ریاست طرح پلان های انکشاف منطقوی


وزارت شهرسازی و مسکن

ریاست اطلاعات و ارتباط عامه

نوع فعالیت های سال 1396هـ.ش، ریاست ها،تصدیها وپروژه های وزارت

شماره

ریاست‌  طرح پلان‌های انکشاف منطقوی

ملاحظات

1

فعالیت‌های انجام شده

1-      تهیه و ترتیب پلان‌های انکشاف منطقوی ولایات بلخ، میدان وردگ، بامیان و غور هرکدام به ترتیب در 376، 379، 370 و 359 صفحه؛

2-      تهیه و ترتیب سند توسعه ولایات یادشده هرکدام به ترتیب در 41، 36، 35 و 40 صفحه.

یاد داشت: پلان‌های انکشاف منطقوی ولایات مذکور شامل مطالعات بخش‌های (طبیعی، محیط زیستی و مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، خدمات، زیربنایی و ساحات قابل توسعه) می‌باشد که در بخش‌های متذکره بشکل مفصل مطالعات صورت گرفته است.

در سال مالی 1396، پلان‌های انکشاف منطقوی چهار ولایت تکمیل گردیده است.

2

فعالیت‌های در حال اجرا

با توجه به پلان کاری سال مالی 1397، در ماه حمل سال فوق کار بالای پلان انکشاف منطقوی ولایت پنجشیر و سند توسعه آن جریان دارد.

 

3

درصدی پیشرفت کار با ارائه ارقام

80 درصد کار پلان انکشاف منطقوی ولایت پنجشیر الی ختم ماه حوت 1396، انجام شده است و تا ختم ماه حمل 1397، پلان انکشاف منطقوی و سند توسعه ولایت یادشده 100 درصد تکمیل می‌گردد.

 

4

پلان آینده

1-      با توجه به پلان کاری سال مالی 1397، در ماه‌های دوم و سوم ربع دوم و ماه‌های اول و دوم ربع سوم سال مالی یادشده، پلان‌ انکشاف منطقوی و سند توسعه ولایت ارزگان تهیه و ترتیب می‌گردد؛

2-      همچنان نظر به پلان کاری سال مالی 1397، در ماه‌ اول ربع سوم و سه ماه‌ ربع چهارم سال مالی متذکره، پلان‌ انکشاف منطقوی و سند توسعه ولایت بادغیس تهیه و ترتیب می‌گردد.

 

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

دانلود

گزارش کاری ماه دلو

دانلود 

گزارش کاری ماه حوت

 

دوم

گزارش کاری ماه حمل

 دانلود

گزارش کاری ماه ثور

دانلود 

گزارش کاری ماه جوزا

دانلود  

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

دانلود  

گزارش کاری ماه اسد

 

گزارش کاری ماه سنبله

 

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

 دانلود 

گزارش کاری ماه عقرب

 دانلود 

گزارش کاری ماه قوس

 دانلود