Connect with us

ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی(ICT)

زندگی نامه رییس تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی، چارت تشکیلات، تاریخچه، مسؤلیت های وظیفوی، فعالیت ها و پلان آینده

 

اول- زندگی نامه                                                 

احمدصمیم فقیری آموزش های نخستین دوره مکتب را در لیسه عالی حبیبیه با بهترین شکل ممکن و به عنوان شاگرد ممتاز به پایه اکمال رسانیده و بعد از فراغت دوره مکتب، شامل پوهنتون کابل گردیده و لیسانس خویش را از رشته کمپیوتر ساینس در سال1391هـ.ش مطابق سال 2013 میلادی به شکل موفقانه به اتمام رساند. ایشان در جریان تحصیل همیشه به عنوان یک محصل فعال و ممتاز در دیپارتمنت مربوطه شان درخشیده و دستآورد های چشم گیری داشته است. قابل یادآوریست که احمد صمیم فقیری علاوه به زبان های ملی کشور توانایی کامل تکلم به زبان انگلیسی را دارد. همچنان وی از جمله کادر های ورزیده در بخش تکنالوژی اطلاعاتی می باشد. و نیز موصوف از توانایی فوق العاده مدیریتی و رهبری برخوردار بوده و باید گفت که محترم فقیری در برنامه های تخصصی ملی و بین المللی در بخش IT به شکل فعالانه اشتراک داشته است.

وی با برخورداری از شایستگی، توانایی و لیاقت والای که ذکر آن رفت در سال 1389 در یک امتحان رقابتی از جمع 50 کاندید به صفت کارمند تخنیکی IT  در وزارت شهرسازی و مسکن با بلندترین نمرات به شکل موفقانه کامیاب گردید، ایشان بیش از 7 سال تجربه کاری در بخش IT در آمریت تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی وزارت شهرسازی ومسکن دارد. که در این جریان موصوف با استفاده از توانایی های خویش همیشه مسولیت های دفتری را به صورت قناعت بخش انجام داده است و دارای دستآورد های بزرگی می باشد و به خوبی لیاقت، توانایی و مهارت های رهبری و مدیریتی خود را در وزارت مربوطه به اثبات رسانیده است.

دوم- تاریخچه ریاست IT

ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی وزارت شهرسازی و مسکن یکی از ریاست های تخنیکی وزارت می باشد که قبلاً این ریاست یکی از آمریت های ریاست اداری وزارت بوده، سپس قرار حکم شماره(201) مورخ 15/07/1396 مقام محترم عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و حکم شماره (2732) مورخ 16/08/1396 مقام محترم وزارت در ساختار تشکیل این اداره یک بست دوم ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی تزئید بعمل آمده و به یک ریاست مستقل زیر اثر معینیت مالی و اداری وزارت غرض عرضه خدمات تکنالوژی فعالیت دارد و همچنان طریقه استفاده معیاری از تکنالوژی معلوماتی به منظور حل و رفع مشکلات و کمبودی های اداری و خدماتی موجود در ادارات این وزارت بطور موثر اجراات می نماید.

سوم- چارت تشکیلات

 

چهارم- مسولیت های وظیفوی

ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی نظر به پالیسی مشخص فعالیت می نماید و تمامی فعالیت ها و کارکردهای ریاست متذکره در مطابقت با پالیسی این وزارت اجرأ می شود.

این ریاست دارای دو آمریت و یک مدیریت عمومی اداری می باشد. که هر کدام آمریت دارای زیر مجموعه های مشخص شان می باشند.

الف- آمریت تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی

این آمریت در بخش تخنیکی هارد ویر، سافت ویر و شبکه را به

بخش تخنیکی و شبکه ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی نظر به فورم همکاری تخنیکی که این ریاست ترتیب کرده است و نظر به استعلام ارایه خدمات و فعالیت می نماید که شرح ذیل می باشد:

a)     ترمیم و سرویس نمودن تمام کمپیوترها، پرنترها، پلاترها و اسکنر های دفاتر وزارت در صورت داشتن عوارض تخنیکی.

b)    نصب نمودن سیستم های عامل، پروگرام تخنیکی انجنیری و دیگر پروگرام های مورد ضرورت برای کارمندان.

c)     تجدید License انتی ویروس در تمام کمپیوتر های وزارت.

d)    ارایه خدمات انترنت و کنترول درست شبکه وزارت

e)     ارایه خدمات تیلفون های 3 نمره یی ( PBX)  

A)   آمریت سیستم سازی

بخش MIS ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی نظر به هدایت شفاهی مقام وزارت و نظر به نیاز ریاست های درخواست دهنده فعالیت می نماید.

B)    بخش اداری

بخش اداری ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی نظر به هدایت ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی در بخش اداری فعالیت می نماید که قرار ذیل است:

a)     ترتیب کارت هویت کارمندان وزارت نظر به استعلام

b)    ترتیب کارت وسایط شخصی و دولتی نظر به هدایت مقام وزارت

c)     تنظیم جلسات اداری نظر به لزوم دید ریاست

d)    تحریر مکاتیب، پیشنهادات و استعلام ها نظر به هدایت ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارسال به مراجع ذیربط.

e)     درخواست  خریداری اجناس و لوازم مورد نیاز ریاست و پیگیری آن

f)      تنظیم سایر امور اداری ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی  

پنجم- فعالیت ها و دستآورد های پنج سال گذشته

ریاست تکنالوژی اطلاعاتی و ارتباطی وزارت در طول پنج سال گذشته فعالیت های به شرح ذیل را انجام داده است:

A)    بخش سیستم معلوماتی(MIS)  و ویب سایت:

1)     الکترونیکی ساختن سیستم مکاتیب

2)     سیستم الکترونیکی بخش ترانسپورت

3)     سیستم مصوبه های ریاست دفتر

4)     سیستم مدیریت شهرسازی

5)     سیستم خدمات

6)      سیستم تدارکات

7)     سیستم خدمات تکنالوژی

8)     سیستم اجراات روزانه اولویت های کاری مقام

9)     سیستم مدیریت پروژه انتقالی

10)                        سیستم ریاست دفتر بخش ثبت اسناد و ارتباط و دفتر مدیریت تحریرات

11)                        سیستم مدیریت پروژه ها

12)                         کنترول و آپلود مطالب قابل نشر در ویب سایت رسمی وزارت

13)                        ایجاد ایمیل آدرس های رسمی تحت دومین وزارت  

B)    بخش شبکه (Networking)

1)     کیبلینگ  ساختمان  هنگر داخل وزارت.

2)     تحت دومین قراردادن کمپیوترهای داخل وزارت

3)     فعال سازی و تطبیق حاضری الکترونیکی در شبکه وزارت

4)     انستال کردن واپدیت کردن انتی ویروس از طریق انتی ویروس سرور وزارت.

5)     توزیع و کنترول درست انترنت به کارمندان وزارت.

6)     رسیدگی به مشکلات  کارمندان که در بخش شبکه بوجود می آید.

C)     بخش اداری:

1)     توزیع کارت هویت برای کارمندان جدید التقرر نظر به هدایت ریاست محترم اداری

2)     توزیع کارت هویت برای کارمندان که میعاد کارت شان ختم شده بود .

3)     توزیع کارت پارکینگ موتر برای کارمندان  این وزارت نظر به هدایت محترم اداری

4)     توزیع کارت شناسای برای تمام موتر های وزارت .

5)     ترتیب و تنظم اموارت دفتری و پیشبرد امورات بخش اداری اداره

D)    بخش سخت افزار و نرم افراز:

1)      ترمیم و سرویس نمودن تمام کمپیوترها، پرنترها، پلاترها و اسنکرهای دفاتر وزارت در صورت داشتن عوارض تخنیکی

2)     نصب نمودن سیستم های عامل، پروگرام تخنیکی انجنیر ی و دیگر پروگرام های مورد ضرورت برای کارمندان

ششم- پلان های آینده

1)     برقی سازی تمام بخش های کاری وزارت شهرسازی و مسکن در چوکات سیستم مرکزی MIS

2)     نصب و فعال سازی سیستم کمره های امنیتی

3)     ایجاد سیستم نتورک تعمیر جدید اداری وزارت و وصل نمودن آن به مرکز

4)     تطبیق سیستم آی پی فون و جایگزن نمودن آن با سیستم فعلی PBX

5)     ارایه خدمات انترنت به تمام ریاست های شهرسازی ولایات

6)     ایجاد و تطبیق سیستم مرکزی UM