ریاست منابع بشری

 

گزارش کاری سال 1396

ربع

ماه ها

لینک دانلود

اول

گزارش کاری ماه جدی

 دانلود

گزارش کاری ماه دلو

 دانلود 

گزارش کاری ماه حوت

  دانلود

دوم

گزارش کاری ماه حمل

 دانلود 

گزارش کاری ماه ثور

 دانلود

گزارش کاری ماه جوزا

 دانلود

سوم

گزارش کاری ماه سرطان

دانلود 

گزارش کاری ماه اسد

دانلود

گزارش کاری ماه سنبله

دانلود

چهارم

گزارش کاری ماه میزان

دانلود

گزارش کاری ماه عقرب

دانلود

گزارش کاری ماه قوس

دانلود