Connect with us

پروژۀ شهرکهای معلمین

تاریخچه، چارت تشکیلات،  مسؤلیت های وظیفوی،فعالیت ها و پلان آینده

اول- تاریخچه پروژه پلانگذاری شهرکهای معلمین در سراسر کشور

افغانستان با داشتن تاریخ درخشان پنج هزار ساله در دوره های مختلف تاریخ، مهد تمدن باشکوه و پرورش علما و دانشمندان نامدار و مشهور در سطح منطقه بوده است.

استادان، معلمین، علما و دانشمندان در ادوار مختلف، در عرصه تعلیم و تربیه اولاد این وطن، با قبول مشقات و زحمات خستگی ناپذیر شبانه روزی در تلاش این بوده اند تا شاگردان و اولاد این خاک را با زیور علم و هنر آراسته ساخته و از اندوخته های علمی خویش آنها را بهره مند سازند. معلمین با تألیف آثار و کتب علمی و آموزشی جایگاه خویش را در بین دانشمندان منظقه و جهان تثبیت و تعیین کرده اند.

بناءً این پروژه به اساس حکم مقام محترم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در سال 1387 به منظور تهیه سرپناه و تشویق هر چه بیشتر معلمین در سراسر کشور ایجاد وتا اکنون به فعالیت خویش ادامه می دهد. 

 

دوم- چارت تشکیلاتی

سوم- مسؤلیت های وظیفوی

1-     سرویتوپوگرافی ساحات شهرکها به اساس فورم نمبر یک وسکیچ ساحات که از طریق وزارت محترم معارف رسماً بدسترس گذاشته میشود.

2-     تهیه پلان توپوگرافی برویت سروی ساحات .

3-     تهیه پلان GIS

4-     طرحریزی پلان تفصیلی به اساس پلان توپوگرافی.

5-     طرحریزی پلانهای سرکها با دیتایل آنها به اساس پلان توپوگرافی وپلان تفصیلی .

6-     طرحریزی پلان شبکات آبرسانی ،بادیتایل ها ، محاسبات  وتهیه لست برآورد لوازم ومواد مورد ضرورت .

7-     طرحریزی پلان شبکات برق رسانی ،بادیتایل ها ، محاسبات  وتهیه لست برآورد لوازم ومواد مورد ضرورت .

8-     تهیه  کتاب رهنمود شهرکها.

9-     تسلیم دهی پلانهای مطروحه وکتاب رهنمود شهرکها رسماً به وزارت محترم معارف.

10- خط اندازی شهرکها به اساس پلانهای مطروحه .

11- تهیه پلان های پیش بینی فزیکی و مالی شهرک ها.

12- ارایه راپور پیشرفت پروژ در معیاد معینه (هفته وار ، ماهوار و سالانه ).

13- تهیه و ترتیب تصنیف مالی پروژه نظر به بودجه اختصاصی .

14- تهیه و ترتیب پلان های تدارکاتی و مالی .

15- ارتقا ظرفیت کارمندان.

16- ارایه پرزنتیشن ها به سطح وزارت وخارج از وزارت

چهارم- فعالیت ها از تأسیس پروژه

—    سروی توپوگرافی و تهیه پلان توپوگرافی (113) شهرک در (28) ولایت که (51659) جریب زمین را احتوا می نماید، صورت گرفته است.

—    طرح ریزی پلانهای تفصیلی ، سرکها، شبکات آبرسانی و تهیه کتابهای رهنمود (102 ) شهرک در(28) ولایت که شامل (90403)نمره رهایشی و (49665) جریب زمین را احتوا می نماید تکمیل وبدسترس وزارت محترم معارف سپرده شده است.

—     خط اندازی (72) شهرک در (24) ولایت که شامل (66007) نمره رهایشی می گردد ، صورت گرفته است.

اجراآت خارج از پلان از تاسیس پروژه

—    سروی توپوگرافی و تهیه پلان توپوگرافی وسایر امور مطلوبه (128) پروژه در مرکز و ولایات.

پنجم- پلان آینده

·     سروی توپوگرافی و تهیه پلان توپوگرافی وسایر امور مطلوبه (15) پروژه در مرکز و ولایات.

—    طرحریزی پلانهای تفصیلی (15) پروژه در مرکز و ولایات.

—    خط اندازی (15) پروژه در مرکز و ولایات. 

گزارش ربع دوم سال مالی 1397 پروژه پلانگذاری شهرک های معلمین

پروژه شهرک های معلمین در سراسر کشور شهرک های معلمین را پلان گذاری و سروی می نماید در ربع دوم سال مالی جاری، این پروژه کار را بالای شهرک های معلمین ولایت های: ننگرهار، کاپیسا، پکتیا، کابل، غور، پکتیکا و پنجشیر انجام داده است که شامل سروی ساحه، توپوگرافی، تهیه پلان توپوگرافی، طرح ریزی پلان های تفصیلی، سرک، شبکه های آبرسانی، مکاتب، برق و تهیه کتاب رهنما برای شهرک های متذکره می شود.

شروع فعالیت بالای بخش های مختلف که در بالا ذکر گردید اول حمل بوده و ختم آن ماه سرطان سال 1397 می باشد کار بعضی از این پروژه ها از 20 الی 54 در صد پیش رفته است و کار بعضی از پروژه های دیگر به دلایل چون عدم آماده بودن وزارت معارف برای سروی الی طرح ریزی پلاهای شهرک معلمین، خط اندازی شهرک، سروی توپوگرافی و تهیه پلان توپوگرافی معطل شده است.