ریاست شهر سازی

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول


 

گزارش های ماهوار ریاست شهر سازی مرکز

دانلود


 

دوم


 

گزارش های ماهوار ریاست شهر سازی مرکز

 دانلود


 

سوم


 

گزارش های ماهوار ریاست شهر سازی مرکز

دانلود 


 

چهارم

گزارش های ماهوار ریاست شهر سازی مرکز

دانلود 

گزارش کاری ماه عقرب

دانلود 

گزارش کاری ماه قوس

 دانلود