ریاست مطالعات اقتصادی و اجتماعی مسکن

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

دانلود

گزارش کاری ماه دلو

دانلود 

گزارش کاری ماه حوت

 دانلود

دوم

گزارش کاری ماه حمل

 دانلود

گزارش کاری ماه ثور

دانلود 

گزارش کاری ماه جوزا

 دانلود

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

 دانلود

گزارش کاری ماه اسد

 دانلود

گزارش کاری ماه سنبله

دانلود 

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

 دانلود

گزارش کاری ماه عقرب

 دانلود

گزارش کاری ماه قوس

 دانلود