Connect with us

ریاست مراقبت و نظارت

معرفی ریاست نظارت ومراقبت، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها ودست آوردها و پلان های آینده 

افغانستان از جمله کشور های است که در جغرافیای جهانی درزون فعال زلزله واقع گریده وازجانبی با توجه به رشد صنعت ساختمان سازی ، نبود ومصالح استندرد ساختمانی اکثراً هم اجرایی غیر دقیق وفنی پروسه های ساختمانی توسط کارگران غیرفنی وغیرمسؤل ضرورت احساس می گردد. تا انجینران ساختمان سازی درساحه عمل با استفاده از رهنمود وطرزالعمل های ساختمانی ملی و بین المللی کار نموده وهم نهادهای مسؤل ازورود مواد ومصالح بی کیفیت ساختمانی جداً جلوگیری نمایند. به این اساس ریاست نظارت ومراقبت  نیز افراد مسلکی را در بخش های ساختمان سازی استخدام کرده، تا کنترول کیفیت را چه از لحاظ مواد و مصالح ساختمان وچه از لحاظ پروسه های اجرایی به شکل فنی و استندرد انجام بدهند.

ریاست مراقبت ونظارت در سال 1387خورشیدی، در چوکات وزارت شهرسازی و مسکن منظورگریده ، تا پروژه های تحت کار خویش را با استفاده از آخرین کًدها و نورم های استندرد ساختمانی ملی و بین المللی با شرایط اقلیمی افغانستان کنترول کیفیت نماید.       

چارت تشکیلاتی

مسوًلیت های وظیفوی

1- تهیه و ترتیب پلان های کاری ریاست ونظارت ازتطبیق آن.

2- ارایه گزارش های بخش نظارت و مراقبت و کنترول از کیفیت آمریت ها به مقام وزارت جهت آگاهی.

3- تطبیق پالیسی های ریاست نظارت و مراقبت در مطابقت با استراتیژیک وزارت .

4- حصول اطمینان ازکاربرد نورم های نظارت وارزیابی در ادارات اجرائیوی و تطبیقی مطابق استندردهای وزارت.

5-هدایت پیرامون مواد مصرفی پروژه ها از ابتداً تا انتهای پروژه غرض اطمینان از صحت مصارف ومواد کار شده مطابق استندرد.

6- ارجیحیت دادن به تولیدات وطنی با کیفیت، بلند بردن کیفیت پروژهای وزارت و سهم گیری در طرح پروژه ها و اصلاح استراتیژی های وزارت.

7- اصلاح رهنمود ها و طرزالعمل های نظارت و مراقبت به منظور تطبیق نظارت و مراقبت برنامه های پروژ های انکشافی وزارت.

8- نظارت و مراقبت از تحقیق کلی نقشه های شهری و تعمیراتی در ساحه کار پروژه های وزارت.

9- تهیه فارمت واحد پیشرفت کار برای پروژه ها و دیپارتمنت های تخنیکی جهت هم‌گونی در امور کاری.

10- دایر نمودن بورد فنی به ارتباط امور کاری نظارت و مراقبت از پروژه های تعمیراتی شهری، دولتی و سکتور خصوصی.

11-سازمان‌دهی و انسجام موضوعات پلان های فنی و تخنیکی مربوط به نظارت و مراقبت از پروژهای مربوط به ادارات این وزارت و بازدید از پروژه های دولتی و سکتور خصوصی که تحت نظارت و ارزیابی ریاست قرار می گیرند.

فعالیت ها ودست‌آوردهای سال 1396

 

 •       مراقبت از 26 پروژه خارج از کُد در کابل که 12پروژه آن تکمیل گردیده است.
 •       مراقبت از 88 پروژه  های انتقالی کُد 49 که 5 پروژه آن تکمیل گردیده است.
 •       ایجاد واحد اسکیجول و کنترول زمانی تمام پروژه ساختمانی داخل و خارج کُد.
 •       ایجاد واحد چک و بررسی تخنیکی نقشه های دیزاین شده که 98 پروژه از طریق این واحد  ارزیابی گردیده است.
 •       ایجاد واحد چک و کنترول انوایس ها.
 •       چک لست بلاک های رهایشی خواجه رواش جهت افتتاح توسط رییس جمهور.
 •        چک لست بلاک های امارات.
 •       نظارت از پروژه های خارج ازکشور(سفارت ج . 1. 1واقع تاشکند).
 •       نظارت از پروژه شهرک قالین بافان واقع حیرتان ولایت بلخ .
 •       نظارت از پروژه شفاخانه صد بسترولایت کاپیسا.
 •       ارزیابی و رده بندی شرکت های قراردادی.
 •       استخدام کدرفنی و تخنیکی ها جهت بهبود پروژه های مرکز و ولایات.
 •       کنترول تمام فعالیت های لابراتواری پروژه ها در سراسرافغانستان.
 •       نظارت از تحقیقات و چک وبررسی تخنیکی گزارشات جیوتکنیکی پروژه ها .
 •       چک و برسی تمام اسناد های لابرتواری پروژه ها.
 •      تصدیق تمام مواد ساختمانی پروژه ها مطابق معیارها و لست مشخصات وارجحیت دادن تولیدات وطنی.

 

فعالیت ها و دستآوردهای ربع اول و دوم سال 1397

 •       مراقبت و نظارت از 104 پروژه های انتقالی داخل کُد.
 •        مراقبت از 16 پروژه خارج کُد.
 •       ایجاد تیم بازرسی مشکلات پروژه ها.
 •       اکثر کارهای که در سال 1396 انجام شده درسال 1397 نیز به همان‌گونه ادامه می‌یابد.

پلان های آینده

1-      ارتقاء ظرفیت ( کارمندان )

2-      سیستم سازی ( ایجاد دیتابیس معیاری آنلاین )

3-      آمادگی برای مدیریت و کنترول کیفیت پروژها

4-      معیاری ساختن سیستم نظارت و مراقبت                                                                  

5-      اعتباردهی شرکت های لابراتواری