Connect with us

پروژه پیروزی

معرفی پروژه رهایشی پیروزی، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها ودست آوردها و پلان های آینده

پروژۀ رهایشی پیروزی وزارت شهر سازی و مسکن به منظور رفع نیازمندی سرپناه و مسکن به اساس مصوبه شماره 2 مورخ 25/2/1385  شورای محترم وزیران در ساحه ولسوالی ده سبز ولایت کابل به مساحت حدود 8665 جریب زمین در 30 کیلومتری شمال شهر کابل، مسیر سرک کابل - بگرام احداث گردیده است.

هدف، ایجاد پروژه رهایشی پیروزی طبق ماده چهاردهم قانون اساسی کشور ورعایت پالیسی این وزارت درامور مسکن غرض  دسترسی هموطنان بی سرپناه و نیازمند به زمین رهایشی با تسهیلات لازم سرپناه داشتن به خصوص مامورین دولت و سایر همشهریان کم عاید و متوسط الحال می باشد که تاکنون با طراحی8800 نمره زمین رهایشی حویلی دار، 417 بلاک رهایشی بلند منزل وساحات تجارتی وصنعتی دراین پروژه با جلب سرمایه گذاری سکتورخصوصی در نظر گرفته شده است. این پروژه عام المنفعه  فراهم آوری های لازم مانند :

1.        ایجـــــاد زمیـــــــــــــــــــنه کار

2.         کاستن تراکم نفوس در شهر فعلی کابل

3.        ایجاد محیــــــــــــــط زیست سالم

4.        پائین آوردن گراف روزافزون قیم مـسکن

5.        تسهیلات لازم با اقساط طویل مدت وامکانات زندگی بهتررا به شکل معیاری برای هموطنان به ارمغان می آورد .

چارت تشکیلات

مسؤلیت های وظیفوی

1.        نظارت تخنیکی از جریان کارشرکت ها در مرحله تطبیق پروژه ها در ساحه.

2.        دیزاین و آماده سازی تا مرحله ویزه سیستم شبکه آبرسانی پروژه.

3.        دیزاین و آماده سازی تا مرحله ویزه سیستم کانالیزاسیون پروژه.

4.        دیزاین وآماده سازی تامرحله ویزه بخش مهندسی و شهر سازی پروژه.

5.         دیزاین وآماده سازی تا مرحله ویزه سیستم برق وخدمات تکنالوژی پروژه.

6.        دیزاین و آماده سازی تا مرحله ویزه بخش ساختمانی پروژه.

7.        آماده ســازی(BOQ) پروژه هاغرض انجام پروسـه تدارکات.

8.        ســروی ساحات مورد نظروارایه دیتا ها برای دیزاینرهای مربوط.

9.        نظارت از پیشرفت واجراات به موقع کارهای تمام بخش های تخنیکی واداری.

10.     ارایه خـدمات به شهروندان دربخش فروشات وبازاریابی پروژه.

فعالیت ها ودست آوردهای 1397

اجراآت فزیکی و مصارف انجام شدۀ بودجه پروژه مطابق به پلان کاری شامل دست آورد های ذیل می باشد:

1

اسفالت نمودن سرک های  فاز C بخش C1 معه جویچه  های بغلی  سرک که طول 7000 متر با عرض های مختلف (10.5,7,6,3.5) متر است.

2

اسفالت نمودن سرک های  فاز C بخش C2 معه جویچه  های بغلی  سرک که طول 7000 متر با عرض های مختلف (10.5,7,6,3.5) متر است.

3

1 Dبخش Dسب گرید سرک های فاز.

4

سروی پایپ لین باریک آب الی پروژه 30 کیلو متر.

5

سرو ی فاز E

بخش ديزاين مهندسی و شهرسازی

7

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B1) در 2 وریانت

8

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B2) در 3 وریانت

9

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB1) در 2 وریانت

10

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB2) در 2 وریانت

11

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (C1) در 2 وریانت

12

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (C2) در 3 وریانت

13

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (D1 در 8 وریانت

14

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (D2 در 8 وریانت

15

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E1 در9 وریانت

16

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E2 در7 وریانت

17

دیزاین مسجد محلی

18

دیزاین کلینیک محل

19

دیزاین مکتب ابتدایه

20

دیزاین بلاک  رهایشی چهار منزله فاز(C) تیب (L) در4 وریانت

21

دیزاین بلاک  رهایشی 9 منزله فاز(C) تیب (I) در4 وریانت

بخش ديزاين آبرساني و کانالیزاسیون

23

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B1) در 2 وریانت

24

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B2) در 3 وریانت

25

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB1) در 2 وریانت

26

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB2) در 2 وریانت

27

دیزاین حویلی  رهایشی فز(C) تیب (C1) در 2 وریانت

28

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (C2) در 3 وریانت

29

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (D1 در 8وریانت

30

دیزاین حویلی  رهایشی فز(C) تیب (D2 در 8 وریانت

31

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E1 در9 وریانت

32

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E2 در7 وریانت

33

دیزاین مسجد محلی

34

دیزاین کلینیک محل

35

دیزاین مکتب ابتدایه

36

دیزاین بلاک  رهایشی چهار منزله فاز(C) تیب (L) در4 وریانت

37

دیزاین بلاک  رهایشی 9 منزله فاز(C) تیب (I) در4 وریانت

بخش ديزاين ساختمانی

39

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B1) در 2 وریانت

40

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B2) در 3 وریانت

41

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB1) در 2 وریانت

42

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB2) در 2 وریانت

43

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (C1) در 2 وریانت

44

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (C2) در 3 وریانت

45

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (D1 در 8وریانت

46

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (D2 در 8 وریانت

47

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E1 در9 وریانت

48

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E2 در7 وریانت

49

دیزاین مسجد محلی

50

دیزاین کلینیک محل

51

دیزاین مکتب ابتدایه

52

دیزاین بلاک  رهایشی چهار منزله فاز(C) تیب (L) در4 وریانت

53

دیزاین بلاک  رهایشی 9 منزله فاز(C) تیب (I) در4 وریانت

 

بخش ديزاين سرك ها

55

دیزاین مکمل سرک حلقوی پروژه

56

دیزاین مکمل سرکهای فاز  E

 

بخش براورد

58

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B1) در 2 وریانت

59

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B2) در 3 وریانت

60

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB1) در 2 وریانت

61

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB2) در 2 وریانت

62

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (C1) در 2 وریانت

63

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (C2) در 3 وریانت

64

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (D1 در 8وریانت

65

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (D2 در 8 وریانت

66

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E1 در9 وریانت

67

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E2 در7 وریانت

68

دیزاین مسجد محلی

69

دیزاین کلینیک محل

70

دیزاین مکتب ابتدایه

71

دیزاین بلاک  رهایشی چهار منزله فاز(C) تیب (L) در4 وریانت

72

دیزاین بلاک  رهایشی 9 منزله فاز(C) تیب (I) در4 وریانت

 

بخش دیزاین برق

74

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B1) در 2 وریانت

75

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (B2) در 3 وریانت

76

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB1) در 2 وریانت

77

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (BB2) در 2 وریانت

78

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (C1) در 2 وریانت

79

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (C2) در 3 وریانت

80

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (D1 در 8وریانت

81

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (D2 در 8 وریانت

82

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E1 در9 وریانت

83

دیزاین حویلی  رهایشی فاز(C) تیب (E2 در7 وریانت

84

دیزاین مسجد محلی

85

دیزاین کلینیک محل

86

دیزاین مکتب ابتدایه

87

دیزاین بلاک  رهایشی چهار منزله فاز(C) تیب (L) در4 وریانت

88

دیزاین بلاک  رهایشی 9 منزله فاز(C) تیب (I) در4 وریانت

 

بخش مارکیتینگ

89

فروش نمرات  رهایشی

90

فروش نمرات  مارکیت های محلی

91

فروش ساحه پارک صنعتی

 

خارج از پلان

93

تکمیل ماستر پارک های صنعتی سبز

94

مهندسی ساحه تجارتی وزارت معارف

95

مهندسی ساحه تجارتی سرای شهزاده

96

ترتیب گریدینگ شهرک  افغان - چین

 

بخش ديزاين مهندسی و شهرسازی

98

طرح ودیزاین مهندسی تعمیر اطفایه   ولایت خوست

99

طرح ودیزاین مهندسی تعمیر ترمینل  ولایت خوست

100

طرح ودیزاین مهندسی تعمیر ترمینل  ولایت بلخ

101

طرح ودیزاین مهندسی تعمیرهواشناسی  ولایت خوست

 

بخش ديزاين آبرساني و کانالزیزاسیون

103

دیزاین آبرسانی وکانالیزاسیون تعمیر اطفائیه  ولایت خوست

104

دیزاین آبرسانی وکانلیزاسیون تعمیر ترمینل ولایت خوست

105

طرح ودیزاین آبرسانی وکانالیزاسیون تعمیر ترمینل  ولایت بلخ

106

طرح ودیزاین آبرسانی وکانالیزاسیون تعمیرهواشناسی  ولایت خوست

 

بخش ديزاين ساختمانی

108

دیزاین ساختمانی تعمیر اطفائیه   ولایت خوست

109

دیزاین ساختمانی تعمیر ترمینل ولایت خوست

110

دیزاین ساختمانی تعمیرهواشناسی ولایت خوست

111

دیزاین ساختمانی  تعمیرترمینل ولایت بلخ

 

بخش برآورد

112

دیزاین برآورد تعمیر اطفائیه   ولایت خوست

113

دیزاین برآورد تعمیر ترمینل ولایت خوست

114

دیزاین برآورد  تعمیرهواشناسی ولایت خوست

115

دیزاین برآورد تعمیرترمینل ولایت بلخ

 

بخش دیزاین برق

116

دیزاین برق تعمیر اطفائیه   ولایت خوست

117

دیزاین برق  تعمیر ترمینل ولایت خوست

118

دیزاین برق  تعمیرهواشناسی ولایت خوست

119

دیزاین برق  تعمیرترمینل ولایت بلخ

120

دیزاین شهرک قالین بافان بلخ

121

گریدینگ  پلان شهرک قالین بافی در شهرننگر هار

122

دیزاین  برق بلخ

123

دیزاین  سرک بلخ

124

دیزاین  آبرسانی وکانا لیزاسیون بلخ

125

سا حه تفریحی کودکستان ها در ده محل .

126

دیزاین آبراسانی به طول 30 کیلومتر

127

دیزاین شهرک قالین بافان ولایت ننگرهار

128

دیزاین  آبرسانی وکانالیزاسیون ننگرهار

129

دیزاین  برق  ولایت  ننگرهار

130

دیزاین  سرک  ولایت ننگرهار

131

گریدینگ پلان ساحه ولایت ننگرهار

132

شهرک کمال الدین بهزاد در شهرهرات

133

دیزاین  آبرسانی وکانالیزاسیون

134

دیزاین  سرک 

135

گریدینگ پلان ساحه

ازاثرسعی و تلاش فراوان، دفاتر مرکزی الی اخیر برج قوس سال 1396 به صورت عموم پلان های پیشبینی شده شان را به اتمام رسانیده و همچنین پلان های کاری ساحوی پروژه نیز 100 فیصد تکمیل گردیده است که نمایانگر 73 فیصد مصارف بودجه به شکل حقیقی آن می باشد .

بخش فروشات

وزارت شهرسازی ومسکن به اساس تفاهم نامه ی تحویلی 1600 نمره رهایشی رابدون پرداخت قیمت زمین به معلمین وزارت معارف تعهدنموده بود که تاکنون به تعداد بیش از1100 نمره رهایشی برای منسوبین وزارت معارف و بیشتراز3000 نمره رهایشی و ساحات تجارتی به سایرهموطنان نیازمند طبق شرطنامۀ این وزارت توزیع شده  وپول فروش زمین های مربوط، به حساب خاص وزارت مالیه از آدرس این پروژه توسط تعرفه، تحویل دافغانستان بانک می گردد.مراجعین غرض پرداخت اقساط وتقاضای اخذنمرات جدید همه روزه به دفترفروشات این پروژه مراجعه می نمایند.

پلان های تطبیقی سال1397

1.        اعمار دروازه وردی و خروجــــی پروژه

2.        اعمارشبکه آبرسانی وکانالیزاسیون فاز(B)

3.        اعمـار اتاق واترپمپ ها

4.        سبـکرید قسمت دوم فاز(D)

همچنین کار بالای ده ها مورد پلان دیزاین بخش های سرک ، آبرسانی ، کانالیزاسیون ، برق ، ساختمان و مهندسی طبق پلان تفصیلی در این پروژه جریان دارد .

پروژۀ رهایشی پیروزی با استفاده موثر از امکانات و ظرفیت ها برای مصارف بودجه سال مالی سال 1397 در تمام موارد پروژه اعم از تطبیق پلان های پیشبینی شده و انجام پلان های سروی ، دیزاین ، نظارت و مراقبت تدابیر لازم اتخاذ نموده که در شش ماه اول سال مالی  1397 درحدود76% بودجه این پروژه را به وجه احسن به مصرف رسانیده است .