Connect with us

ریاست اداری

معرفی ریاست اداری، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها ودست‌آوردهاو پلان های آینده

به اساس فیصله بن و با روی کارآمدن اداره موقت در1380 و ایجاد وزارت شهرسازی ومسکن درچوکات تشکیلات دولت ومدغم شدن ریاست عمومی پما به وزارت شهرسازی وقت، درابتدا ریاست اداری، تحت نام ریاست مالی واداری که دربرگیرنده آمریت های محاسبه، تدارکات ومدیریت عمومی مامورین ومنابع بشری تحت چتر آن ایفای وظیفه می‌نمودند. سپس درسال 1390 با شامل شدن تشکیلات رسمی وزارت به سیستم جدید رتب ومعاش و به اساس پالیسی وطرزالعمل های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی، ارتقای آمریت منابع بشری به ریاست، ارتقا آمریت محاسبه به ریاست مالی وارتقای آمریت تدارکات به ریاست تدارکات با درنظرداشت حجم کاری وزارت از طرف مقام عالی ریاست جمهوری منظور گردید، که درآن سال ریاست اداری با آمریت های چون آمریت خدمات، آمریت تخنیک وترانسپورت ومدیریت عمومی صحیه وظایف محوله را به پیش می‌برد، اما درسال 1396 با تغییرات دیگر برعلاوه آمریت ها ومدیریت های فوق مدیریت عمومی محاسبه جنسی وتحویلخانه از تشکیلات ریاست تدارکات تنقیص و در تشکیل ریاست اداری مدغم گردیده که تا اکنون وظایف خویش را به واجه احسن انجام می‌دهند.

چارت تشکیلاتی

مسؤلیت های وظیفوی

1- تنظیم پلان اداره مربوط واخذ منظوری آن، تنظیم وظایف بخش های تحت اثر در مطابقت با پلان عمومی اداره مربوط به منظورانسجام بهتر امور.

2- طرح و ترتیب پالیسی ها و رهنمود های اداری با درنظر داشت پالیسی عمومیوزارت  با همکاری دیپارتمنت های ذیربط.

3- نظارت، کنترول و بررسی از طرز استفاده تجهیزات و وسایل دفتری و کمپیوتری ریاست های مرکزی وهدایت درعرصه ترمیم تجهيزات مربوطه.

4- الویت بندی ارایه خدمات و پیشنهادات غرض اجراآت کاری به طور سیستماتیک وجلوگیری از ضیاع وقت.

5- نظارت وکنترول ازتطبیق پاليسي ها، طرزالعمل ها وستندرد ها، پروتوکول هاي اداری غرض اجراآت به موقع و رسیدن به اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.

6- حصول اطمینان از توسعه و تطبیق امورات اجرائیوی مؤثر و مفید در داخل اداره .

7- ایجاد هماهنگی میان بخش های تحت اثرغرض مؤثریت ومثمریت اجراات کاری.

8- تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره مربوط.

9- نظارت وکنترول ازسیستم ترانسپورت، خدمات ترميماتي وسايط غرض اجراات به موقع وفعال بودن سیستم های مربوطه وعرضه خدمات بهتر .

10- هدایت درکنترول و مراقبت از دروازه های دخولی و خروجی وزارت جهت حفاظت از اموال و اجناس ملکیت وجلوگیری از خارج شدن آن به بیرون از وزارت.

11- اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

فعالیت ها ودست آوردهای سال 1396

الف- بخش آمریت خدمات

یکی از وظایف عمده آمریت خدمات و بخش های مربوط ارایه خدمات عامه برای همه کارمندان مربوط وزارت شهرسازی و مسکن بوده فعالیت های ذیل را انجام داده است:

1- آمریت خدمات در هفت محل (از هفت میتر برق) استفاده می‌کند که پروسه اداری آن از طریق این آمریت نهائی و غرض انتقال به حسابات مربوط بریاست مالی گسیل می‌گردد.

2- سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون، مرکز گرمی فعال نگاشته شده و مصارف  آن نیز بعد از طی مراحل غرض اجراأت بعدی بریاست مالی گسیل شده.

3- پاکی و صفائی به طور دوامدار صورت میگیرد به سرسبزی توجه جدی صورت گرفته است.

4- به تعداد (3644) کارمندان و کارگران نیازمند وزارت ادویه و کمک های اولیه توزیع گردیده است.

5- به تعداد (17) کارمند و کارگر به شفاخانه های شهری معرفی گردیده اند.

6- برای تعداد (615) نفرتطبیقات زرقیات و پانسمان صورت گرفته است.

7- به تعداد (2453) کارمندان و کارگران فشار شان دیده شده.

8- دو فرمایش تهیه ادویه کمک های اولیه بعد از طی مراحل پروسه اداری غرض اجراأت بریاست مالی گسیل شده و فرمایشات تهیه گردیده و مورد استفاده صورت گرفته است.

9- رنگمالی تعمیر پنچ منزله، تعمیر 4 منزله شهرسازی سابق، تعمیر مقام وزارت و دفتر کاری ریاست اداری صورت گرفته که اسناد آن از طریق این آمریت طی مراحل و کاررنگمالی مراقبت صورت گرفته است.

پروژه های این آمریت در بخش حفظ ومراقبت:

ب- بخش آمریت تخنیک و ترانسپورت

1-   ارائه فرمایشات تیل مورد نیاز وسایط غرض عقد قرارداد به ریاست تدارکات.

2-   ترتیب وارائه اسناد روغنیات مورد نیاز وسایط وارسال آن به مرجع مربوطه.

3-    توظیف وسایط غرض اجرای اموررسمی ، خارج از وزارت .

4-   تحریر پیشنهادات ومکاتیب بخاطرترمیم وسایط و سایر مشکلات.

5-   چالانی دوپایه جنراتور درعدم موجودیت برق دولتی .

6-   ارائه اسناد خریداری و روغنیات وسایط بریاست تدارکات.

7-   انتقال  رؤسا ومشاورین ازطرف صبح وعصر.

8-   ارائه اسناد داغمه جات وارسال آن به شعبه مربوطه.

9-   تجدید جوازالسیرهای وسایط مربوطه.

10- کنترول ونظارت ازتبدیلی مبلائیل وگریس کاری وسایط .

11- ترتیب اسناد مصارف روغنیات ومجرائی آن ازجمع دریوران غرض تصفیه حسابات.

12- انتقال چهارده عراده وسایط تحت لیلام اداره تحکیم ثبات به مرکزوتوزیع هشت عراده آن به ریاست های یک تعداد ولایات.

13- ترمیمات جزوی واساسی وسایط در ورکشاپ وزارت.

14- تبدیلی روغنیات وسایط در ورکشاپ وزارت.

15- انتقال دو معینیت از مرکز وزارت به دستگاه ساختمانی .

16- طبخ نان چاشت کارمندان در مرکز و دستگاه ساختمانی .

17- فعال ساختن طعام خانه دستگاه ساختمانی .

18- ایجاد نمایندگی بخش ترانسپورت در دستگاه ساختمانی .

19- ارائه فرمایشات جهت خریداری پرزه جات به ریاست تدارکات.

ج- بخش مدیریت عمومی محاسبه جنسی و تحویلخانه

1ـ ترتیب وتنظیم دفترذمت معتمدین .

2ـ ثبت  364قطعه راپوررسید به دفترذمت معتمدین مربوطه .

3ـ ترتیب دفترذمت کارمندان.

4ـ معامله نمودن به تعداد2385 قطعه تکت توزیع به دفترذمت معتمدین .

5ـ معامله نمودن به تعداد 2385قطعه تکت توزیع به دفترذمت کارمندان .

6ـ ترتیب دفترذمت دریوران .

7ـ معامله نمودن 1750 قطعه تکت توزیع تیل دیزل وپطرول به دفترذمت دریوران .

8ـ ثبت فورمه های م8 به دفترذمت کارمندان .

9ـ ثبت مکاتیب تغیروتبدیل اجناس ازجمع یک کارمند به جمع کارمند دیگر.

10ـ همکاری باهیئت تفتیش اداره عالی وارگان‌های دیگر.

11ـ کنترول ازکارکردهای کامندان ونظافت دفتر.

12ـ تعداد 689 قطعه فرمایشات مختلف النوع اخذوثبت وبعداًبه آمریت تهیه وتدارکات جهت خریداری ارسال گردیده است .

13ـ به تعداد364 قطعه اسنادراپوررسیداجناس مختلف النوع ترتیب گردیدوبعداًبه کارت های ثبت ذخیره معتمدهای مربوطه  درج گردید.

14ـ به تعداد2385 قطعه تکت های توزیع روغنیات، رنگباب، قرطاسیه باب، خوراکه باب، فرنیچرباب و وسایل التکرونیک ترتیب وتوزیع بعداً به کارت های ثبت ذخیره معتمد های مربوطه درج گردیده.

15ـ موجودی تحویلخانه ها دراخیرسال مالی وبعداً تطبیق نمودن آن به کارت ثبت ذخیره معتمد های مربوطه درج گردید.

16ـ حل مسایل اداری ودفترداری .

فعالیت ها ودست‌آوردهای ربع اول و دوم سال 1397

 الف- بخش آمریت خدمات

1-   ارایه پیشنهادات سالم بخاطر بهبود انجام وظایف روزمره بخش های مربوط .

2-   ترتیب پلان روزانه، ماهوار، ربعوار، شش ماه و سالانه.

3-   توزیع و تشریح موادات قوانین و مصوبات مقام عالی شورای وزیران به کارمندان مربوط.

4-   چک و کنترول اجراأت روزانه مدیریت های مربوط .

5-   عرضه خدمات صحی و توزیع ادویه کارمندان و کارکنان وزارت.

6-   معرفی کارمندان و کارکنان نسبت مشکلات مریضی بیشتر شان به شفاخانه های شهری .

7-   تطبیقات زرقیات، پانسمان و کمک های اولیه برای کارمندان و کارکنان.

8-   پخت و پز طعام چاشت برای کارمندان و کارکنان در دو محل تعمیر دستگاه و مرکز وزارت.

9-   حفظ و مراقبت سرسبزی روی صحن وزارت.

10-  فعال نگهداشتن سیستم های آبرسانی و کانالیزاسیون، سیستم برق، مرکزگرمی و تیلفون .

11-  پاکی و صفائی دفاتر، زینه، صحن و اطراف وزارت بطور دوامدار از طرف کارکنان خدماتی .

12-  طی مراحل پروسه اداری 26 پروژه ترمیماتی خورد و متوسط از طریق آمریت خدمات و بعد از اکمال غرض اجراآت بعدی بریاست تدارکات رسماً گسیل شده که از آن جمله:

ب- بخش آمریت تخنیک و ترانسپورت

1-   ترتیب وارائه اسناد روغنیات مورد نیاز وسایط وارسال آن به مرجع مربوطه.

2-    توظیف وسایط غرض اجرای امور رسمی، خارج از وزارت .

3-   ارایه پیشنهادات ومکاتیب بخاطرترمیم وسایط و سایر مشکلات.

4-   چالانی یک پایه جنراتور در مرکز و یک پایه دیگر در دستگاه ساختمانی افغانی درعدم موجودیت برق دولتی.

5-   تهیه اسناد خریداری و روغنیات وسایط بریاست تدارکات.

6-   انتقال  رؤسا ومشاورین ازطرف صبح وعصر.

7-   اخذ جوازالسیر وسایط .

8- ترتیب اسناد مصارف روغنیات ومجرائی آن ازجمع دریوران غرض تصفیه حسابات.

9- ترمیمات جزئی واساسی وسایط در ورکشاپ وزارت.

10-     ارائه فرمایشات جهت خریداری پرزه جات به ریاست تدارکات.

11- انتقال هیئت های فنی و مسلکی جهت اجرای امور رسمی به ولایات کشور .

ج- بخش مدیریت عمومی محاسبه جنسی و تحویلخانه

1ـ تعداد 256 قطعه فرمایشات مختلف النوع اخذ وثبت وبعداً به آمریت تهیه وتدارکات جهت خریداری ارسال گردیده است .

2ـ به تعداد67 قطعه اسناد راپور رسید اجناس مختلف النوع ترتیب گردیده وبعداً به کارت های ثبت ذخیره معتمدهای مربوطه  درج گردید.

3ـ به تعداد1235 قطعه تکت های توزیع روغنیات، رنگباب، قرطاسیه باب، خوراکه باب، فرنیچرباب و وسایل التکرونیک ترتیب وتوزیع بعداً به کارت های ثبت ذخیره معتمد های مربوطه درج گردید.

6ـ موجودی تحویلخانه ها دراخیرسال مالی وبعداً تطبیق نمودن آن به کارت ثبت ذخیره معتمدهای مربوطه درج گردید.

7ـ حل مسایل اداری ودفترداری .

8ـ همکاری باهئیت تفتیش اداره عالی وارگان‌های دیگر.

9ـ نظارت ازنظافت دفتر.

10- ترتیب دفتر ذمت معتمدین.

11- جمع وقید نمودن 63 قطعه را پور رسید.

12- جمع قید نمودن 1447 قطعه تکت توزیع به دفاتر ذمت معتمدین وکارمندان.

13-  ترتیب کارت ثبت ذخیره تحویلخانه ها .

14-  ترتیب وتنظیم کارتن ها وفایل ها.

15-  ثبت340  قطعه فرمایش وارسال آن جهت تهیه وخریداری به آمریت تهیه وتدارکات.

16-  ترتیب 56  قطعه راپور رسید و درج آن به کارت های ثبت ذخیره.

17-  ترتیب 1447 قطعه تکت توزیع ودرج آن به کارت های ثبت ذخیره.

18-  توزیع ربع اول قرطاسیه باب و رنگباب برای تمام ریاست های مرکزی .

19-  توزیع مقدار (78390 ) لیترتیل دیزل .

20-  توزیع مقدار (39841) لیترتیل پطرول.

21-  توزیع روغنیات برای وسایط

22-  انتقال داغمه جات به دیپو های دستگاه ساختمانی بنائی.

23-  انتقال اجناس وزارت معارف .

ششم- پلان  های آینده