ریاست آبرسانی و کانالیزیسیون

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

دانلود

گزارش کاری ماه دلو

دانلود

گزارش کاری ماه حوت

دانلود

دوم

گزارش کاری ماه حمل

دانلود

گزارش کاری ماه ثور

دانلود

گزارش کاری ماه جوزا

 دانلود

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

 دانلود

گزارش کاری ماه اسد

 دانلود

گزارش کاری ماه سنبله

دانلود

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

 دانلود

گزارش کاری ماه عقرب

دانلود

گزارش کاری ماه قوس

دانلود