Connect with us

آمریت جندر

معرفی آمریت جندر، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها ودست‌آوردها و پلان های آینده

آمریت جندر وزارت شهرسازی و مسکندر مطابقت با تعهدات دولت در راستای حمایت و ایجاد تعادل،‌ توانمند سازی و برابری زنان و مردان، در سال (1390) تأسیس گردید که تحت اثر معینیت مالی و اداری فعالیت می نماید. در تشکیل آمریت جندر یک آمر و دو کارمند بست 4 می باشد.  این آمریت مطابق پلان استراتیژی  افغانستان، پلان کاری ملی برای زنان افغانستان و استراتیژی وزارت شهرسازی و مسکن جهت افزایش آگاهی کارمندان از قوانین نافذه ی کشور و قوانین خدمات ملکی افغانستان، ساختن فضایی به دور از خشونت،‌ تعصبات  جنسیتی، قومی، زبانی تاسیس گردیده تا روند توسعه، رفاه و نهادینه شدن عدالت و تساوی جنسیتی، توانمند سازی زنان کارمند، افزایش حضور زنان در ادارات و کیفیت ارایه خدمات توسط کارمندان زن را تسریع ببخشد.

چارت تشکیلاتی

 

مسؤلیت های وظیفوی

1.   طرح پلان به منظور رسیدن به اهداف و پروگرام های برابری جندر در سراسر وزارت شهرسازی و مسکن.

2.   برنامه ریزی برای آگاهی دهی تطبیق درست پالیسی برابری جندر در ریاست های وزارت.

3.   اشتراک در سمینار و ورکشاپ های جندر در خارج از وزارت.

4.   اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های تطبیق پالیسی های برابری جندر.

5.   آگاهی دهی در مورد پالیسی ها، قوانین و مقرره های وزارت از نظر جندر و ارائه مشوره های لازم در رابطه به برابری جندر.

6.   اطمینان ازتطبیق پالیسی برابری جندر در ریاست های وزارت و ارائه گزارش آن به معینیت اداری.

7.   معرفی کارمندان وزارت در ورکشاپ های داخل و خارج وزارت به ارتباط مسایل جندر.

8.   تنظیم پروگرام های انکشاف ظرفیت سازی برای کارکنان وزارت با در نظر داشت برابری جندر.

9.   ارائه گزارش در رابطه به پیشرفت اجراات پالیسی برابری جندر به معینیت مالی و اداری.

10.     اجرای سایر وظایف سپرده شده در مطابقت با قانون.

فعالیت ها ودست‌آوردهای سال 1396 - 1397

1-     دادخواهی به خاطر افزایش تعداد حضور زنان در سطح رهبری و پالیسی سازی وزارت شهرسازی و مسکن.

2-     اجرای تبعیض مثبت برای زنان در پروسه های استخدام.

3-     داشتن بانک سی وی از بانوان واجد شرایط، آگاهی دهی بانوان از اعلان بست های جدید و رهنمایی آنان به خاطر استخدام.

4-     آگاهی، ترویج و تطبیق قانون منع آزار و اذیت جنسی در این وزارت.

5-     تدویر برنامه های آموزشی، ورکشاپ‌ها، سمینار ها از جمله:

( اطلاع رسانی از حقوق زنان، قوانین، حقوق و امتیازات موجود در قوانین کشور از جمله قانون اساسی، قانون کار، قانون منع خشونت علیه زنان و .... هر کدام از این برنامه ها در چند دوره برگزار گردیده است.)

6-   معرفی زنان در سهمیه امتیاز معاش سوپر اسکیل.

7-     استخدام زنان از طریق برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی برنتایج (CBR) با امتیازات بلند.

8-     ارائه پیشنهادات طرح احداث پارک تفریحی زنانه و پیگیری از اجراات آن.

پلان های آینده

آمریت جندر در حال تدوین پلان استراتیژیکی می‌باشد تا فعالیت های بخش جندر را هدایت نموده و این بخش را کمک نماید که با ریاست های ذیربط وزارت شهرسازی، به خصوص ریاست منابع بشری که مسؤلیت تطبیق پالیسی های منابع بشری را که تأثیر مستقیم در حصول اهداف پلان کاری ملی زنان افغانستان (NAPWAپلان اولویت ملی (NPP)، همچنین پالیسی و استراتیژی وزارت شهرسازی می‌باشد، همکاری نماید.

1.      دستیابی به اشتغال 30 در صد زنان در نیروی کار وزارت شهرسازی و مسکن

2.      بلند بردن سطح دانش  مسلکی و انکشافی کارمندان اناث وزارت شهرسازی ومسکن

  •      معرفی کارمندان زن در بورسیه ماستری و دوکترای داخلی و خارجی ( 15 نفر در بورسیه ماستری داخلی، 10 نفر در بورسیه ماستری و دوکترا در خارج از کشور)
  •       معرفی 40 تن از بانوان به کورس های بلند مدت و 120 تن از بانوان به کورس های کوتاه مدت در داخل کشور و معرفی 30 تن از بانوان به کورس های خارج از کشور جهت فراگیری مهارت های جدید علمی و استفاده از تجارت ممالک دیگر

3.      حمایت حداقل 10 نفر از زنان برای بدست آوردن بست های بلند رهبری.

4.      ترویج برابری جندر در محیط کار با دادخواهی های مداوم و برگزاری سمینارها برای کارمندان اناث و ذکور.

5.      ایجاد محیط مناسب و مصؤن کاری برای کارمندان زن در وزارت شهر سازی و مسکناز طریق آگاهی دهی اجباری 50 تن از کارمندان اعم از مردان و زنان از قانون منع خشونت علیه زنان با راه اندازی ورکشاپ های آموزشی در هر ماه و سهیم کردن مردان در روند مبارزه با خشونت علیه زنان.

6.      انکشاف تشکیل آمریت جندر و اضافه نمودن حداقل 5 کارمند دیگر و ارتقاء ظرفیت تمامی کارمندان واحد جندر وزارت شهرسازی.

7.      فراهم نمودن کودکستان مجهز برای اطفال در واحد های دومی.