ریاست تخنیکی مسکن

زندگی نامه رییس تخنیکی مسکن، چارت تشکیلات، تاریخچه، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها      و پلان آینده

 

اول- زندگی نامه                                                

سیدعثمان سادات فرزند سید مسجدی متولد سال 1335 قریه تکانه، ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک تعلیمات ابتدائیه خویش را  در لیسه عبدالعلی مستغنی شهر کابل و تعلیمات عالی رشته جیودیزی و توپوگرافی  را در سال 1355 در تخنیک ثانوی به پایان رسانیده، همچنان  رشته میخانیک انستیتوت اتو میخانیکی  کابل را در سال 1360 به گونه شبانه  تکمیل نموده اند.

فعالیت های رسمی/ غیر رسمی

محترم سادات سال 1355  از جمله نخستین افراد مسلکی(توپوگرافی)  در  بست ششم زیر بنا ریاست شهر سازی  و مسکن  تقرر حاصل و  منحیث مامور فنی(سرویر) در بخش سروی توپوگرافی ساحات شهری ولایات و ولسوالی های درجه اول کشور وظیفه انجام داده است. ایشان در سال 1357 به خدمت عسکری سوق و بعد ازمدت یکسال تکمیل خدمت دوباره به بخش سروی انجنیری شامل وظیفه گردیده، موصوف در سال 1361 با در نظر داشت نمرات عالی کاندید بورس تحصیلات عالی شناخته شده و به کشور چکوسلواکیا  در رشته انجنیری معرفی گردید.

     وی درسال 1366 با اخذ ماستری در رشته انجنیری  دو باره به انستیتوت پما به ریاست تعمیرات منحیث مهندس طراح بخش صنعتی و زراعتی پذیرفته شد. در سالهای 1367 الی 1369  به خدمت دوره احتیاط عسکری سوق و سپری نمودند. بعداً در سالهای 1369 1372در بست سوم به سمت آمر گروپ سوم مهندسی ایفای وظیفه نموده و رهبری انستیتوت پما با ارزیابی همه جانبه او  را در سال 1372 شایسته بست دوم آمریت عمومی مهندسی ریاست تعمیرات دانسته وسال 1373 از اثر زحمات خستگی ناپذیر و پشتکار و لزوم دید اداره، به حیث رییس تعمیرات کانون علمی انستیتوت پما تقرر حاصل نمودند.

مهندس سیدعثمان سادات توسط رهبری اداره هبیتات کابل در سال 1376غرض مدیریت پروژه امتحانی تجدید استفاده مواد ساختمانی منازل تخریب شده، از اثر جنگهای داخلی شهر کابل برای اولین بار در افغانستان، دعوت و استخدام گردید.

      اداره هبیتات کابل با  استفاده از تجارت علمی و مهارت های کاری موصوف در انستیتوت پما، ایشان را در پروگرام توانمندی اجتماعات شهری به حیث متصدی ارتباط مراکز اجتماعات شهری توظیف نموده، که از طریق شورای های مردمی بهسازی مناطق فقیر نشین و غیر رسمی را در پنج ناحیه شهر کابل مسؤلیت داشتند. اداره مذکور به خاطر شریک ساختن پروژه های شهری با دست اندرکاران آن، منحیث هماهنگ کننده امور پروژه پروگرام کار های عامه مسؤلیت داده که با مشارکت وزارت انکشاف شهری و شاروالی کابل راه اندازی گردید.

     موصوف با تأمین و تحکیم روابط اداره هبیتات کابل با دست اندرکاران شهری( وزارت انکشاف شهری و شاروالی کابل) توانست وسیلۀ ایجاد پروژه ای تحت عنوان City Profileشود و سازماندهی  پروگرام انکشافی هزاره سوم (Millennium Development Goals ) را معاونت نموده و بهترین ممد پلانهای استراتیژیک وزارت انکشاف شهری محسوب گردید. کسب مهارتهای مسلکی جامعه جهانی از اداره هبیتات کابل عامل دعوت ایشان توسط رهبری وزارت انکشاف شهری غرض هماهنگ سازی  پروژۀ انکشافی واحد مدیریت پروژه ها از سالهای 2004 الی 2006 گردید. که پیشبرد امور پروژه باعث تعیین سرپرستی ریاست پالیسی و انسجام  از طرف مقام وزارت شده، تا اینکه در سال 2009 از طریق رقابت آزاد(MCP) و سپری نمودن مراحل قانونی به سمت رییس امور شهرسازی تعیین و الی سال 2011 ادامه داشت.

محترم سادات در سال 2011 شامل اداره انکشاف شهر جدید کابل گردید. و از سال 2011 الی 2016 پست ریاست پلانگذاری شهری اداره مذکور را با مشی تربیه نسل جوان درعرصه مهندسی و شهر سازی به پیشبرده و اکنون با سپری نمودن مراحل قانونی پروسه CBR  در پست ریاست امور مسکن وزارت شهرسازی و  مسکن ایفای وظیفه مینماید. وی مبارزه علیه تعصب، تبعیض و بی عدالتی را مشی اصلی و اساسی خویش پنداشته و تربیه نسل جوان را به خاطر تفویض اختیار، تأمین دیموکراسی و احساس مالکیت از اولویت های کاری خویش در اداره میدانند.

دوم- چارت تشکیلاتی

سوم- تاریخچه ریاست تخنیکی مسکن

طوریکه از تاریخچه وزارت استنباط می گردد، اصل وزارت در سالهای بعد از تحولات تلخ و تاریک افغانستان ایجاد شده و به نام وزارت مسکن و شهرسازی در تشکیلات دولت وقت و دولت انتقالی تثبیت گردیده است.

     اما تاریخچه ریاست تخنیکی مسکن به سالهای قبل (1380) بر می گردد که این وزارت به عنوان تصدی تحت وزارت فواید عامه به نام تصدی (PAMA) بود که تشکیلات انجنیری مهندسی خود را با اداره یک ریاست عمومی پیش می برد.

     در سال های 1363-1367 در تشکیلات تصدی(PAMA) وقت یک ریاست ایجاد گردید که تنظیم امورات ساختمان های زراعتی، صنعتی و مسکن را عهده دار بود همین ریاست به صورت خلاصه و واضح به نام ریاست مسکن نامیده می شد.

     با توجه به پیروزی مردم افغانستان و کمک های بین المللی حکومت های مؤقت، انتقالی و حکومت جدید، به وجود آمد که یکی از پدیده های جدید این دوران ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی در تشکیلات دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

     ریاست امور مسکن نیز در همان دوران بین سال های (1380-1391) ریاستی به نام ریاست طرح پالیسی مسکن با همان شرح وظایف و لایحه کاری در تشکیلات وزارت تأسیس شد. و در سال 1391 ریاست مذکور به ریاست امورمسکن تغییر نام داد و اکنون به نام ریاست تخنیکی مسکن یاد می شود.

چهارم- مسؤلیت های وظیفوی

1- تهیه و ترتیب اسناد پروژه یی (نقشه های مهندسی- انجنیری ساختمانی، شبکه های انجنیری و لست مشخصات تعمیرات مسکونی در مطابقت با مشخصات اجتماعی و جغرافیایی منطقه و محل).

2- فراهم نمودن زمینه های دسترسی معقول و مناسب به مسکن از طریق سیستم های مورگیچ، شرکت های تعاونی مسکن، کوپراتیف مسکن و اتحادیه های تعاونی مسکن برای مستحقین، بی سرپناهان و نیازمندان.

3- تهیه و تدوین طرزالعمل ها و مقرره ها در مورد ایجاد مجتمع های مسکونی.

4- تهیه و ترتیب استراتیژی های مؤثر زمین برای مسکن.

5- تهیه و ترتیب استراتیژی های تأمین خدمات تهیه مسکن و نیازمندی های آن.

6- بررسی و نظارت از پروژه های اعمارمسکن سکتور خصوصی.

7- کنترول و ویزه نقشه های که طرح و دیزاین آن از جانب سکتورخصوصی صورت می گیرد.

8- به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان مربوط به ریاست تدویر ورکشاپ ها، کنفرانس ها و ارایه پرزنتیشن ها و در صورت امکان بازدید از پروژه های مسکن در خارج از مملکت.

9- رهبری و نظارت از اجراآت دقیق ریاست طبق پلان های مطروحه به طور دوامدار.

پنجم- فعالیت ها و دستآوردهای ریاست تخنیکی مسکن

شماره

پروژه ها

شرح

اهداف

1

طرح جامع مسکن

طرح جامع مسکن، بستری است که وجوه مختلف بحران مسکن امروز افغانستان را بررسی می کند و برای هر وجه راهکاری مناسب پیشنهاد می شود. این طرح تلاشی است مسلکی و همه جانبه بر بنیاد مطالعات علمی و منطقی، که هدف آن ارائه راهکارهایی پایدار برای بررسی و حل موضوع مسکن است. این طرح، اولین تلاش همه جانبه و متعهدانه دولت افغانستان برای سازماندهی و همسو کردن دست‌اندرکاران سکتور شهری جهت ایجاد مسکن مناسب برای افغان‌ها است. دوره اعتبار این طرح پنج سال است. بنابرین این طرح، مقدمه ای است برای طرح های جامع مسکن در آینده.

 

اهداف طرح جامع مسکن منطبق با مقاصد رکن دوم برنامه اولویت دار ملی شهری می‌باشد. رکن دوم برنامه، مسکن مناسب و دسترسی به خدمات اساسی شهری را برای همه تضمین می‌کند. این رکن دارای هفت مقصد می باشد: 

 1. ارتقای مسکن قابل‌استطاعت و مسکن اجتماعی
 2. ادغام سکونت‌گاه‌های غیررسمی به بافت های شهری
 3. ایجاد سیستم مالی پاسخگو برای مسکن
 4. نوسازی پنج شهر کلان کشور برای اصلاح محلات شهری
 5. توسعه خدمات و تسهیلات اساسی پایدار برای خانوار
 6. بهبود تسهیلات و فضاهای عمومی در سطح محلات
 7. تقویت صنعت مواد تعمیراتی و صنعت ساختمان ملی و محلی

2

اولویت بندی شهرها جهت انکشاف مسکن

پایتخت کشور و 33 مرکز ولایات افغانستان نظر به فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی اولویت بندی شده اند. این اولویت بندی براساس روش های تصمیم گیری های چند متغیره صورت گرفته است که متضمن تحقق عدالت در پالیسی سازی های مسکن در کشور خواهد بود.

 1. انکشاف متوازن مسکن
 2. توزیع عادلانه مسکن نظر به ضروریات مردم و فاکتورهای انکشافی منطقوی

3

طرح معیاری سازی شهرک های عودت کنندگان و بیجا شدگان و شهرک های معلمین

ریاست مسکن طرح معیاری سازی شهرک ها را براساس مفکوره فشرده سازی شهرک ها ترتیب، و به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نموده است که از جانب رئیس جمهور مورد تأیید قرار گرفت. در این طرح، شهرک ها کتگوری بندی شده، مشکلات موجوده هرکدام از کتگوریها بررسی، و راه حل های تخنیکی جهت حل آنها ارائه گردیده است.

 1. ارائه معلومات جامع و کامل از پیشرفت شهرک های مهاجرین با استفاده از معلومات جمع آوری شده از وزارت های محترم مهاجرین وعودت کننده گان و شهرسازی و مسکن
 2. کمک نمودن به برنامه ریزان ادارات و ارگان های ذیدخل در امورات شهرک  ها جهت اتخاذ تصامیم مناسب برای ایجاد تغییرات مثبت و بهبودسازی وضعیت فعلی شهرک ها

4

رهنمود دیزاین مسکن قابل استطاعت

بسیاری از پروژه های مسکن به علت در نظر نگرفتن مراحل بنیادین طرح و دیزاین، به اهداف مد نظر خود به صورت کامل دست پیدا نمی کنند. ریاست تخنیکی مسکن با شناسایی این چالش عمده، رهنمود دیزاین مسکن قابل استطاعت را در بیست قدم عمده تدوین نموده که متضمن کیفیت بالای دیزاین و برآورده کردن نیازمندی های ساکنان کشور است.

 1. اعتلای فرایند دیزاین نظام مند مسکن قابل استطاعت در سطح کشور
 2. آشنایی متخصصین کشور با مفاهیم مسکن قابل استطاعت
 3. تأمین عدالت و توسعه پایدار در بخش مسکن

5

مسوده تجدید طرزالعمل ثبت و راجستر شرکتهای ساختمانی خصوصی

ثبت شرکتهای ساختمانی خصوصی به اساس هدایت مقام محترم وزارت، از وظایف ریاست تخنیکی مسکن می باشد. نظر به مقتضیات زمان، ضرورت تعدیل در این طرزالعمل احساس شد. طرزالعمل جدید ثبت شرکتهای ساختمانی خصوصی توسط اعداد و فرمولهای ساده، شرکتهای ساختمانی را درجه بندی می کند. این امر باعث می شود که عدالت برای همه تأمین شود.

 1. تأمین عدالت بر اساس ارزیابی توانمندی اقتصادی و تخنیکی شرکت های ساختمانی خصوصی
 2. تأمین و تحکیم مقررات و لوایح وزارت شهرسازی و مسکن برای عملکرد بهتر تمامی شرکت های ساختمانی خصوصی
 3. مدیریت سالم و تنظیم امور ساختمانی در سراسر کشور مطابق پالیسی و اهداف استراتژیک وزارت شهرسازی و مسکن
 4. نظارت از کمیت و کیفیت اجرای ساختمان به منظور جلوگیری از تخطی و خودسری در پروسه ساخت و ساز طبق استراتژی نظارت و مراقبت وزارت شهرسازی
 5. تشخیص ظرفیت های علمی و تخنیکی شرکت های ساختمانی براساس معیارهای وزارت شهرسازی و مسکن به منظور تأمین شفافیت و حسابدهی

6

نرم افزار محاسبه برآورد قیمت دار ساختمان

به علت اینکه لایحه طاقت کار افغانستان سالیان زیادی است که تعدیل نشده، بسیاری از انجنیران عزیز کشورمان مجبور هستند تا قیمت احجام ساختمانی را صرف بر اساس تجربیات خود محاسبه کنند نه مقدار دقیق آن. سیستم برآورد قیمت ساختمان این مشکل را تا حدودی زیاد مرفوع کرده است. این سیستم به سهولت و دقت تمام قیمت تمام احجام را با استفاده از لایحه طاقت کار بدست می آورد و قیمت نهایی پروژه را با دقت بسیار بالا محاسبه می کند.

 1. تسریع مراحل برآورد قیمت ساختمان
 2. یکپارچه سازی و هماهنگی ساختن ادارات دولتی
 3. جلوگیری از فساد مالی در برآورد قیمت
 4. افزایش دقت محاسبات اقتصادی در سطح سکتور خصوصی
 5. افزایش مؤثریت در اتمام پروژه ها در زمان موعوده
 6. تسریع قوای بشری از طریق تعیین کارگران ماهر و غیر ماهر در یک پروژه
 7. تسهیل مدیریت مواد مصرفی در یک پروژه
 8. تسهیل مدت انجام هر فعالیت ساختمانی

7

دیتابیس معادن و  مواد ساختمانی محلی

افغانستان دارای منابع غنی مواد ساختمانی است. ریاست مسکن نظر به فقدان یک دیتابیس منسجم، به صورت مبتکارانه دیتابیسی از همه منابع مواد ساختمانی در سراسر افغانستان راه ‌اندازی کرده است.

1.      حمایت مؤثر از مواد ساختمانی محلی

2.      حمایت از صنعت گران محلی

3.      کاهش قیمت ساختمان

8

ایجاد دیتابیس سیستم های ساختمانی

هر منطقه از افغانستان شرایط منحصر به فرد خود را دارد و مسکن که در آن ساخته می شود نیز باید متناسب با شرایط کاری، اقلیمی و اقتصادی آن باشد. ریاست تخنیکی مسکن دیتابیسی متشکل از 60 سیستم ساختمانی ایجاد کرده است که می تواند منجر به ساخت سکونتگاه‌هایی مستحکم تر، با دوام تر و در عین زمان ارزان تر شود.

 1. تدوین سیستم های ساختمانی با در نظر داشت شرایط زمین شناسی، اقلیمی و فنی هر منطقه

9

طرح مسوده سایت پلان فاز اول پروژه 10000 هزار واحد مسکونی به کمک مالی کشور چین

در سال 1395 با انعقاد یک توافقنامه که توسط مقام وزارت به توشیح رسید، کشور دوست چین متعهد گردید که 10 هزار واحد مسکونی در افغانستان احداث نماید. که فاز اول آن احداث 1400 واحد مسکونی در شهر زیبای کابل واقع در ساحه نیله باغ به مساحت 21 هکتار می‌باشد. ارزش فاز اول حدود 79 میلیون دالر است و هدف آن ارایه مسکن قابل استطاعت برای کارمندان دولتی می باشد. دیزاین این واحدهای مسکونی و همچنان پلان تفصیلی فاز اول توسط ریاست تخنیکی مسکن انجام شده است.

 1. تأمین مسکن قابل استطاعت برای اقشار متوسط
 2. افزایش همکاری میان جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی افغانستان
 3. انکشاف متوازن شهری
 4. تهیه مسکن پایدار

10

فاز اول پروژه 10000 هزار واحد مسکونی ولایت هرات

فاز اول پروژه 10000 هزار واحد مسکونی ولایت هرات قرار است در منطقه گازرگاه از مربوطات ناحیه هشتم شهر هرات، در مجاورت آرامگاه خواجه عبدالله انصاری، اعمار گردد. ریاست تخنیکی مسکن نظر به اهمیت موضوع، مطالعات امکان سنجی را بالای فاز اول انجام داده است. که در آن موضوعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی به صورت بسیار جامع و فراگیر مورد بررسی قرار گرفته است. برعلاوه این ریاست طرح مقدماتی بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی ساحه را به پایه اکمال رسانیده است.

 1. تأمین مسکن قابل استطاعت برای اقشار کم درآمد، متوسط و پردرآمد
 2. انکشاف متوازن شهری
 3. تهیه مسکن پایدار
 4. کاهش فشار جمعیت بر کلان شهر کابل
 5. اسکان اقشار جوان

 

 

11

طرح مسکن قابل استطاعت برای افراد کم درآمد، شهرک استاد کمال الدین بهزاد ولایت هرات

طرح و دیزاین مسکن قابل استطاعت با پایین ترین قیمت ممکن و با کیفیتی مناسب را برای حل مشکل اسکان 10000 هزار بیجاشده ی داخلی از ولایات بادغیس، غور، فاریاب، ارزگان، هلمند و نیمروز که در شهرک کمال الدین بهزاد (شهرک مسلخ) واقع 12 کیلومتری غرب شهر هرات زندگی می نمایند، را تکمیل نموده است.

 1. تأمین مسکن مؤقت برای بیجا شدگان داخلی
 2. ایجاد فرصت های معیشتی برای بیجاشدگان داخلی
 3. ادغام مؤثر بیجاشدگان با بافت فرهنگی و اجتماعی هرات

12

طرح بلاک های رهایشی ساحه 6 جریب زمین واقع محمود راقی ولایت کاپیسا

طرح مقدماتی بلاک های رهایشی مطابق به پلان تفصیلی مرکز ولایت کاپیسا تکمیل شده است.

تأمین و رفع نیازمندیهای اسکان شهروندان ولایت کاپیسا

13

 مدیریت و برنامه ریزی پلان توسعه ای شهرک پولیس

ریاست تخنیکی مسکن براساس بند 8 مصوبه شماره 14 کابینه ج.ا.ا در مورد پلان توسعه ای شهرک پولیس، طرح مقدماتی بلاک رهایشی پیشنهادی را روی دست گرفته است.

رفع نیازمندیهای اسکان منسوبین قوای مسلح وزارت امور داخله.

14

طرح مسکن قابل استطاعت برای افراد کم درآمد واقع در خانکی قاسم آباد- ولایت ننگرهار

طرح و دیزاین مسکن قابل استطاعت برای پروژه 4000 هزار واحد مسکونی به کمک مالی کشور هندوستان که قرار است برای رفع مشکل اسکان مهاجرین و عودت کنندگان در ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار در منطقه قاسم آباد ساخته شود.

 1. تأمین مسکن مناسب برای عودت کنندگان
 2. ایجاد فرصت های معیشتی برای عودت کنندگان
 3. ادغام مؤثر بیجاشدگان با بافت فرهنگی و اجتماعی ولایت ننگرهار

15

طرح واحدهای مسکونی برای افراد با درآمد کم، متوسط و بالا 

جهت ایجاد سهولت دسترسی به مسکن به خصوص افراد کم درآمد جامعه، هفت طرح ودیزاین مسکن برای اقشار با درآمد کم، متوسط و بالا

 1. کنترول و تنظیم بازار مسکن از طریق سهم گیری فعال دولت در تهیه مسکن قابل استطاعت
 2. تحکیم مفاهیم و روش های دیزاین و اجرای مسکن قابل استطاعت

 

16

طرح بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی نساجی بگرامی ناحیه هشتم شهر کابل

ریاست تخنیکی مسکن براساس بند 8 مصوبه شماره 38 مورخ 11/11/1394 کابینه ج.ا.ا ، طرح نقشه های مهندسی بلاک رهایشی شامل پلان تفصیلی زمین نساجی بگرامی را تکمیل نموده  است.

رفع مشکل اسکان کارمندان وزارت های تجارت و صنایع و معادن و پطرولیم، در مشارکت سکتور خصوصی

17

ثبت و درجه بندی شرکت های ساختمانی خصوصی

ریاست تخنیکی مسکن نظر به لایحه وظایف خود، شرکت های ساختمانی خصوصی را مطابق با طرزالعمل ثبت و راجستر شرکت های ساختمانی خصوصی ثبت و ارزیابی می کند.

درجه بندی شرکت های ساختمانی خصوصی براساس معیارهای سرمایه، تجهیزات، تجربه کاری، ماشین های ساختمانی، و پرسونل تخنیکی  شرکت

 

17

مطالعات مکان یابی مسکن قابل استطاعت ولایت دایکندی

 

ریاست تخنیکی مسکن براساس درخواست ریاست شهرسازی و مسکن ولایت دایکندی و هدایت مقام محترم معینیت مسکن، مطالعات مکان یابی مسکن را به روی پلان تفصیلی شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی انجام داده است. 

 1. شناسایی مکان مناسب جهت توسعه مسکونی در آن ولایت
 2. برنامه ریزی جهت طرح و دیزاین مسکن قابل استطاعت برای شهروندان ولایت دایکندی

18

بلاک های رهایشی مجتمع رهایشی ولایت خوست

طرح بلاک های رهایشی قابل استطاعت مطابق پلان تفصیلی ساحه و نیز براساس شرایط اقلیمی، اجتماعی و اقتصادی آن ولایت روی دست گرفته شده و در شرف نهایی شدن قرار دارد.

طرح و دیزاین بلاک های رهایشی مطابق به شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی به منظور حل مشکل اسکان شهروندان ولایت خوست

19

بلاک های رهایشی لشکری بازار و لایت هلمند

طرح بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی لشکری بازار رویدست گرفته شده است.

طرح و دیزاین بلاک های رهایشی مطابق به شرایط اقلیمی، اجتماعی، اقتصادی به منظور حل مشکل اسکان شهروندان آن ولایت

 

ششم- پلان آینده


گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

 دانلود

گزارش کاری ماه دلو

 دانلود

گزارش کاری ماه حوت

 دانلود

دوم

گزارش کاری ماه حمل

دانلود

گزارش کاری ماه ثور

 دانلود

گزارش کاری ماه جوزا

 دانلود

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

 دانلود

گزارش کاری ماه اسد

دانلود

گزارش کاری ماه سنبله

 دانلود

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

دانلود

گزارش کاری ماه عقرب

 دانلود

گزارش کاری ماه قوس

دانلود