ریاست اداری

زندگی نامه رییس اداری، چارت تشکیلات، تاریخچه، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها،و پلان آینده

اول- زندگی نامه

امیر حمزه "صحرائی" فرزند حاجی دوران شاه متعلق به یک خانواده روشن و متمول ولایت بدخشان است. ماستر در رشته اقتصاد و تجارت بین المللی فعلأ دانشجوی سال سوم دوره دکتورا در رشته اقتصاد میباشد.

     موصوف از لحاظ مدیریتی و از لحاظ نویسنده گی ید بالای دارد. او به زبان های انگلسی، عربی، اردو و هندی صحبت کرده میتواند. سال های پیشین مضامین تحت عنوان مختلف در روز نامه های انیس و هیواد و در سال های پسین در روزنامه های  بیرون مرزی به چاپ میرسید. او اهل مطالعه است و سروکار او به قلم و کتاب میباشد. دو اثر تحت عنوان رشد تجارت و توسعه اقتصادی و تاریخچه اقتصاد تاجیکستان از او به چاپ رسیده است.

     فعلاً رساله عملی را تحت عنوان (عوامل رشد تجارت داخلی و خارجی افغانستان) زیر کار دارد. با تکمیل این رساله و دفاع از آن، ایشان موفق به اخذ سند دوکتورا خواهد شد. ایشان آدم متواضع، حلیم، صبور و خوش اخلاق است و با همه کس با حسن سلوک رفتار میکند. ایشان در دوره های مختلف وظایف عمده را انجام داده است.

به حیث رییس عمومی کنترول و ساختمان های اساسی شاروالی کابل ایفای وظیفه نموده است     بعدأ به عنوان معاون اداره امور دولت اسلامی انجام خدمت نموده است.

     نامبرده مدتی را هم به عنوان)Marketing Specialist) در موسسه USAID  در پروگرامهای بدیل معیشت به مردم خدمت نموده است. مدتی را به حیث رییس اداره بندر تورغندی ایفای وظیفه مینمود .

     بعدأ شخص وزیر محترم تجارت وقت آقای دکتور محمد امین "فرهنگ" غرض اصلاح اداره ، نظم و دسپلین  محیط کاری، افزایش عواید، او را به عنوان رئیس تصدی مواد نفتی گاز مایع حیرتان که جای خیلی مهم است ، گماشت .

     بعدآ وزیر محترم تجارت و صنایع وقت او را غرض بهبود روابط تجارتی فی مابین دو کشور به عنوان اتشه تجارتی به جمهوری تاجیکستان فرستاد . موصوف در این دوره کاری اش ، روابط تجارتی خوبی فی بین تاجران افغان و تاجیک ایجاد کرد .

     بعد از اختتام دوره کای اش او دو باره به افغانستان بازگشت و به عنوان رئیس تصدی شیرخان بندر گماشته شد  موصوف در دوره های کاری خویش  از طرف مقامات مختلف ، مکافات شد که میتوان به چند آن اشاره کرد

·         تقدیر نامه در عرصه همکاری دولتی بین کارمندان خط آهن ترکمنستان

·         تقدیر نامه افتخاری پاک نفسی در سال (1386)

·         تحسین نامه درمدیریت قوی سال (1386)

·         تقدیر نامه مدیریت سالم در سال (1388)

·         تقدیر نامه از طریق ولسی جرگه در جهت مدیریت سالم و پاک نفسی را کسب کرده است .

موصوف از اول سرطان سال 1394 به عنوان مشاور ارشد اقتصادی مقام وزارت از طرف شخص جلالتماب وزیر شهرسازی و مسکن گماشته شد .

فعلأ به عنوان سرپرست ریاست اداری انجام وظیفه مینماید آنچه توان دارد سعی و تلاش مینماید که خدمت نماید و خدمت اش صادقانه است .

 دوم- چارت تشکیلاتی

سوم- تاریخچه ریاست اداری

ریاست مالی و اداری در سال (1386) هـ..ش در چوکات وزارت شهرسازی و مسکن آن زمان  ایجاد گردید و آمریت های مالی و محاسبه، منابع بشری، تهیه و تدارکات ، املاک و اسکان جز از واحد های تشکیلاتی این ریاست به شمار می رفت.  بعداً با تطبیق سیستم (PRR) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این ریاست به حالت خود باقی ماند، اما بعد از تطبیق سیستم جدید رتب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال (1390) آمریت های این ریاست به سطح ریاست های مستقل ارتقاء و این ریاست تنها با تشکیل سه آمریت (خدمات، تخنیک و ترانسپورت و تکنالوژی معلوماتی IT ) به اسم ریاست اداری شامل تشکیل وزارت شهر سازی مسکن گردید. 

چهارم- مسؤلیت های  وظیفوی

1- تنظیم پلان اداره مربوط واخذ منظوری آن، تنظیم وظایف بخش های تحت اثر در مطابقت با پلان عمومی اداره مربوط به منظورانسجام بهتر امور.

2- طرح و ترتیب پالیسی ها و رهنمود های اداری با درنظر داشت پالیسی عمومیوزارت  با همکاری دیپارتمنت های ذیربط.

3- نظارت، کنترول و بررسی از طرز استفاده تجهیزات و وسایل دفتری و کمپیوتری ریاست های مرکزی وهدایت درعرصه ترمیم تجهيزات مربوطه.

4- الویت بندی ارایه خدمات، ارایه پیشنهاد غرض اجراآت کاری به طور سیستماتیک وجلوگیری از ضیاع وقت.

5- نظارت وکنترول ازتطبیق پاليسي ها، طرزالعمل ها وستندرد ها، پروتوکول هاي اداری غرض اجراآت به موقع و رسیدن به اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.

6- حصول اطمینان از توسعه و تطبیق امورات منجمنت اجرائیوی مؤثر و مفید در داخل اداره .

7- ایجاد هماهنگی میان بخش های تحت اثرغرض موثریت ومثمریت اجراات کاری.

8- تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره مربوط.

9- نظارت وکنترول ازسیستم ترانسپورت، تكنالوژي معلوماتي، خدمات ترميماتي وسايط و وسايل تكنالوژي غرض اجراآت به موقع وفعال بودن سیستم های مربوطه وعرضه خدمات بهتر .

10- هدایت درکنترول و مراقبت از دروازه های دخولی و خروجی وزارت جهت حفاظت از اموال و اجناس ملکیت وجلوگیری از خارج شدن آن به بیرون از وزارت.

11- اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت اداره.

پنجم- فعالیت ها ودست آوردها

الف- در بخش آمریت خدمات :

آمریت خدمات که درچوکات ریاست محترم اداری ایفای وظیفه می نماید ودارای سه بخش ذیل می باشد:

1- مدیریت عمومی صحی

2- مدیریت خدمات

3- مدیریت تنظیف ومراقبت

بوده که هریک از مسئولین بخش ها دارای لایحه وظایف مشخص بوده که تمام اجراآت خویش را در مطابقت به لایحه وظایف انجام داده ومیدهند، متذکر باید شد که این آمریت با پرسونل مربوط خویش در پنج سال گذشته فعالیت های مؤثمر را انجام داده که ذیلأ از آن یاد آور میشویم:

1- ساختمان یک باب برج برق وزارت که  در سال 1391 به پایه اکمال ومورد استفاده قرار گرفته است.

2- ترمیم سرک روی صحن وزارت وپیاده رو ها.

3- تجدید سیستم آبرسانی صحن وزارت که از اثر استفاده زیاد وگذشت زمان تخریب گریدیده بود، صورت گرفته است.

4- ترمیم ورنگمالی تعمیرات سه گانه وتعمیر یک منزله روی صحن وزارت که در اواخر سال مالی 1393 آغاز  ودر نیمه سال مالی 1394 به پایه اکمال گردیده است.

5- در سال 1382 روی صحن وزارت از ساحه سفید به سبزه وچمن مبدل گردیده وبه خاطر زیبائی هر چه بیشتر وزارت ، گل های زینتی در آن نیز غرص گردیده است.

6- تهیه یک عدد ماشین فشارو ساختمان یک باب اطاق برای ان به خاطر رسانیدن آب درمنازل چهارم وپنجم وزارت نسبت کمبودن فشار آب .

7- حفر یک حلقه چاه عمیق در صحن وزارت

8- اتصال سیستم مرکزگرمی تعمیر یک منزله روی صحن وزارت، منزل چهارم تعمیرمقام وزارت ومسجد شریف که در سال 1392 اکمال گردیده است.

9- به خاطرتأمین امنیت هرچه بیشتر وزارت ، دوباب دروازه ورودی اول ودوم وزارت که فولاد ساختمان شده است.

10- برای (5592) نفر کارمندان وکارکنان این وزارت، نظربه نیازمندی آنها ادویه کمک های اولیه طبی توزیع گردیده که در دفتر ثبت وراجستر(اندراج) درج میباشد.

11- به تعداد (620) نفر کارمندان غرض تداوی ومعالجه بعدی به شفاخانه های دولتی معرفی گردیده است.

ب- در بخش آمریت تخنیک و ترانسپورت:

فعالیت ها ودست آوردهای پنج سال گذشته آمریت عمومی تخنیک وترانسپورت به شکل منظم ودوامدار:

1- انتقال کارمندان ازطرف صبح و عصربه شکل منظم .

2- ترمیم وسایط مربوطه .

3-تنظیم وسایط به سفرولایات .

4- ارایه اسناد خریداری پرزه جات وسایط .

5- توظیف وسایط در سفرولایات جهت سروی , خط اندازی وغیره امورات .

6- ترتیب و طی مراحل اسناد ترافیکی وسایط.

7- ترتیب اسناد و حواله های تیل وسایط.

8- ترتیب اسناد مصرف تیل دریوران.

9- مراقبت ازنظافت و پاکی وسایط.

10- رهنمایی دریوران به منظور برخورد نیک و حسنه با کارمندان همه ساله.

11- ترمیمات متفرقه وسایط در ورکشاپ مربوطه وزارت.

12- توزیع یکتعداد وسایط برای ریاست ها وآمریت های امورشهرسازی ولایت کشورنظربه لزوم دید مقام محترم وزارت .

13- توزیع برق در هنگام پرچوی برق عمومی از طریق جنراتورها .

14- توظیف وسایط درامورات یومیه وزارت ازساعت 8 صبح الی بازگشت مقامات به خانه هایشان.

ششم- پلان آینده

 

گزارش کاری سال 1396
ربع ماه ها لینک دانلود
اول گزارش کاری ماهوار ریاست ها دانلود
گزارش کاری ماه دلو دانلود
گزارش کاری ماه حوت دانلود
دوم گزارش کاری ماه حمل دانلود
گزارش کاری ماه ثور  
گزارش کاری ماه جوزا  
سوم گزارش کاری ماه سرطان  
گزارش کاری ماه اسد  
گزارش کاری ماه سنبله  
چهارم گزارش کاری ماه میزان  
گزارش کاری ماه عقرب  
گزارش کاری ماه قوس