ریاست زیربنای تخنیکی

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

دانلود

گزارش کاری ماه دلو

دانلود 

گزارش کاری ماه حوت

دانلود 

دوم

گزارش کاری ماه حمل

 

گزارش کاری ماه ثور

 

گزارش کاری ماه جوزا

 

سوم

گزارش کاری

دانلود 

گزارش کاری ماه اسد

دانلود 

گزارش کاری ماه سنبله

دانلود 

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

دانلود 

گزارش کاری ماه عقرب

دانلود  

گزارش کاری ماه قوس

دانلود