Connect with us

پروژه مرکزتحقیقات

اول- تاریخچه ریاست پروژه مرکزتحقیقات و رشد ظرفیت شهری

مرکز تحقیقات ورشد ظرفیت شهری در سال ۲۰۱۴میلادی در چوکات وزارت شهرسازی ومسکن به منظور گسترش وکنترول کیفیت مسایل شهرنشینی در کشور وهمچنان توسعه یک مکانیسم هماهنگی میان وزارت ها و پوهنتون های انجنیری و متخصصین امورشهری ایجاد گردید. این پروژه با اینکه از امکانات ناچیز و محدود برخوردار بود، توانست فعالیت های قابل ملاحظه را مانند دایر نمودن کنفرانس ها؛ سیمنارهای علمی وبحث و گفتگوهای آموزشی برای ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت شهرسازی ومسکن و ادارات دخیل در امور شهری (شاروالی ها، اداره کابل جدید، اداره امور و ارگانهای محل،...) داشته باشد. در این مدت کوتاه که این پروژه  در راستای ظرفیت سازی شهری فعالیت نموده است، خوشبختانه نتایج بسیار موثر داشته که مورد تایید وتشویق ادارات دخیل در امورشهری نیز قرار گرفت. در سال جاری (1395) هم با امکانات بهتر از سال های پیش پروگرام های بزرگتر را برای حل مشکلات شهری روی دست دارد

دوم-  وظایف ومسولیت های رییس پروژه

۱ – پلان گذاری دقیق منابع شهری برای ارایه خدمات بهتر شهری در سطح کشور

۲ ــ رهبری، هدایت وکنترول کار کامندان مرکز تحقیقات ورشد ظرفیت شهری جهت اطمنان از چگونگی و درستی نتایج کار آنان.

۳ــ اتخاذ تصامیم در مورد استراتژی مناسب در رابطه با حل مسایل ومشکلات مربوط به اهداف پروژه.

۴ــ هدایت وراهنمایی جهت ترتیب پلان استراتژیک  سالانه پروژه.

۵ ــ مطالعه ، تحلیل ومنظوری پلان های ترتیب شده توسط آمرین پروژه.

۶ ــ نظارت وتطبیق درست و به موقع برنامه های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت کامندان وزارت.

۷ ــ هماهنگی وتنظیم مسایل ونگرانی مربوط به پروژه در سطح وزارت.

۸ ــ دایر کردن جلسات هفته وار اداری وجلسات ماهوار کارمندان جهت اطمنان ازپیشرفت امور، رعایت پاسخگویی مناسب ورسیدگی به مسایل ومشکلات آنان.

۹ ــ گزارش دهی از نتایج فعالیت های پروژه به مقام وزارت.

۱۰ ــ ایجاد هماهنگی میان ادارات وزارت شهرسازی ومسکن.

۱۱ــ اجرای سایر وظایف سپرده شده از طرف مقام وزارت در مطابقت با قانون.

سوم- فعالیت ها و دستآورد های مرکز تحقیقات و رشد ظرفیت شهری

              باتوجه به اینکه مرکز از دفترکاری مستقل برخوردار نبوده و نیز امکانات چون برق، وسایل دفتری و... نداشته بناً با در نظرداشت مشکلات ذکر شده این مرکز توانسته به فعالیت های ذیل بپردازد:

·         طرح ودیزاین تعمیر مرکز تحقیقات و رشد طرفیت شهری (نقشه های مهندسی، ساختمانی، توپوگرافی، برآورد، طرح برق، ...).

·         بلند بردن ظرفیت ادارات وزارت با استخدام کارمندان متخصص و مجرب.

·         رشد ظرفیت کارمندان وزارت شهرسازی ومسکن و سایر ادارات دولتی دخیل در امور شهرسازی، با برگذاری برنامه های آموزشی.

·         تحقیق وتحلیل چالش های شهری توسط بخش تحقیقات ومطالعات شهری این مرکز.

·         برگذاری کنفرانس ها، سمینارها و بحث های آموزشی غرض ارتقای ظرفیت کارمندان وزارت شهرسازی ومسکن و ادارات دخیل در امور شهری.

·         جمع آوری معلومات برای ساختن یک بانک معلوماتی از طریق سروی ها، تحقیقات و مطالعات .

·         ایجاد سیستم هماهنگی و ارتباطات بین موسسات دولتی، نهاد های آموزشی و نهاد های بین المللی در امور شهری.

·         ایجاد تیم کاری جهت تهیه، تدوین و امضا تفاهمنامه ها با وزارت ها، پوهنتونها و ادارات دخیل در امور شهری.

·         دعوت متخصصین ملی وبین المللی در امور شهری جهت ارایه برنامه های آموزشی وتحلیلی در بخش های مختلف شهری.

·         سفر های رسمی به ولایات کشور به منظور ارزیابی و شناسایی چالشهای شهری موجود در ولایات.

·         کار بالای اداره سازی پروژه (سیستم سازی جهت به وجود آوردن نظم و ترتیب عالی اداره پروژه).

·         تهیه و ترتیب پلانهای تطبیقی بخشهای مختلف پروژه