Connect with us

ریاست تخنیکی مسکن

معرفی ریاست تخنیکی مسکن، چارت تشکیلات،  مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها،دست آورد ها و پلان آینده  

معرفی ریاست تخنیکی مسکن

طوریکه از تاریخچه وزارت استنباط می گردد، اصل وزارت در سالهای بعد از تحولات تلخ و تاریک افغانستان ایجاد شده و به نام وزارت مسکن و شهرسازی در تشکیلات دولت وقت و دولت انتقالی تثبیت گردیده است.

     اما تاریخچه ریاست امور مسکن به سالهای قبل (1380) بر می گردد که این وزارت به عنوان تصدی تحت وزارت فواید عامه به نام تصدی (PAMA) بود که تشکیلات انجنیری مهندسی خود را با اداره یک ریاست عمومی پیش می برد.

     در سال های 1363-1367 در تشکیلات تصدی(PAMA) وقت یک ریاست ایجاد گردید که تنظیم امورات ساختمان های زراعتی، صنعتی و مسکن را عهده دار بود همین ریاست به صورت خلاصه و واضح به نام ریاست مسکن نامیده می شد.

     با توجه به پیروزی مردم افغانستان و کمک های بین المللی حکومت های مؤقت، انتقالی و حکومت جدید، به وجود آمد که یکی از پدیده های جدید این دوران ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی در تشکیلات دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

     ریاست امور مسکن نیز در همان دوران بین سال های (1380-1391) ریاستی به نام ریاست طرح پالیسی مسکن با همان شرح وظایف و لایحه کاری در تشکیلات وزارت تأسیس شد. و در سال 1391 ریاست مذکور به ریاست امورمسکن تغییر نام داد و اکنون به ریاست تخنیکی مسکن یاد می گردد.          

 چارت تشکیلات

 مسؤلیت های وظیفوی

1- تهیه و ترتیب اسناد پروژه یی (نقشه های مهندسی- انجنیری ساختمانی، شبکه های انجنیری و لست مشخصات تعمیرات مسکونی در مطابقت با مشخصات اجتماعی و جغرافیایی منطقه و محل).

2- فراهم نمودن زمینه های دسترسی معقول و مناسب به مسکن از طریق سیستم های مورگیچ، شرکت های تعاونی مسکن، کوپراتیف مسکن و اتحادیه های تعاونی مسکن برای مستحقین، بی سرپناهان و نیازمندان.

3- تهیه و تدوین طرزالعمل ها و مقرره ها در مورد ایجاد مجتمع های مسکونی.

4- تهیه و ترتیب استراتیژی های مؤثر زمین برای مسکن.

5- تهیه و ترتیب استراتیژی های تأمین خدمات تهیه مسکن و نیازمندی های آن.

6- بررسی و نظارت از پروژه های اعمارمسکن سکتور خصوصی.

7- کنترول و ویزه نقشه های که طرح و دیزاین آن از جانب سکتورخصوصی صورت می گیرد.

8- به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان مربوط به ریاست تدویر ورکشاپ ها، کنفرانس ها و ارایه پرزنتیشن ها و در صورت امکان بازدید از پروژه های مسکن در خارج از مملکت.

9- رهبری و نظارت از اجراآت دقیق ریاست طبق پلان های مطروحه به طور دوامدار.

فعالیت ها ودست آوردها


پلان های آینده


گزارش ربع اول سال مالی ریاست تخنیکی مسکن

ریاست تخنیکی مسکن در ربع اول سال مالی پروژه های مختلف را طرح و دیزاین نموده است که می توان از پروژه های چون: ترتیب پلان عملیاتی مجتمع رهایشی سره میاشت مطابق مصوبه شماره 15 کابینه ج. ا. ا، طرح اعمار بلاک های رهایشی بالای موازی 9165 متر مربع زمین شرکت سهامی افسوتر واقع حصه اول خیر خانه شهر کابل، طرح اسکان قابل استطاعت به ورثه شهدا، معلولین و نیروهای امنیتی، طرح و دیزاین بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی زمین ملکیت نساجی بگرامی، طرح بلاک های رهایشی زمین ملکیت تصدی باربری مرکز، طرح و دیزاین بلاک های مجتمع رهایشی فاز اول گازرگاه هرات، طرح و دیزاین بلاک های مجتمع رهایشی مرکز ولایت خوست، سایت پلان 7 بلاک رهایشی شامل پلان تفصیلی مجدد مرکز ولایت کاپیسا، مجتمع رهایشی کارته مامورین ولایت لوگر، طرح  بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی R5 ولایت لغمان، طرح بلاکهای رهایشی شامل پلان تفصیلی دامنه توپدره ولایت پروان، طرح مقدماتی مهندسی ساختمان مرکز گرمی به شکل پیشنهادی برای فاز اول پروژه ده هزار واحد مسکونی به کمک مالی کشور چین واقع نیله باغ شهرکابل، نهایی سازی طرح مسکن قابل استطاعت برای بیجاشدگان داخلی (شهرک استاد کمال الدین بهزاد- هرات نام برد. طرح و دیزاین این پروژه ها در اول سال 1396 پلان گذاری گردیده و تا اخیر سال 1397 مطابق به پلان تکمیل     می گردد.

همچنان ریاست تخنیکی مسکن در سه ربع اول سال طرحی برای تجدید طرزالعمل ثبت و راجستر شرکت های ساختمانی خصوصی را داشت که طبق فیصله جلسه کمیسیون متشکل از 11 ارگان دولتی که بتاریخ 1396/9/29 در دفتر معین مالی و اداری وزارت اقتصاد تدویر یافته بود، وزارت اقتصاد مسئولیت نهایی سازی طرزالعمل ثبت و راجستر شرکت های ساختمانی خصوصی را به عهده گرفت.

ریاست تخنیکی مسکن مطالعه جهت برنامه ریزی اعمار 5000 واحد مسکونی ولایت بامیان را نیز در سه ربع اول در نظرداشته تا بعد از نهایی شدن مطالعات و تاییدی ریاست جمهوری روی طرح، دیزاین و پلان های این شهرک نیز کار را آغاز کند.

دو طرح مهم دیگر نیز ریاست تخنیکی مسکن دارد یکی طرح برنامه جامع مسکن و مقرره مسکن که نسبت کمبود متخصصین و نیروی انسانی کارآن به تعویق افتاده است.


گزارش ربع دوم سال مالی ریاست تخنیکی مسکن

در ربع دوم سال مالی ریاست تخنیکی مسکن بالای پروژه های چون: ارزیابی مقدماتی مجتمع رهایشی گلستان غرض ارائه به جلسه شورای عالی توسعه شهری که اجرا گردید، مسوده کانسپت نهایی "طراحی چارچوب شهری شهر کابل" به اساس پیشنهاد ریاست امورشهرسازی و حکم شماره 170 مورخ 97/1/19 مقام وزارت روی دست گرفته شده و ریاست تخنیکی مسکن بررسی اسناد تخنیکی این طراحی را که از سوی کمپنی امریکایی به نام ساساکی ترتیب گردیده است آغاز کرده است.

ایجاد تیم کاری متشکل از ریاست های محترم املاک و اسکان، بهسازی ساحات غیرپلانی، مطالعات اجتماعی و اقتصادی مسکن، آمریت پروژه شهرکهای معلمین و ریاست تخنیکی مسکن جهت برنامه ریزی اسکان معلمین رویدست گرفته شده و جلسات برای ایجاد هماهنگی های اولیه انجام شده است. طرح سایت پلان پیشنهادی برای پرورشگاه اطفال معلول در قسمت شمال میدان هوایی کابل به اساس درخواست موسسهEnabled Children Initiativeترتیب شده است.

همچنان طرح مهندسی بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی مجتمع رهایشی تصدی کاماز واقع شمال میدان هوایی کابل، بررسی تخنیکی گزارش مرتبه اداره زون پایتخت در ارتباط با ملکیت ها و جایداد های ریاست سره میاشت، مدیریت و هماهنگی امور ترتیب سوالات امتحانی (بخش مهندسی) و بررسی مسوده مقرره مجتمع ها و شهرک های رهایشی از جمله فعالیت های اند که از سوی ریاست تخنیکی مسکن در ربع دوم سال مالی 1397 انجام شده اند این فعالیت های با فیصدی های متفاوتی به پیش رفته اند و معیاد ختم کار بالای آنها نظر به حجم پروژه وسط و اخیر سال 1397 پیش بینی شده است.

ریاست تخنیکی مسکن در ربع دوم سال مالی ادامه کار در بخش طرح و دیزاین پروژه های چون بلاک های رهایشی بالای موازی 9165 متر مربع زمین شرکت سهامی افسوتر واقع حصه اول خیر خانه شهر کابل، طرح اسکان قابل استطاعت به ورثه شهدا، معلولین و نیروهای امنیتی، طرح و دیزاین بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی زمین ملکیت نساجی بگرامی، طرح بلاک های رهایشی زمین ملکیت تصدی باربری مرکز، طرح و دیزاین بلاک های مجتمع رهایشی فاز اول گازرگاه هرات، طرح و دیزاین بلاک های مجتمع رهایشی مرکز ولایت خوست، سایت پلان 7 بلاک رهایشی شامل پلان تفصیلی مجدد مرکز ولایت کاپیسا، مجتمع رهایشی کارته مامورین ولایت لوگر، طرح  بلاک های رهایشی شامل پلان تفصیلی R5 ولایت لغمان، طرح بلاکهای رهایشی شامل پلان تفصیلی دامنه توپدره ولایت پروان، طرح مقدماتی مهندسی ساختمان مرکز گرمی به شکل پیشنهادی برای فاز اول پروژه ده هزار واحد مسکونی که در ربع اول بالای آن ها کار شده بود را تا تکمیلی به پیش برده است.