Connect with us

ریاست اداری

زندگی نامه رئیس اداری، تاریخچه، چارت تشکیلات، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت هاو پلان های آینده

اول- زندگی نامه

امیر حمزه صحرائی فرزند حاجی دوران شاه متعلق به یک خانواده روشن و متمول ولایت بدخشان است. ماستری را در رشته اقتصاد و تجارت بین المللی به پایان رسانید و دکتورا وی در رشته اقتصاد می باشد.

موصوف از لحاظ مدیریتی و از لحاظ نویسنده گی ید بالای دارد. او به زبان های انگلیسی، عربی، اردو و هندی تسلط کامل دارد.

ماموریت های کاری

* رییس عمومی کنترول و ساختمان های اساسی شاروالی کابل؛

* معاون اداره امور دولت جمهوری اسلامی افغانستان؛

* رییس اداره بندر تورغندی؛

*  متخصص بازار یابی )Marketing Specialist) در موسسه USAID  در پروگرامهای بدیل معیشت به مردم؛

* رئیس تصدی مواد نفتی گاز مایع حیرتان؛

* رئیس تصدی شیرخان بندر؛

موصوف از اول سرطان سال 1394 به عنوان مشاور ارشد اقتصادی مقام وزارت، گماشته شد. و اکنون به حیث رئیس اداری انجام وظیفه می نماید.

کتاب های چاپ شده (تألیفات)

- چاپ دو اثر تحت عنوان (رشد تجارت و توسعه اقتصادی و تاریخچه اقتصاد تاجیکستان)؛

- چاپ رساله تحت عنوان (عوامل رشد تجارت داخلی و خارجی افغانستان)؛

-  چاپ مقاله های تحت عنوان مختلف در روز نامه های انیس، هیواد و روزنامه های  بیرون مرزی؛

دریافت تقدیر نامه ها

·      تقدیر نامه در عرصه همکاری دولتی بین کارمندان خط آهن ترکمنستان؛

·      تقدیر نامه افتخاری پاک نفسی در سال (1386)؛

·      تحسین نامه درمدیریت قوی سال (1386)؛

·      تقدیر نامه مدیریت سالم در سال (1388)؛

·      تقدیر نامه از طریق ولسی جرگه در جهت مدیریت سالم و پاک نفسی؛

دوم- تاریخچه ریاست اداری

ریاست مالی و اداری سال (1368) هـ.ش در چوکات وزارت امور شهرسازی آن زمان  ایجاد گردید و آمریت های مالی و محاسبه، منابع بشری، تهیه و تدارکات ، املاک و اسکان جز از واحد های تشکیلاتی این ریاست به شمار می رفت.  بعداً با تطبیق سیستم (PRR) کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی این ریاست به حالت خود باقی ماند، اما بعد از تطبیق سیستم جدید رتب کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در سال (1390) آمریت های این ریاست را به سطح ریاست های مستقل ارتقاء داد. و این ریاست تنها با تشکیل دوآمریت (خدمات، تخنیک و ترانسپورت ) به اسم ریاست اداری شامل تشکیل وزارت شهر سازی مسکن گردید. 

سوم - چارت تشکیلات

چهارم- مسؤلیت های وظیفوی

1- تنظیم پلان اداره مربوط واخذ منظوری آن، تنظیم وظایف بخش های تحت اثر در مطابقت با پلان عمومی اداره مربوط به منظورانسجام بهتر امور.

2- طرح و ترتیب پالیسی ها و رهنمود های اداری با درنظر داشت پالیسی عمومیوزارت  با همکاری دیپارتمنت های ذیربط.

3- نظارت، کنترول و بررسی از طرز استفاده تجهیزات و وسایل دفتری و کمپیوتری ریاست های مرکزی وهدایت درعرصه ترمیم تجهيزات مربوطه.

4- الویت بندی ارایه خدمات، ارایه پیشنهاد غرض اجراآت کاری به طور سیستماتیک وجلوگیری از ضیاع وقت.

5- نظارت وکنترول ازتطبیق پاليسي ها، طرزالعمل ها وستندرد ها، پروتوکول هاي اداری غرض اجراآت به موقع و رسیدن به اهداف وپروگرام های اداره مربوطه.

6- حصول اطمینان از توسعه و تطبیق امورات منجمنت اجرائیوی مؤثر و مفید در داخل اداره .

7- ایجاد هماهنگی میان بخش های تحت اثرغرض موثریت ومثمریت اجراات کاری.

8- تشخیص و پیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اساس پلان کار سالانه اداره مربوط.

9- نظارت وکنترول ازسیستم ترانسپورت، خدمات ترميماتي وسايط غرض اجراآت به موقع وفعال بودن سیستم های مربوطه وعرضه خدمات بهتر .

10- هدایت درکنترول و مراقبت از دروازه های دخولی و خروجی وزارت جهت حفاظت از اموال و اجناس ملکیت وجلوگیری از خارج شدن آن به بیرون از وزارت.

11- اجرای سایر وظایف بر حسب هدایات آمرین ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت.

پنجم- فعالیت ها ودست آوردها

الف- آمریت خدمات

آمریت خدمات که درچوکات ریاست اداری ایفای وظیفه می نماید ودارای سه بخش ذیل می باشد:

1- مدیریت عمومی صحی

2- مدیریت خدمات

3- مدیریت تنظیف ومراقبت

که هریک از مسئولین بخش ها دارای لایحه وظایف مشخص بوده، تمام اجراآت خویش را در مطابقت به لایحه وظایف انجام میدهند، این آمریت با پرسونل مربوط خویش فعالیت های مؤثمر را انجام داده که ذیلأ از آن یاد آور می شویم:

1- ساختمان یک باب برج برق وزارت به پایه اکمال ومورد استفاده قرار گرفته است.

2- ترمیم سرک روی صحن وزارت وپیاده رو ها.

3- تجدید سیستم آبرسانی صحن وزارت که از اثر استفاده زیاد وگذشت زمان تخریب گریدیده بود، صورت گرفته است.

4- ترمیم ورنگمالی تعمیرات سه گانه وتعمیر یک منزله روی صحن وزارت که در اواخر سال مالی 1393 آغاز  ودر نیمه سال مالی 1394 به پایه اکمال گردیده است.

5- روی صحن وزارت از ساحه سفید به سبزه وچمن مبدل گردیده وبه خاطر زیبائی هر چه بیشتر وزارت ، گل های زینتی در آن نیز غرص گردیده است.

6- تهیه یک عدد ماشین فشارو ساختمان یک باب اطاق برای آن به خاطر رسانیدن آب درمنازل چهارم وپنجم وزارت نسبت کمبودن فشار آب .

7- حفر یک حلقه چاه عمیق در صحن وزارت .

8- اتصال سیستم مرکزگرمی تعمیر یک منزله روی صحن وزارت، منزل چهارم تعمیرمقام وزارت ومسجد شریف.

9- به خاطرتأمین امنیت هرچه بیشتر وزارت ، دوباب دروازه ورودی اول ودوم وزارت نیز نصب شده است.

10- برای (5592) نفر کارمندان وکارکنان این وزارت، نظربه نیازمندی آنها ادویه کمک های اولیه طبی توزیع گردیده که در دفتر ثبت وراجستر(اندراج) درج می باشد.

11- به تعداد (620) نفر کارمندان غرض تداوی ومعالجه بعدی به شفاخانه های دولتی معرفی گردیده است.

ب- آمریت تخنیک و ترانسپورت

فعالیت ها ودست آوردهای آمریت عمومی تخنیک وترانسپورت به شکل منظم ودوامدار:

1- انتقال کارمندان ازطرف صبح و عصربه شکل منظم .

2- ترمیم وسایط مربوطه .

3-تنظیم وسایط به سفرولایات .

4- ارایه اسناد خریداری پرزه جات وسایط .

5- توظیف وسایط در سفرولایات جهت سروی , خط اندازی وغیره امورات .

6- ترتیب و طی مراحل اسناد ترافیکی وسایط.

7- ترتیب اسناد و حواله های تیل وسایط.

8- ترتیب اسناد مصرف تیل دریوران.

9- مراقبت ازنظافت و پاکی وسایط.

10- رهنمایی دریوران به منظور برخورد نیک و حسنه با کارمندان همه ساله.

11- ترمیمات متفرقه وسایط در ورکشاپ مربوطه وزارت.

12- توزیع یکتعداد وسایط برای ریاست ها وآمریت های امورشهرسازی ولایت کشورنظربه لزوم دید مقام محترم وزارت .

13- توزیع برق در هنگام پرچوی برق عمومی از طریق جنراتورها .

14- توظیف وسایط درامورات یومیه وزارت ازساعت 8 صبح الی بازگشت مقامات به خانه هایشان.

ششم- پلان آینده