ریاست سروی و مطالعات

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

 دانلود

گزارش کاری ماه دلو

دانلود

گزارش کاری ماه حوت

دانلود 

دوم

گزارش کاری ماه حمل

دانلود 

گزارش کاری ماه ثور

دانلود  

گزارش کاری ماه جوزا

دانلود  

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

دانلود  

گزارش کاری ماه اسد

دانلود   

گزارش کاری ماه سنبله

دانلود   

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

دانلود   

گزارش کاری ماه عقرب

دانلود    

گزارش کاری ماه قوس

 دانلود