترول از کیفیت و مطابقت مواد اجزا و عناصر مورد استفاده در ساختمان های تصدی به استندرد های دولتی.

5-   توافق نمودن تدابیر جهت ارتقای مهارت کارگران و کارمندان انجنیری و تخنیک مربوطه ارگانهای تصدی.

6-   رهبری کمیسیون های فنی تصدی.

7-   رهبری تأمین سطح عالی تخنیکی تولیدات ساختمانی انکشاف سطح تخصصی ارگان های تصدی و همچنان انطباق بخشیدن ترادف اجرا امور معیاری اجرای آنها در ارگانهای مربوطه تصدی و ارگانهای فرمایش گیرنده و فرعی.

8-   کنترول و اتخاذ تدابیر موثر در امر تامین کیفیت عالی امور ساختمانی منتاژی و رعایت نورم ها و قواعد ساختمان مربوطه تصدی.

9-   سازماندهی کنترول بر مصارف بی مورد مواد و اجرای ساختمانی و اجزای تدابیر جهت تأمین صرفه جویی در مصارف.

10-    سازماندهی کنترول بر اجرای تدابیر رعایت تخنیک مصونیت از خطر در تمام ساحات کار تصدی.

11-    سازماندهی کار آمریت های تصدی در امر ترتیب قیمت های پلانی محاسبوی مواد ساختمانی ماشین فی ساعت ماشین های ساختمانی از اجزا و عنصر بر فابریکه یی ترانسپورت ماشین های ساختمانی همچنان محاسبات قیمت تمام شد محصولات تولید شده توسط دستگاه خود تصدی.

12-    سازماندهی کنترول با رعایت نورمهای تولیدی.

13-    کنترول بر سازماندهی سالم به بهری برداری تخنیکی و ترمیم ماشین آلات مربوطه به تصدی یا اجاره یی همچنان محافظت ماشین آلات ساختمانی.

14-    سازماندهی ترتیب درخواست ها برای پرزه جات میکانیزم روغنیات و دیگر مواد لازم برای بهره برداری و ترمیم ماشین آلات.

15-    سازماندهی کنترول بر تنظیم سیستم باسپورت و ثبت ماشین های ساختمانی موجودی مشخصات بهری برداری و غیره در مربوطات تصدی.

16-    سازماندهی ترتیب اسناد جهت موضوعی ماشین آلات کهنه مطاق معیار های استهلاک و فروش لیلام آنها.

17-    سازماندهی طرح اجرای امور موافقه نمودن و کنترول از ریاست آنها برای ساختمانهای مربوطه تصدی.

پنجم- فعالیت ها و دستآورد های پنج سال گذشته تصدی بنایی

ملاحظات

موقعیت

سال تکمیل

مرجع تمویل کننده

اسم پروژه

شماره

 

کابل

1389

وزارت شهرسازی ومسکن

تعمیر دفتر مقام وزارت شهرسازی ومسکن

1

 

کابل

1390

وزارت شهرسازی ومسکن

شبکه آب رسانی فیزa2 و پروژه 26 دلو

2

 

کابل

1391

وزارت شهرسازی ومسکن

مقبره محمد نادر شاه شهید

3

 

کابل

1391

شورای وزیران

دیوار احاطه امنیتی شواری وزیران

4

 

کابل

1391

مستحقیق آپارتمانها

دیوار بلاک 19 مکرویان چهارم

5

 

کابل

1393

مستحقیق آپارتمانها

دیوار بلاک 3 مکرویان چهارم

6

 

کابل

1393

دارالانشاء مشرانو جرگه

پروژه 102 اتاق کار سناتوران مشرانو جرگه

7

 

لوگر

1390

وزارت معادن وپطرولیم

معدن مس عینک لوگر

8

 

هرات

1389

ریاست ارشاد حج واوقاف

تعمیر حاجی کمپ

9

 

هرات

1390

اداره آیسا

دفتر ساحی آیسا

10

 

هرات

1392

ریاست صحت عامه

ترمیمات بانک خون

11

 

هرات

1390

اداره آیسا

اطاق محافظین و پارکنگ

12

 

کابل

آغاز کار 1388

کمیته ملی المپیک

جمنازیوم ورزشی 2500 نفری کمیته المپیک

13

 

پروان

آغاز کار 1389

وزارت فواید عامه

تاسیسات سالنگ

14

 

غزنی

آغاز کار 1391

وزارت شهرسازی ومسکن

مرکز ثقافت اسلامی

15

 

کابل

آغاز کار 1393

مستحقیق آپارتمانها

34 بلاک رهایشی شهرک بنایی

16

 

ششم- پلان آینده

1- توسعه و گسترش فعالیت های ساختمانی.

2- ایجاد نمایندگی های جدید ساختمانی در تمام ولایات.

3- اعمار پروژه های عام المنفعه دولتی.

4- تقویه و رشد عواید سالانه تصدی.

5- بلند بردن عواید ملی از طریق ساختمان سازی

6- اعمار تأسیسات عام المنفعه.

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

 دانلود

گزارش کاری ماه دلو

 دانلود

گزارش کاری ماه حوت

 دانلود

دوم

گزارش کاری ماه حمل

 دانلود

گزارش کاری ماه ثور

دانلود

گزارش کاری ماه جوزا

دانلود

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

دانلود

گزارش کاری ماه اسد

 دانلود

گزارش کاری ماه سنبله

دانلود

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

دانلود

گزارش کاری ماه عقرب

 دانلود

گزارش کاری ماه قوس

 دانلود