Connect with us

ریاست بهسازی ساحات غیر پلانی

معرفی ریاست بهسازی، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها ودست‌آوردها و پلان های آینده

هسته اولیه بهسازی در افغانستان در سال 1390در وزارت شهرسازی ومسکن با تأسیس ریاست بهسازی شکل گرفت. روند تکاملی به ویژه از دوره جدید ریاست بهسازی دوره جدیدی از سیاست ها و برنامه ریزی بهسازی و نوسازی شهری آغاز گردید. در این دوره با آسیب شناسی و تحلیل سیاست ها – برنامه ها و اقدامات به عمل آمده در حوزه بهسازی و نوسازی، تجارب گذشته و تجارب جهانی مورد بررسی قرار گرفت  از این رو این عوامل موجب گستردگی جغرافیایی موضوع ، میزان توجه بیشتر تمام دستگاه ها و نهادهای موجود در کشور، تشکیل نهادهای مدیریتی ویژه بافت های ناکارآمد در سطح ملی، ولایتی، محلی، تهیه طرح و برنامه های گسترده  برای ساحات غیر پلانی ، نشست های تخصصی ، همایش ها ،کارگاه های آموزشی متعدد و تدوین قوانین جدید حمایت از ساماندهی و جلوگیری از گسترش ساحات غیر پلانی و بافت های ناکارآمد شهری در دست تدوین و اجرا می باشد.

چارت تشکیلاتی  

 

مسؤلیت های وظیفوی

1- طرح پلان های جامع ریاست با در نظرداشت پلان های مطروحه استراتیژیک وزارت  شهرسازی.

2- رهبری، نظارت آمریت های مربوطه جهت تحقق پلان های ریاست بهسازی ساحات غیر پلانی مطابق پلان عمومی وزارت.

3- تدویر جلسات آمریت های مربوطه جهت اجراآت بهتر و اخذ گزارشات کاری آنها.

4- حصول اطمینان از تحقیقات و سروی های انجام شده ساحات غیر پلانی مطابق پلان های طرح شده وزارت.

5- ایجاد روابط بین ادارات محلی، سکتور خصوصی و سایر بنیادهای ذیدخل در امور کاری به خصوص وزارت های ذیربط به منظور فعالیت موثر اداره.

6- ترتیب نمودن لوایح و مقررات برای نگهداری دوامدار پروژه های بهسازی بعد از تکمیل شدن و سپردن آن به شوراهای شهری و یا به شاروالی ها.

7- ترتیب برنامه ها در جهت بلند بردن آگاهی کارکنان به منظور مراقبت و نظارت از تمام پروژه های بهسازی در سطح ملی.

8- ایجاد رابطه کاری با شوراهای شهری و پیدا نمودن اولویت های نیازمندی از طریق آنها.

9- تهیه پیشنهادات مشخص و هماهنگ ساختن برنامه ها و پلان های پروژه های بهسازی و ارایه آن به مقام وزارت در مورد میتودهای بهسازی.

10- سروی و تحقیقات علمی مهندسی به منظور اولویت بخشیدن بخش های بهسازی در ساحات معینه مطابق پلان وزارت .

11- تحکیم روابط کاری از نزدیک با ریاست های ذیدخل وزارت انکشاف شهری جهت هماهنگی کاری بخش های مربوطه تحت اعمار.

12- مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های ریاست در مطابقت با پلان های مطروحه وزارت شهرسازی.

13- مدیریت و رهبری ادارات و کارکنان تحت اثر و شناسایی استعدادهای کاری آنها جهت پیشبرد بهتر امور کاری ریاست.

14- تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره.

15-  ساختن پروپوزل ها برای پروژه های مختلف ریاست بهسازی.

فعالیت ها ودست‌آوردهای سال 1396

ریاست بهسازی به عنوان یک نهاد ملی و عامل هماهنگ کننده جریان بهسازی و توانمندسازی ساحات ناکارامد شهری چهار محور کلیدی زیر را به عنوان اهداف کلان در دستور کار خود قرار داده است .

 

  •          کاهش فقر شهری با رویکرد توانمندسازی ساکنان محدوده های هدف و پیش گیری از تولید فقر دراین محدوده ها         ارتقای تاب آوری شهری و تجهیز و مقاوم سازی شهرها در مواجهه با سوانح
  •          ارتقای هویت، حس تعلق مکانی و حفاظت از ارزش ها در محدوده ها و محله های هدف
  •          تحقق حکمروایی شهری در برنامه های بهسازی و وتوانمندسازی در راستای ارتقای انسجام ساکنان و مالکان محله ها و محدوده های هدف
  •  در راستای تحقق اهداف مورد اشاره و اهداف مفروض در اسناد بالا دست راهبردهای اصلی ریاست بهسازی در اقدامات بهسازی و توانمندسازی به شرح زیر می باشد.

 

راهبرد 1- احقاق حقوق شهروندی در متن قوانین و اسناد بالا دست 

راهبرد 2- ایجاد و ارتقای سرمایه اجتماعی در محله های و محدوده های هدف

راهبرد3- ارتقای کارایی و بهره وری در فرایند بهسازی و توانمندسازی

راهبرد4- ظرفیت سازی اجتماعی در تمامی فعالان فرایند بهسازی و توانمندسازی

راهبرد5- بهبود و ارتقای وضعیت معیشت و اشتغال ساکنان محله ها و محدوده های هتدف براساس تقاضای واقعی و الویت بندی آنها با رویکرد برنامه ریزی مشارکتی

راهبرد6-ارتقای امنیت ساکنان محدوده های هدف

راهبرد 7- ارتقای رضایتمندی ساکنان محدوده های هدف

راهبرد 8- حفاظت پایدار و احیای میراث فرهنگی و تاریخی و هویت فرهنگی شهرها

راهبرد 9- بهبود و ارتقای تصویر ذهنی مردم از ساحات غیر پلانی

راهبرد 10-توسعه اجتماع محلی و ارتقای تاب آوری اجتماعی در برابر تغییرات

راهبرد 11- حفظ محیط زیست و اکوسیستم ها

راهبرد 12- ارتقای ایمنی و پایداری ساختمان ها در برابر خطرات در محدودهای هدف

راهبرد 13- ارتقای ایمنی و پایداری زیرساخت های شهری و عرصه های عمومی در محدودهای هدف

راهبرد 14- ارتقای تطبیق پذیری نهادی و اقتصادی در محدودها ی هدف در برابر بلایا

راهبرد 115- ترویج و گسترش اندیشه تاب آوری شهری به عنوان سبک زندگی در تمامی اقدامات بهسازی و توانمندسازی

این راهبردها از طریق برنامه ریزی اقدامات بهسازی و توانمندسازی در سه حوزه اصلی زیر در ریاست بهسازی پیگیری می شود:

  •    سیاستگذاری ،هوشمندسازی و توسعه و ارتقای دارایی های فکری
  •    مدیریت برنامه ها و اقدامات نرم افزاری (موضوعی ) با رویکرد ظرفیت سازی و توانمندسازی
  •    مدیریت برنامه ها و اقدامات سخت افزاری (موضعی ) با رویکرد پروژه های محرک بهسازی و توانمندسازی

فعالیت ها ودست‌آوردهای سال 1397

1-   ریفورم ریاست از نقطه نظر شیوه کاری.

2-   تهیه و ترتیب کتاب تشریح کننده برنامه های بهسازی

3-   ایجاد هیئت فنی که در آن آمرین و کارشناسان عضوهستند.

4-   بررسی و تدقیق پلان های بهسازی در جریان آماده سازی.

5-   نشست های منظم  با کارمندان جهت رفع مشکلات ایشان.

6-   ارایه راهکار های مناسب برای برون رفت از معضلات.

7-   هماهنگی با ارگان‌ها  و افراد ذیربط در زمینه بهسازی خارج از وزارت شهرسازی و مسکن.

8-   همکاری و هماهنگی با ریاست اراضی.

9-   هماهنگی و تبادله نظر با موسسه اسکان بشر ملل متحد  UN-HABITAT

10-  مطالعه و ارزیابی کارهای تحلیل اجتماعی اقتصادی در ابعاد مختلف دیموگرافی و اقتصاد سنجی ، ساحات  واجد بهسازی.

11-  مطالعه و ارزیابی کار های پلان گذاری  و اصلاح  شیوه کار ی آنان.

12-  توظیف آمرین  و کارشناسان جهت تهیه پالیسی ریاست و هماهنگی با متخصصان داخلی و خارجی به منظور هر چه پربار و جامع ساختن پالیسی ریاست بهسازی ساحات غیر پلانی.

13-  حضور در نشست ها و جلسات داخل وزارت و وزارت های خارج از وزارت شهرسازی و مسکن جهت هماهنگی های لازم با ارگان ها و افراد ذیربط به منظور ارتقای ظرفیت کاری ریاست بهسازی ساحات غیر پلانی .

14-  تسهیل  فرایند های اداری کارهای مربوط به تهیه پلان و اعزام تیم های سروی .

15-  تقویت فرهنگی سازمانی در ریاست و توجه به ریاست به عنوان یک هویت واحد از کارمندان

16-  تهیه و ترتیب بیش ازهشت پلان بهسازی با توجه به معیار های شهرسازی و شر ایط و خصوصیات اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی منطقه مورد نظر.

17-  هماهنگی و اقناع مردم محل با مراجعه شخصی در محل .

18-  سفر به ولایت های که در اولویت تهیه پلان بهسازی قرار داشته و افزایش اعتنای مسئولین محلی و کسب تعهد در همکاری و هماهنگی از ایشان .

19-  مطالعه و بر رسی کار های آمریت انجنیری و مطابقت آن با نورم ها و نیاز های مردم در منظقه مورد مطالعه جهت تهیه پلان بهسازی .

پلان های آینده