Connect with us

ریاست طرح پلان های انکشاف منطقوی

 

 

 

 

معرفی ریاست طرح پلان های منطقوی، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها ودست‌آوردها و پلان های آینده

پلان­هاي منطقوي پلان­هاي فيزيکي بوده که براي توزيع مطلوب و بهتر نفوس و فعاليت­هاي انسان در زمينه منابع طبيعي و به منظور افزايش رفاه و انکشاف جامعه مي­باشد.  از این رو وزارت شهرسازی و مسکن در سال 1390، جهت ترتیب، تنظيم و هماهنگ نمودن پلان­هاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و محيطي با توجه به امکانات محلي در هر منطقه اقدام به ايجاد ریاست «طرح پلان‌های انکشاف منطقوی» نموده است تا کار پلان­گذاري منطقوي را در اين وزارت به پيش ببرد.       

چارت تشکیلاتی

مسؤلیت های وظیفوی

1- رهبری، پلان گذاری، سازمان دهی، توظیف، کنترول و نظارت از اجراآت آمرین، مدیران عمومی و تیم های مربوطه.

2- انجام اجراآت زیر نظر معینیت شهر سازی و مقام وزارت در خصوص فایق آمدن به اهداف و پروگرام های  وزارت شهر سازی ومسکن. 

3- تهیه و ترتیب پلان های کاری بخش های مربوطه غرض منظوری در مقام مسئول.

4- تهیه و ترتیب پالیسی ها، استراتیژی ها، قوانین، مقررات و طرزالعمل های کاری بخش های مربوطه جهت طرح، ترتیب وتطبیق پلان های نهایی شده و در دسترس قرار دادن آنها به ارگان‌های ذیربط به خاطر انسجام پلان ها و پروگرام ها در مناطق، ولایات و ولسوالی های کشور.

5- مدیریت راه اندازی ورکشاپ ها، سیمینارها، کنفرانس ها و جلسات در خصوص معرفی پروگرام ها، جمع آوری معلومات و دیتا ها و آگاهی عامه در مرکز و ولایات کشور .

6- کنترول از طرح پلان ها و راپورهای مربوطه جهت نهایی ساختن آن به جلسات متخصصین و سایر دست اندرکاران پلان گذاری  شهری و منطقوی.

7- مدیریت از ترتیب و تدوین راپورها و پلان های نهایی شده (پلان های فزیکی و راپور آن ها) در بخش های استفاده از زمین، منابع، زیربنا، خدمات عامه، مسایل تاریخی و فرهنگی و محیط زیست .

8- ایجاد میکانیزم جهت هماهنگ سازی و انسجام امور پلان گذاری در خصوص استفاده مؤثر از تحقیقات، مطالعات و پلان های طرح شده این ریاست به خاطر به کارگیری پلان های مربوطه در ریاست ها و ادارات مربوطه امور شهری داخل وزارت و کنترول و نظارت از پلان های طرح شده شهر سازی.

9- تهیه راپور های ماهوار، ربع وار و سالانه به مقامات ذیصلاح وزارت.

10- نظارت از تحلیل ها و ارزیابی های که در اثر جمع آوری معلومات و سروی های به دست آمده و کنترول نهایی آن  که قبلاً داخل دیتا گردد.

11- اجرای سایر وظایف در مطابقت با قانون.

فعالیت ها ودستآوردهای سال 1396 – 1397

1-   سفرهیئت تخنیکی به ولایت بلخ جهت جمع‌آوری معلومات  دقیق و موثق هم‌چنان مشاهدات عینی از ساحات مورد نیاز ولایت یاد شده، تجزیه و تحلیل ابتدائی بخش‌های (طبیعی و محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی ( آن ولایت وکار آن نیز تکمیل است.

2-   تجزیه و تحلیل بخش‌های (طبیعی و محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی ، زیربنایی) معلومات جمع‌آوری شده از ادارات مرکزی و ادارات ولایت بلخ جهت تکمیل نمودن پلان انکشاف منطقوی آن ولایت.

3-   جمع‌آوری معلومات مورد نیاز از ادارات مرکزی (دولتی، خصوصی، کتابخانه‌ها و سایر منابع) در بخش‌های (طبیعی و محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و زیربنایی) ولایت میدان وردک جهت تهیه پلان انکشاف منطقوی آن ولایت.

4- تهیه وترتیب پلان های انکشافی منطقوی ولایت های بلخ، میدان وردک، بامیان و غور هرکدام به ترتیب در 376، 379 و 359 صفحه.

5- تهیه وترتیب سند توسعه ولایت های یاده هرکدام به ترتیب 41، 36،35 و 40 صفحه.

6- پلان انکشاف منطقوی ولایت پنجشیر و سند توسعه آن هرکدام در 315 و 32 صفحه ترتیب و تکمیل گردیده است.

7- پلان انکشاف منطقوی ولایت کاپیسا و سند توسعه آن تکمیل گردیده است.

8- تهیه و ترتیب 8 پلان منطقوی در سطح 8 حوزه کشور.

9- ترتیب 18 پلان منطقوی در سطح ولایت های مختلف.

10- تهیه و ترتیب پلان جامع ملی سرزمین (مرحله اول).

11- انجام پنج سروی وضعیت مسکن در شهرهای جلال‌آباد، کابل، پل علم، قندهار، شبرغان.

12- انجام 10 سروی رابطه متقابل شهرهای عمده افغانستان با نقاط همجوار.

13- انجام سروی وضعیت ترافیک در شهر کابل.

14- تهیه پالیسی زیباسازی و ساماندهی فضاهای شهری.

پلان های آینده

1-   تهیه وترتیب پلان انکشاف منطقوی و سند توسعه ولایت پکتیا.

2-   تهیه وترتیب پلان های انکشاف منطقوی و سند توسعه ولایت های ارزگان، پروان و تخار.

3-   تهیه وترتیب پلان انکشاف منطقوی و سند توسعه ولایت های بادغیس، بدخشان و سرپل.

پلان انکشاف منطقوی

پلان انکشاف منطقوی ولایت بامیان

پلان انکشاف منطقوی ولایت بدخشان

پلان انکشاف منطقوی ولایت بغلان

پلان انکشاف منطقوی ولایت بلخ

پلان انکشاف منطقوی ولایت پنجشیر

پلان انکشاف منطقوی ولایت دایکندی

پلان انکشاف منطقوی ولایت سمنگان

پلان انکشاف منطقوی ولایت غور

پلان انکشاف منطقوی ولایت فاریاب

پلان انکشاف منطقوی ولایت فراه

پلان انکشاف منطقوی ولایت لغمان

پلان انکشاف منطقوی ولایت میدان وردگ

پلان انکشاف منطقوی ولایت نیمروز

پلان انکشاف منطقوی ولایت هرات