Connect with us

ریاست تخنیکی مسکن

زندگی نامه رییس تخنیکی مسکن، چارت تشکیلات، تاریخچه، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها،دست آورد ها و پلان آینده

 

اول- زندگی نامه                                                 

سیدعثمان سادات فرزند سید مسجدی متولد سال 1335 قریه تکانه، ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک تعلیمات ابتدائیه خویش را  در لیسه عبدالعلی مستغنی شهر کابل و تعلیمات عالی رشته جیودیزی و توپوگرافی  را در سال 1355 در تخنیک ثانوی به پایان رسانیده، همچنان  رشته میخانیک انستیتوت اتو میخانیکی  کابل را در سال 1360 به گونه شبانه  تکمیل نموده اند.

فعالیت های رسمی/ غیر رسمی

محترم سادات سال 1355  از جمله نخستین افراد مسلکی(توپوگرافی)  در  بست ششم زیر بنا ریاست شهر سازی  و مسکن  تقرر حاصل و  منحیث مامور فنی(سرویر) در بخش سروی توپوگرافی ساحات شهری ولایات و ولسوالی های درجه اول کشور وظیفه انجام داده است. ایشان در سال 1357 به خدمت عسکری سوق و بعد ازمدت یکسال تکمیل خدمت دوباره به بخش سروی انجنیری شامل وظیفه گردیده، موصوف در سال 1361 با در نظر داشت نمرات عالی کاندید بورس تحصیلات عالی شناخته شده و به کشور چکوسلواکیا  در رشته انجنیری معرفی گردید.

     وی درسال 1366 با اخذ ماستری در رشته انجنیری  دو باره به انستیتوت پما به ریاست تعمیرات منحیث مهندس طراح بخش صنعتی و زراعتی پذیرفته شد. در سالهای 1367 الی 1369  به خدمت دوره احتیاط عسکری سوق و سپری نمودند. بعداً در سالهای 1369 1372در بست سوم به سمت آمر گروپ سوم مهندسی ایفای وظیفه نموده و رهبری انستیتوت پما با ارزیابی همه جانبه او  را در سال 1372 شایسته بست دوم آمریت عمومی مهندسی ریاست تعمیرات دانسته وسال 1373 از اثر زحمات خستگی ناپذیر و پشتکار و لزوم دید اداره، به حیث رییس تعمیرات کانون علمی انستیتوت پما تقرر حاصل نمودند.

مهندس سیدعثمان سادات توسط رهبری اداره هبیتات کابل در سال 1376غرض مدیریت پروژه امتحانی تجدید استفاده مواد ساختمانی منازل تخریب شده، از اثر جنگهای داخلی شهر کابل برای اولین بار در افغانستان، دعوت و استخدام گردید.

      اداره هبیتات کابل با  استفاده از تجارت علمی و مهارت های کاری موصوف در انستیتوت پما، ایشان را در پروگرام توانمندی اجتماعات شهری به حیث متصدی ارتباط مراکز اجتماعات شهری توظیف نموده، که از طریق شورای های مردمی بهسازی مناطق فقیر نشین و غیر رسمی را در پنج ناحیه شهر کابل مسؤلیت داشتند. اداره مذکور به خاطر شریک ساختن پروژه های شهری با دست اندرکاران آن، منحیث هماهنگ کننده امور پروژه پروگرام کار های عامه مسؤلیت داده که با مشارکت وزارت انکشاف شهری و شاروالی کابل راه اندازی گردید.

     موصوف با تأمین و تحکیم روابط اداره هبیتات کابل با دست اندرکاران شهری( وزارت انکشاف شهری و شاروالی کابل) توانست وسیلۀ ایجاد پروژه ای تحت عنوان City Profileشود و سازماندهی  پروگرام انکشافی هزاره سوم (Millennium Development Goals ) را معاونت نموده و بهترین ممد پلانهای استراتیژیک وزارت انکشاف شهری محسوب گردید. کسب مهارتهای مسلکی جامعه جهانی از اداره هبیتات کابل عامل دعوت ایشان توسط رهبری وزارت انکشاف شهری غرض هماهنگ سازی  پروژۀ انکشافی واحد مدیریت پروژه ها از سالهای 2004 الی 2006 گردید. که پیشبرد امور پروژه باعث تعیین سرپرستی ریاست پالیسی و انسجام  از طرف مقام وزارت شده، تا اینکه در سال 2009 از طریق رقابت آزاد(MCP) و سپری نمودن مراحل قانونی به سمت رییس امور شهرسازی تعیین و الی سال 2011 ادامه داشت.

محترم سادات در سال 2011 شامل اداره انکشاف شهر جدید کابل گردید. و از سال 2011 الی 2016 پست ریاست پلانگذاری شهری اداره مذکور را با مشی تربیه نسل جوان درعرصه مهندسی و شهر سازی به پیشبرده و اکنون با سپری نمودن مراحل قانونی پروسه CBR  در پست ریاست امور مسکن وزارت شهرسازی و  مسکن ایفای وظیفه مینماید. وی مبارزه علیه تعصب، تبعیض و بی عدالتی را مشی اصلی و اساسی خویش پنداشته و تربیه نسل جوان را به خاطر تفویض اختیار، تأمین دیموکراسی و احساس مالکیت از اولویت های کاری خویش در اداره میدانند.

دوم- تاریخچه ریاست تخنیکی مسکن

طوریکه از تاریخچه وزارت استنباط می گردد، اصل وزارت در سالهای بعد از تحولات تلخ و تاریک افغانستان ایجاد شده و به نام وزارت مسکن و شهرسازی در تشکیلات دولت وقت و دولت انتقالی تثبیت گردیده است.

     اما تاریخچه ریاست امور مسکن به سالهای قبل (1380) بر می گردد که این وزارت به عنوان تصدی تحت وزارت فواید عامه به نام تصدی (PAMA) بود که تشکیلات انجنیری مهندسی خود را با اداره یک ریاست عمومی پیش می برد.

     در سال های 1363-1367 در تشکیلات تصدی(PAMA) وقت یک ریاست ایجاد گردید که تنظیم امورات ساختمان های زراعتی، صنعتی و مسکن را عهده دار بود همین ریاست به صورت خلاصه و واضح به نام ریاست مسکن نامیده می شد.

     با توجه به پیروزی مردم افغانستان و کمک های بین المللی حکومت های مؤقت، انتقالی و حکومت جدید، به وجود آمد که یکی از پدیده های جدید این دوران ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی در تشکیلات دولت جمهوری اسلامی افغانستان می باشد.

     ریاست امور مسکن نیز در همان دوران بین سال های (1380-1391) ریاستی به نام ریاست طرح پالیسی مسکن با همان شرح وظایف و لایحه کاری در تشکیلات وزارت تأسیس شد. و در سال 1391 ریاست مذکور به ریاست امورمسکن تغییر نام داد و اکنون به ریاست تخنیکی مسکن یاد می گردد.    

سوم- چارت تشکیلات

چهارم- مسؤلیت های وظیفوی

1- تهیه و ترتیب اسناد پروژه یی (نقشه های مهندسی- انجنیری ساختمانی، شبکه های انجنیری و لست مشخصات تعمیرات مسکونی در مطابقت با مشخصات اجتماعی و جغرافیایی منطقه و محل).

2- فراهم نمودن زمینه های دسترسی معقول و مناسب به مسکن از طریق سیستم های مورگیچ، شرکت های تعاونی مسکن، کوپراتیف مسکن و اتحادیه های تعاونی مسکن برای مستحقین، بی سرپناهان و نیازمندان.

3- تهیه و تدوین طرزالعمل ها و مقرره ها در مورد ایجاد مجتمع های مسکونی.

4- تهیه و ترتیب استراتیژی های مؤثر زمین برای مسکن.

5- تهیه و ترتیب استراتیژی های تأمین خدمات تهیه مسکن و نیازمندی های آن.

6- بررسی و نظارت از پروژه های اعمارمسکن سکتور خصوصی.

7- کنترول و ویزه نقشه های که طرح و دیزاین آن از جانب سکتورخصوصی صورت می گیرد.

8- به منظور ارتقای ظرفیت مسلکی کارمندان مربوط به ریاست تدویر ورکشاپ ها، کنفرانس ها و ارایه پرزنتیشن ها و در صورت امکان بازدید از پروژه های مسکن در خارج از مملکت.

9- رهبری و نظارت از اجراآت دقیق ریاست طبق پلان های مطروحه به طور دوامدار.

پنجم- فعالیت ها ودست آوردها

ششم- پلان های آینده

 

گزارش کاری سال 1396

ربع اول                                                 

   جدی                                         دانلود         

   دلو                                           دانلود

   حوت                                        دانلود

ربع دوم

   حمل                                        دانلود

   ثور                                         دانلود

   جوزا                                         دانلود

ربع سوم

   سرطان                                    دانلود

   اسد                                         دانلود

  سنبله                                        دانلود

ربع چهارم

   میزان                                      دانلود

   عقرب                                     دانلود

   قوس                                       دانلود