Connect with us

ریاست بهسازی ساحات غیر پلانی

زندگی نامه رییس بهسازی، چارت تشکیلات، تاریخچه، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها و پلان آینده

اول- زندگی نامه

دیپلوم انجنیر مولالدین پوپل در سال 1365در ولایت فاریاب ولسوالی اندخوی چشم به دنیا گشود و در سال 1371شامل مکتب متوسطه ایگمبیردی شهید گردید، سپس در سال  1383 از لیسه ابومسلم اندخوی فارغ و با قبولی در امتحان کانکور سال 1384وارد دانشکده انجنیری بلخ شد. ودر سال 1388 از این دانشکده فارغ التحصیل و به مدت دوسال کاری به حیث انجنیر در شرکت ساختمانی آلتن بنام مشغول به کار، همچنان در سال1391 در برنامه ماستری، پوهنتون سلیمان دیمریل ترکیه شامل ودر سال 1393فارغ شد. و موصوف نیز به عنوان اسیستانت دانشکده انجنیری در لابراتوار دانشکده انجام وظیفه می نمود و در این دوره ایشان به حیث رییس انتخابی محصلان این دانشکده به فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و علمی پرداختند. از سرطان سال 1394به مدت یک سال کاری بحیث مشاور ساختمانی مقام وزارت شهرسازی و مسکن به ایفای وظیفه مشغول شد و از قوس 1395 از طریق رقابت آزاد CBR بحیث رییس بهسازی ساحات غیر پلانی وزارت شهرسازی ومسکن  تا کنون به ایفای وظیفه میپردازند.

دوم- چارت تشکیلاتی

سوم- تاریخچه ریاست بهسازی

هسته اولیه بهسازی در افغانستان در سال 1390در وزارت شهرسازی ومسکن با تاسیس ریاست بهسازی شکل گرفت . سیاست ها و برنامه های بهسازی از زمان تاسیس تا کنون روند تکاملی را طی کرده است آغاز گر این اقدامات برنامه های موضعی با دخالت حداکثری دولت و شاروالی ها پیش بینی شده بود و اغلب به شکل بطی و پراکنده صورت گرفته است. روند تکاملی به ویژه از دوره جدید ریاست بهسازی دوره جدیدی از سیاست ها و برنامه ریزی بهسازی و نوسازی شهری آغاز گردید. در این دوره با آسیب شناسی و تحلیل سیاست ها برنامه ها و اقدامات به عمل آمده در حوزه بهسازی و نوسازی، تجارب گذشته و تجارب جهانی مورد بررسی قرار گرفت  که موجب درگیر شدن و بازخوانی شهر امروز و شناخت صحییح مسایل و مشکلات گریبان گیر شهرایمان ، با اگاهی از مسایل و چالش های پیش رو و نیز ظرفیت های موجود سیاست جدیدی را در قالب یک دستور کار شهری نوین با عنوان ساماندهی ساحات ناکارآمد و توانمندسازی تدوین شداین سیاست به دنبال ارتقا شاخص زیست پذیری و کیفیت زندگی شهری با رویکرد همه جانبه ،مشارکتی فرایند مبنا ،راهبردی ،شهرنگر و اجتماع محور مورد توجه قرار گرفته است از این رو این عوامل موجب گستردگی جغرافیایی موضوع ،میزان توجه بیشتر تمام ستگاه ها و نهادهای موجود در کشور ،اعتبارات و منابع گسترده و متنوع تر ،تشکیل نهادهای مدیریتی ویژه بافت های ناکارآمد در سطح ملی ،ولایتی ،محلی ،تهیه طرح و برنامه های گسترده  یرای ساحات غیر پلانی ، نشست های تخصصی ، همایش ها ،کارگاه ها ی آموزشی متعدد و تدوین قوانین جدید حمایت از ساماندهی و جلوگیری از گسترش ساحات غیر پلانی و بافت های ناکارآمد شهری در دست تدوین و اجرا می باشد

محله ها و محدوده های هدف طرح بهسازی و توانمندسازی

1-محدوده های تاریخی شهرها         

2بافت های ناکارآمد میانی (فرسوده )

3-پهنه های شهری با پیشینه روستایی

فعالان فرایند طرح  بهسازی و توانمندسازی

در طرح های جدید بهسازی ،مردم به عنوان کانون اصلی و مهم ترین حلقه ای این طرح ها مورد توجه جدی قرار می گیرند/

سه نیروی اصلی دیگر که پیش برنده این فرایند هستند دولت ،شاروالی ها و بخش خصوصی هستند که ضمن هماهنگی و همراهی هریک نقش ویژه ای بر عهده خواهند داشت.

مردم :به عنوان اولین و مهم ترین جامعه ذی نفع در فرایند بهسازی و توانمندسازی پایه اصلی مشارکت فعال در فرایندهای طرح به شمار میروند(شامل برساکنان ،شاغلان ،مستاجران،مالکان ،مراجعین )

سکتور خصوصی:در برگیرنده جامعه فنی و حرفه ای (شامل تمام دستگاه ها و شرکت های تخصصی سازندگان ،حرفه مندان ،سرمایه گذاران و نهادهای تامین کننده سرمایه )جامعه نخبگان (شامل مجمعه دستگاه های که در زمینه تحقیقات ،پژوهش و آموزش و مطالعات صاحب نظر و صاحب قلم اند)است.

شاروالی ها :شوراهای مردمی ،وکیلان گذر ،ریاست های ناحیه ای ،شاروالی ها به عنوان نهاد محوری مدیریت برنامه های عملیاتی .

دولت :کایه دستگاه های حاکمیتی و دستگاه های اجرایی که در فرایند بهسازی و توانمندسازی شهرها نقش حاکمیت ،سیاستگذار،تسهیل گر ،حمایت کننده ،نظارت و کنترل را در مقیاس ملی برعهده داد

در این میان دو نهاد تسهیل گرا (دفاتر بهسازی و توانمندسازی در محدوده ها و محله های هدف در ولایت ها و نیز توسعه گران(developer) حلقه های ارتباط بین سه رکن هستند .توسعه گران علاوه بر ایجاد فضایی برای تمرکز نظام تامین مالی ،برنامه ریزی، طراحی و اجرای اقدامات ،هماهنگی های لازم با دولت و شاروالی ها را به انجام میرساند.تسهیل گران نیز نقش مهمی در ایجاد ارتباط بین ساکنان مالکان ،دولت و شاروالی ها برعهده دارند.

چهارم- مسؤلیت های وظیفوی

1- طرح پلان های جامع ریاست با در نظرداشت پلان های مطروحه استراتیژیک وزارت امور شهرسازی.

2- رهبری، نظارت آمریت های مربوطه جهت تحقق پلان های ریاست بهسازی ساحات غیر پلانی مطابق پلان عمومی وزارت.

3- تدویر جلسات آمریت های مربوطه جهت اجراآت بهتر و اخذ گزارشات کاری آنها.

4- حصول اطمینان از تحقیقات و سروی های انجام شده ساحات غیر پلانی مطابق پلان های طرح شده وزارت.

5- ایجاد روابط بین ادارات محلی، سکتور خصوصی و سایر بنیادهای ذیدخل در امور کاری به خصوص وزارت های ذیربط به منظور فعالیت موثر اداره.

6- ترتیب نمودن لوایح و مقررات برای نگهداری دوامدار پروژه های بهسازی بعد از تکمیل شدن و سپردن آن به شوراهای شهری و یا به شاروالی ها.

7- ترتیب برنامه ها در جهت بلند بردن آگاهی کارکنان به منظور مراقبت و نظارت از تمام پروژه های بهسازی در سطح ملی.

8- ایجاد نمودن رابطه کاری با شوراهای شهری و پیدا نمودن اولویت های نیازمندی از طریق آنها.

9- تهیه پیشنهادات مشخص و هماهنگ ساختن برنامه ها و پلان های پروژه های بهسازی و ارایه آن به مقام وزارت در مورد میتودهای بهسازی.

10- سروی و تحقیقات علمی مهندسی به منظور اولویت بخشیدن بخش های بهسازی در ساحات معینه مطابق پلان وزارت .

11- تحکیم روابط کاری از نزدیک با ریاست های ذیدخل وزارت انکشاف شهری جهت هماهنگی کاری بخش های مربوطه تحت اعمار.

12- مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های ریاست در مطابقت با پلان های مطروحه وزارت شهرسازی.

13- مدیریت و رهبری ادارات و کارکنان تحت اثر و شناسایی استعدادهای کاری آنها جهت پیشبرد بهتر امور کاری ریاست .

14- تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره.

15-ساختن پروپوزل ها برای پروژه های مختلف ریاست بهسازی.

پنجم- فعالیت ها و دستآورد ها

براساس پالیسی ملی بهسازی ،هدف از تشکیل این ریاست ،سیاستگذاری ،راهبری و برنامه ریزی در زمینه احیا بهسازی و نوسازی بافت های قدیمی ،فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت بهینه از امکانات در جهت توسعه درونی شهرها و ارتقای سکونتگاهای انسانی در چارچوب سیاست های وزارت شهرسازی ومسکن توسعه و ترویج فعالیت های فوق الذکر از طریق مشارکت شاروالی ها مردم و مالکان بافت های مورد اشاره و اشخاص حقیقی و حقوقی است با توجه به مسائل عمده موجود در محدوده های هدف و مباحث مقام عالی ریاست جمهوری و مقام رهبری وزارت شهرسازی ومسکن مبنی بر اینکه  دیگر ساحات غیر پلانی نمیخواهم  و میبایست مهار گردد .ریاست بهسازی به عنوان یک نهاد ملی و عامل هماهنگ کننده جریان بهسازی و توانمندسازی ساحات ناکارامد شهری چهار محور کلیدی زیر را به عنوان اهداف کلان در دستور کار خود قرار داده است .

·         کاهش فقر شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنان محدوده های هدف و پیش گیری از تولید فقر دراین محدوده ها

·         ارتقای تاب آوری شهری و تجهیز و مقاوم سازی شهرها در مواجهه با سوانح

·         ارتقای هویت ،حس تعلق مکانی و حفاظت از ارزش ها در محدوده ها و محله های هدف

·         تحقق حکمروایی شهری در برنامه های بهسازی و وتوانمندسازی در راستای ارتقای انسجام ساکنان و مالکان محله ها و محدوده های هدف

 در راستای تحقق اهداف مورد اشاره و اهداف مفروض در اسناد بالا دست راهبردهای اصلی ریاست بهسازی در اقدامات بهسازی و توانمندسازی به شرح زیر می باشد.

راهبرد 1:احقاق حقوق شهروندی در متن قوانین و اسناد بالا دست 

راهبرد 2:ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی در محله های و محدوده های هدف

راهبرد3:ارتقای کارایی و بهره وری در فرایند بهسازی و توانمندسازی

راهبرد4:ظرفیت سازی اجتماعی در تمامی فعالان فرایند بهسازی و توانمندسازی

راهبرد5:بهبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان محله ها و محدوده های هتدف براساس تقاضای واقعی و الویت بندی آنها با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی

راهبرد6-ارتقای امنیت ساکنان محدوده های هدف

راهبرد 7-ارتقای رضایتمندی ساکنان محدوده های هدف

راهبرد 8-حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی و تاریخی و هویت فرهنگی شهرها

راهبرد 9-بهبود و ارتقای تصویر ذهنی مردم از ساحات غیر پلانی

راهبرد 10-توسعه اجتماع محلی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در برابر تغییرات

راهبرد 11:حفظ محیط زیست و اکوسیستم ها

راهبرد 12:ارتقای ایمنی و پایداری ساختمان ها در برابر خطرات در محدودهای هدف

راهبرد 13:ارتقای ایمنی و پایداری زیرساخت های شهری و عرصه های عمومی در محدودهای هدف

راهبرد 14:ارتقای تطبیق پذیری نهادی و اقتصادی در محدودها ی هدف در برابر بلایا

راهبرد 115:ترویج و گسترش اندیشه تاب آوری شهری به عنوان سبک زندگی در تمامی اقدامات بهسازی و توانمندسازی

این راهبردها از طریق برنامه ریزی اقدامات بهسازی و توانمندسازی در سه حوزه اصلی زیر در ریاست بهسازی پیگیری می شود.

·         سیاستگذاری ،هوشمندسازی و توسعه و ارتقای دارایی های فکری

·         مدیریت برنامه ها و اقدامات نرم افزاری (موضوعی )با رویکرد ظرفیت سازی و توانمندسازی

·         مدیریت برنامه ها و اقدامات سخت افزاری (موضعی )با رویکرد پروژه های محرک بهسازی و توانمندسازی

1-سیاستگذاری ،هوشمندسازی ،توسعه و ارتقای دارایی های فکری

در این بخش از از اقدامات ریاست معطوف به تعیین راهبردهای کلان ،سیاستگذاری ،اصلاح ساختارهای مدیریتی و برنامه ریزی در جهت تحقق بهسازی و توانمندسازی بافت های ناکارامد در راستای سند ملی پالیسی بهسازی

2-مدیریت برنامه ها واقدامات نرم افزاری (موضعی )با رویکرد ظرفیت سازی و توانمندسازی

در این بخش از اقدامات ریاست بهسازی مطوف به مدیریت برنامه های نرم افزاری است که با هدف ظرفیت سازی و توانمندسازی تمامی فعالان فرایند طرح بهسازی و توانمندسازی ،بسترسازی های لازم برای تحقق سیاست ها و برنامه های بهسازی ونوسازی شهری با حضور حداکثری مردم فراهم می نماید.

3-مدیریت برنامه ها واقدامات سخت افزاری (موضعی )با رویکرد تدوین  پلان بهسازی و تعریف هریک از پرژه هااکشن پلان ها

این بخش از اقدامات ریاست معطوف به تهیه پلان های بهسازی با توجه به تحلیل ها و تبین های اجتماعی و اقتصادی صورت می گیرد. مدیریت برنامه های اجرایی سخت افزاری و موضعی است که با هدف تحریک و تسریع برنامه های بهسازی و توانمندسازی تعریف و به اجرا می رسند.

جدول زیر اهم اقدامات ریاست بهسازی را نشان می دهد.

ششم- پلان آینده


گزارش کاری سال 1396

ربع اول                                                 

   جدی                                         دانلود         

   دلو                                           دانلود

   حوت                                        دانلود

ربع دوم

   حمل                                        دانلود

   ثور                                         دانلود

   جوزا                                         دانلود

ربع سوم

   سرطان                                    دانلود

   اسد                                         دانلود

  سنبله                                        دانلود

ربع چهارم

   میزان                                      دانلود

   عقرب                                     دانلود

   قوس                                       دانلود